જગાવ્યો મેં અહાલેક - Jagavyo Men Ahaleka - Lyrics

જગાવ્યો મેં અહાલેક

જગતના ચોકની વચ્ચે જગાવ્યો મેં અહાલેક
પ્રભો તુજ દ્વારમાં ઊભી જગાવ્યો મેં અહાલેક

નથી લીધી પ્રભો દીક્ષા નથી ઓઢી મેં કફની
નમી તુજ પાય છું તેવો જગાવ્યો મેં અહાલેક
કમંડલ મારું ખાલી ભર્યું તુજ અક્ષયપાત્ર
દીઠી ભંડારમાં ભિક્ષા જગાવ્યો મેં અહાલેક

ઘટા ઘેરી પડી નભની ન મુજ નયનો ભેદે
શ્રવણ તે ભેદશે તારાં જગાવ્યો મેં અહાલેક
વિરાજે છે તું દિલદરિયાવ અયિ અદ્‌ભુત યજમાન
અણું શું તો અમીકણ દે જગાવ્યો મેં અહાલેક

ઘડાવી પાવડી જગનાથ પ્રવૃત્તિ કેરી
ચડી તે પર જીવન ધપતાં જગાવ્યો મેં અહાલેક
નહિ કાંઈ મળે તોયે મળ્યું દર્શનનું દાન
મળી સળગી મીટેમીટ ને જગાવ્યો મેં અહાલેક

ઊંડી ઝોળી રહી અધૂરી જરી તલ ભીંજાયું
જડ્યું જીવનું જીવન મારું જગાવ્યો મેં અહાલેક
જગતના ચોકની વચ્ચે જગાવ્યો મેં અહાલેક
પ્રભો તુજ દ્વારમાં ઊભી જગાવ્યો મેં અહાલેક

-મહાકવિ નાનાલાલ


Jagavyo Men Ahaleka

Jagatan chokani vachche jagavyo men ahaleka
Prabho tuj dvaraman ubhi jagavyo men ahaleka

Nathi lidhi prabho diksha nathi odhi men kafani
Nami tuj paya chhun tevo jagavyo men ahaleka
Kamandal marun khali bharyun tuj akshayapatra
Dithi bhandaraman bhiksha jagavyo men ahaleka

Ghat gheri padi nabhani n muj nayano bhede
Shravan te bhedashe taran jagavyo men ahaleka
Viraje chhe tun diladariyav ayi adbhut yajamana
Anun shun to amikan de jagavyo men ahaleka

Ghadavi pavadi jaganath pravrutti keri
Chadi te par jivan dhapatan jagavyo men ahaleka
Nahi kani male toye malyun darshananun dana
Mali salagi mitemit ne jagavyo men ahaleka

Undi zoli rahi adhuri jari tal bhinjayun
Jadyun jivanun jivan marun jagavyo men ahaleka
Jagatan chokani vachche jagavyo men ahaleka
Prabho tuj dvaraman ubhi jagavyo men ahaleka

-mahakavi nanalala

Source: Mavjibhai