જરા આંખ મીચું તો છો તમે - Jara Ankh Michun To Chho Tame - Gujarati

જરા આંખ મીચું તો છો તમે

તમે મારા થયા ના તો યે શું શું ના થયું મુજ પર
અગર મારા થયા હોતે તો શું શું થાત શું જાણે?

જરા આંખ મીચું તો છો તમે ને ઉઘાડું આંખ તો ખ્વાબ છે
જો સ્પર્શી લઉં તો છે કંટકો ને ચૂમી લઉં તો ગુલાબ છે

મારા ભાગ્યને હું વધાવી લઉં મારી જિંદગીને લુંટાવી દઉં
બની શબ્દ તું જો લખાય તો હજુ દિલની કોરી કિતાબ છે
જરા આંખ મીચું તો છો તમે

તારી ઉડતી લટના વમળ મહીં મારી સઘળી ઉર્મિ ફસી પડી
હવે કેમ એને જુદી કરું મારા દિલનો એમ હિસાબ છે
જરા આંખ મીચું તો છો તમે

બે હૃદય મળે એવું ચાહો તો મારા સીધો સાદો સવાલ છે
હું સવાલરૂપે ભ્રમર બનું તું કમળ બને તો જવાબ છે

જરા આંખ મીચું તો છો તમે ને ઉઘાડું આંખ તો ખ્વાબ છે
જો સ્પર્શી લઉં તો છે કંટકો ને ચૂમી લઉં તો ગુલાબ છે
જરા આંખ મીચું તો છો તમે


जरा आंख मीचुं तो छो तमे

तमे मारा थया ना तो ये शुं शुं ना थयुं मुज पर
अगर मारा थया होते तो शुं शुं थात शुं जाणे?

जरा आंख मीचुं तो छो तमे ने उघाडुं आंख तो ख्वाब छे
जो स्पर्शी लउं तो छे कंटको ने चूमी लउं तो गुलाब छे

मारा भाग्यने हुं वधावी लउं मारी जिंदगीने लुंटावी दउं
बनी शब्द तुं जो लखाय तो हजु दिलनी कोरी किताब छे
जरा आंख मीचुं तो छो तमे

तारी उडती लटना वमळ महीं मारी सघळी उर्मि फसी पडी
हवे केम एने जुदी करुं मारा दिलनो एम हिसाब छे
जरा आंख मीचुं तो छो तमे

बे हृदय मळे एवुं चाहो तो मारा सीधो सादो सवाल छे
हुं सवालरूपे भ्रमर बनुं तुं कमळ बने तो जवाब छे

जरा आंख मीचुं तो छो तमे ने उघाडुं आंख तो ख्वाब छे
जो स्पर्शी लउं तो छे कंटको ने चूमी लउं तो गुलाब छे
जरा आंख मीचुं तो छो तमे


Jara Ankh Michun To Chho Tame

Tame mara thaya na to ye shun shun na thayun muj para
Agar mara thaya hote to shun shun that shun jane?

Jara ankh michun to chho tame ne ughadun ankh to khvab chhe
Jo sparshi laun to chhe kantako ne chumi laun to gulab chhe

Mara bhagyane hun vadhavi laun mari jindagine luntavi daun
Bani shabda tun jo lakhaya to haju dilani kori kitab chhe
Jara ankh michun to chho tame

Tari udati latana vamal mahin mari saghali urmi fasi padi
Have kem ene judi karun mara dilano em hisab chhe
Jara ankh michun to chho tame

Be hrudaya male evun chaho to mara sidho sado saval chhe
Hun savalarupe bhramar banun tun kamal bane to javab chhe

Jara ankh michun to chho tame ne ughadun ankh to khvab chhe
Jo sparshi laun to chhe kantako ne chumi laun to gulab chhe
Jara ankh michun to chho tame


Jarā ānkh mīchun to chho tame

Tame mārā thayā nā to ye shun shun nā thayun muj para
Agar mārā thayā hote to shun shun thāt shun jāṇe?

Jarā ānkh mīchun to chho tame ne ughāḍun ānkh to khvāb chhe
Jo sparshī laun to chhe kanṭako ne chūmī laun to gulāb chhe

Mārā bhāgyane hun vadhāvī laun mārī jindagīne lunṭāvī daun
Banī shabda tun jo lakhāya to haju dilanī korī kitāb chhe
Jarā ānkh mīchun to chho tame

Tārī uḍatī laṭanā vamaḷ mahīn mārī saghaḷī urmi fasī paḍī
Have kem ene judī karun mārā dilano em hisāb chhe
Jarā ānkh mīchun to chho tame

Be hṛudaya maḷe evun chāho to mārā sīdho sādo savāl chhe
Hun savālarūpe bhramar banun tun kamaḷ bane to javāb chhe

Jarā ānkh mīchun to chho tame ne ughāḍun ānkh to khvāb chhe
Jo sparshī laun to chhe kanṭako ne chūmī laun to gulāb chhe
Jarā ānkh mīchun to chho tame


Source : સ્વરઃ મનહર ઉધાસ
રચનાઃ બદરી કાચવાલા
સંગીતઃ સુરેશકુમાર
ચિત્રપટઃ માડી મને કહેવા દે (૧૯૬૮)