જગત આ ગંજીફાનું ઘર! - Jagat A Ganjifanun Ghara! - Gujarati

જગત આ ગંજીફાનું ઘર!

ગંજીફાનું છે ઘર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!

ગંજીફાનું છે ઘર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!
ઉપરથી સુંદર ચણતર ને પોકળ છે અંદર!

જગત આ ગંજીફાનું ઘર!
ગંજીફાનું છે ઘર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!

ઓ… સૌએ સૌની બાજી ઉપર મનમાં થાતાં રાજી
જેવાં પાના તેવાં શાણા થઈને કહેતા હાજી હાજી

સૌએ બાજીગર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!
ગંજીફાનું છે ઘર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!

મનના કાંઈ મનોરથ સેવ્યાં આશાની ઇમારત બાંધી
ચાર દિવસની જિંદગાનીને વિખરે ચાલી આંધી

સહેવું જીવનભર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!
ગંજીફાનું છે ઘર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!

ઓ… પાના કેરો મહેલ બનાવી સૌએ કરતાં ખેલ
જીવન મરણની આંટી કેરા ઉકલે નહિ ઉકેલ

મનખા સાથે મૃત્યુ જન્મે ઘડીભરનું ઘડતર!
જગત આ ગંજીફાનું ઘર!

ગંજીફાનું છે ઘર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!
ગંજીફાનું છે ઘર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!


जगत आ गंजीफानुं घर!

गंजीफानुं छे घर! जगत आ गंजीफानुं घर!

गंजीफानुं छे घर! जगत आ गंजीफानुं घर!
उपरथी सुंदर चणतर ने पोकळ छे अंदर!

जगत आ गंजीफानुं घर!
गंजीफानुं छे घर! जगत आ गंजीफानुं घर!

ओ… सौए सौनी बाजी उपर मनमां थातां राजी
जेवां पाना तेवां शाणा थईने कहेता हाजी हाजी

सौए बाजीगर! जगत आ गंजीफानुं घर!
गंजीफानुं छे घर! जगत आ गंजीफानुं घर!

मनना कांई मनोरथ सेव्यां आशानी इमारत बांधी
चार दिवसनी जिंदगानीने विखरे चाली आंधी

सहेवुं जीवनभर! जगत आ गंजीफानुं घर!
गंजीफानुं छे घर! जगत आ गंजीफानुं घर!

ओ… पाना केरो महेल बनावी सौए करतां खेल
जीवन मरणनी आंटी केरा उकले नहि उकेल

मनखा साथे मृत्यु जन्मे घडीभरनुं घडतर!
जगत आ गंजीफानुं घर!

गंजीफानुं छे घर! जगत आ गंजीफानुं घर!
गंजीफानुं छे घर! जगत आ गंजीफानुं घर!


Jagat A Ganjifanun Ghara!

Ganjifanun chhe ghara! jagat a ganjifanun ghara!

Ganjifanun chhe ghara! jagat a ganjifanun ghara! Uparathi sundar chanatar ne pokal chhe andara!

Jagat a ganjifanun ghara! Ganjifanun chhe ghara! jagat a ganjifanun ghara!

O… Saue sauni baji upar manaman thatan raji
Jevan pana tevan shana thaine kaheta haji haji

Saue bajigara! jagat a ganjifanun ghara! Ganjifanun chhe ghara! jagat a ganjifanun ghara!

Manana kani manorath sevyan ashani imarat bandhi
Char divasani jindaganine vikhare chali andhi

Sahevun jivanabhara! jagat a ganjifanun ghara! Ganjifanun chhe ghara! jagat a ganjifanun ghara!

O… Pana kero mahel banavi saue karatan khela
Jivan maranani anti kera ukale nahi ukela

Manakha sathe mrutyu janme ghadibharanun ghadatara! Jagat a ganjifanun ghara!

Ganjifanun chhe ghara! jagat a ganjifanun ghara! Ganjifanun chhe ghara! jagat a ganjifanun ghara!


Jagat ā ganjīfānun ghara!

Ganjīfānun chhe ghara! jagat ā ganjīfānun ghara!

Ganjīfānun chhe ghara! jagat ā ganjīfānun ghara! Uparathī sundar chaṇatar ne pokaḷ chhe andara!

Jagat ā ganjīfānun ghara! Ganjīfānun chhe ghara! jagat ā ganjīfānun ghara!

O… Saue saunī bājī upar manamān thātān rājī
Jevān pānā tevān shāṇā thaīne kahetā hājī hājī

Saue bājīgara! jagat ā ganjīfānun ghara! Ganjīfānun chhe ghara! jagat ā ganjīfānun ghara!

Mananā kānī manorath sevyān āshānī imārat bāndhī
Chār divasanī jindagānīne vikhare chālī āndhī

Sahevun jīvanabhara! jagat ā ganjīfānun ghara! Ganjīfānun chhe ghara! jagat ā ganjīfānun ghara!

O… Pānā kero mahel banāvī saue karatān khela
Jīvan maraṇanī ānṭī kerā ukale nahi ukela

Manakhā sāthe mṛutyu janme ghaḍībharanun ghaḍatara! Jagat ā ganjīfānun ghara!

Ganjīfānun chhe ghara! jagat ā ganjīfānun ghara! Ganjīfānun chhe ghara! jagat ā ganjīfānun ghara!


Source : સ્વરઃ ગીતા રોય
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ ગાડાનો બેલ (૧૯૫૦)