જરાય દોસ્તો ખબર નથી - Jaraya Dosto Khabar Nathi - Gujarati

જરાય દોસ્તો ખબર નથી

જરાય દોસ્તો ખબર નથી કે, અમોને શાની સજા મળી છે
કશુંય તહોમત નથીજ માથે, વગર ગુનાની સજા મળી છે

વિનમ્ર થઈ ને કદાપી એકેય કરી ના ફરિયાદો જિંદગીમાં
રહી રહી ને ખબર પડી કે, ન બોલવાની સજા મળી છે

ઘણીય વેળા ઊભા રહ્યા તો, અશક્ત માની હટાવી દીધા
ઘણીય વેળા સમયથી આગળ વધુ થવાની સજા મળી છે

અમારા ઘરમાં અમારા અવસર ઉપર નિમંત્ર્યા બધાને કિંતુ
હવે અમારી સભાથી અમને વહી જવાની સજા મળી છે


जराय दोस्तो खबर नथी

जराय दोस्तो खबर नथी के, अमोने शानी सजा मळी छे
कशुंय तहोमत नथीज माथे, वगर गुनानी सजा मळी छे

विनम्र थई ने कदापी एकेय करी ना फरियादो जिंदगीमां
रही रही ने खबर पडी के, न बोलवानी सजा मळी छे

घणीय वेळा ऊभा रह्या तो, अशक्त मानी हटावी दीधा
घणीय वेळा समयथी आगळ वधु थवानी सजा मळी छे

अमारा घरमां अमारा अवसर उपर निमंत्र्या बधाने किंतु
हवे अमारी सभाथी अमने वही जवानी सजा मळी छे


Jaraya Dosto Khabar Nathi

Jaraya dosto khabar nathi ke, amone shani saja mali chhe
Kashunya tahomat nathij mathe, vagar gunani saja mali chhe

Vinamra thai ne kadapi ekeya kari na fariyado jindagiman
Rahi rahi ne khabar padi ke, n bolavani saja mali chhe

Ghaniya vela ubha rahya to, ashakta mani hatavi didha
Ghaniya vela samayathi agal vadhu thavani saja mali chhe

Amara gharaman amara avasar upar nimantrya badhane kintu
Have amari sabhathi amane vahi javani saja mali chhe


Jarāya dosto khabar nathī

Jarāya dosto khabar nathī ke, amone shānī sajā maḷī chhe
Kashunya tahomat nathīj māthe, vagar gunānī sajā maḷī chhe

Vinamra thaī ne kadāpī ekeya karī nā fariyādo jindagīmān
Rahī rahī ne khabar paḍī ke, n bolavānī sajā maḷī chhe

Ghaṇīya veḷā ūbhā rahyā to, ashakta mānī haṭāvī dīdhā
Ghaṇīya veḷā samayathī āgaḷ vadhu thavānī sajā maḷī chhe

Amārā gharamān amārā avasar upar nimantryā badhāne kintu
Have amārī sabhāthī amane vahī javānī sajā maḷī chhe


Source : મનોજ ખંડેરીયા