જત લખવાનું જગદીશ્વરને - Jat Lakhavanun Jagadishvarane - Gujarati

જત લખવાનું જગદીશ્વરને

જત લખવાનું જગદીશ્વરને
જગ મધેથી રે ખતમાં રે ખતમાં
કિયો રે ખેપિયો ખોળે તુજને
કઈ રે પૃથ્વીનાં પટમાં
કે જત લખવાનું રે ખતમાં

   એ અગમ નિગમનું સરનામું તારું
   વનરા તે વનમાં કે જમુનાના તટમાં
   બેપત્તાનો મારે પત્તો રે લખવો
   ઘટમાં કે ઘૂંઘટમાં
   કે જત લખવાનું રે ખતમાં

   અરે મારે આ જોઈતું મારે તે જોઈતું
   તારું નામ તો મોટું
   પણ તને ક્યાં ગોતું
   ઘટ ઘટવાસીનું ફળ નાનું
   અલ્યા હાચું તો કહે ઈ હાચું કે ખોટું
   કઈ રે ભાષાનો તું ભગવંત મારો
   તને લખું રે ક્યા લખતમાં
   કે જત લખવાનું રે ખતમાં

   એઈરે...ગામ ગામ ને ધામ ધામ
   તારા મંદિરનાં મોટા રે બૂરજ
   કે તને ખબર શીદ પડે અમારો
   ઉગે ને આથમે ક્યારે સૂરજ
   કે તારે દ્વારે ડોલે ગજ
   ને શિખર પરે ફરકે રે ધ્વજ
   તારે અબજ પણ મારે કરજ
   કિરતાર કરું હું ક્યાં જઈ અરજ
   એઈરે.. આ જનમ જનમને ફેરે
   ફેર નહિ માનવ કે મરકટમાં
   કે જત લખવાનું રે ખતમાં

   અરે થોડું લખ્યું તમે ઝાઝું વાંચજો ને
   વખત મળે તો અહીં આવજો
   રે... લિખિતંગ લખતાં શાહી ખૂટી ગઈ
   એઈ લિખિતંગ લખતાં શાહી ખૂટી ગઈ
   રહ્યું ન કંઈ બચતમાં
   કે જત લખવાનું રે ખતમાં

   જત લખવાનું જગદીશ્વરને
   જગ મધેથી રે ખતમાં રે ખતમાં
   કિયો રે ખેપિયો ખોળે તુજને
   કઈ રે પૃથ્વીનાં પટમાં
   કે જત લખવાનું રે ખતમાં

जत लखवानुं जगदीश्वरने

जत लखवानुं जगदीश्वरने
जग मधेथी रे खतमां रे खतमां
कियो रे खेपियो खोळे तुजने
कई रे पृथ्वीनां पटमां
के जत लखवानुं रे खतमां

   ए अगम निगमनुं सरनामुं तारुं
   वनरा ते वनमां के जमुनाना तटमां
   बेपत्तानो मारे पत्तो रे लखवो
   घटमां के घूंघटमां
   के जत लखवानुं रे खतमां

   अरे मारे आ जोईतुं मारे ते जोईतुं
   तारुं नाम तो मोटुं
   पण तने क्यां गोतुं
   घट घटवासीनुं फळ नानुं
   अल्या हाचुं तो कहे ई हाचुं के खोटुं
   कई रे भाषानो तुं भगवंत मारो
   तने लखुं रे क्या लखतमां
   के जत लखवानुं रे खतमां

   एईरे...गाम गाम ने धाम धाम
   तारा मंदिरनां मोटा रे बूरज
   के तने खबर शीद पडे अमारो
   उगे ने आथमे क्यारे सूरज
   के तारे द्वारे डोले गज
   ने शिखर परे फरके रे ध्वज
   तारे अबज पण मारे करज
   किरतार करुं हुं क्यां जई अरज
   एईरे.. आ जनम जनमने फेरे
   फेर नहि मानव के मरकटमां
   के जत लखवानुं रे खतमां

   अरे थोडुं लख्युं तमे झाझुं वांचजो ने
   वखत मळे तो अहीं आवजो
   रे... लिखितंग लखतां शाही खूटी गई
   एई लिखितंग लखतां शाही खूटी गई
   रह्युं न कंई बचतमां
   के जत लखवानुं रे खतमां

   जत लखवानुं जगदीश्वरने
   जग मधेथी रे खतमां रे खतमां
   कियो रे खेपियो खोळे तुजने
   कई रे पृथ्वीनां पटमां
   के जत लखवानुं रे खतमां

Jat Lakhavanun Jagadishvarane

Jat lakhavanun jagadishvarane
jag madhethi re khataman re khataman
kiyo re khepiyo khole tujane
kai re pruthvinan pataman
ke jat lakhavanun re khataman

   e agam nigamanun saranamun tarun
   vanara te vanaman ke jamunana tataman
   bepattano mare patto re lakhavo
   ghataman ke ghunghataman
   ke jat lakhavanun re khataman

   are mare a joitun mare te joitun
   tarun nam to motun
   pan tane kyan gotun
   ghat ghatavasinun fal nanun
   alya hachun to kahe i hachun ke khotun
   kai re bhashano tun bhagavanta maro
   tane lakhun re kya lakhataman
   ke jat lakhavanun re khataman

   eire...gam gam ne dham dhama
   tara mandiranan mota re buraja
   ke tane khabar shid pade amaro
   uge ne athame kyare suraja
   ke tare dvare dole gaja
   ne shikhar pare farake re dhvaja
   tare abaj pan mare karaja
   kiratar karun hun kyan jai araja
   eire.. A janam janamane fere
   fer nahi manav ke marakataman
   ke jat lakhavanun re khataman

   are thodun lakhyun tame zazun vanchajo ne
   vakhat male to ahin avajo
   re... likhitanga lakhatan shahi khuti gai
   ei likhitanga lakhatan shahi khuti gai
   rahyun n kani bachataman
   ke jat lakhavanun re khataman

   jat lakhavanun jagadishvarane
   jag madhethi re khataman re khataman
   kiyo re khepiyo khole tujane
   kai re pruthvinan pataman
   ke jat lakhavanun re khataman

Jat lakhavānun jagadīshvarane

Jat lakhavānun jagadīshvarane
jag madhethī re khatamān re khatamān
kiyo re khepiyo khoḷe tujane
kaī re pṛuthvīnān paṭamān
ke jat lakhavānun re khatamān

   e agam nigamanun saranāmun tārun
   vanarā te vanamān ke jamunānā taṭamān
   bepattāno māre patto re lakhavo
   ghaṭamān ke ghūnghaṭamān
   ke jat lakhavānun re khatamān

   are māre ā joītun māre te joītun
   tārun nām to moṭun
   paṇ tane kyān gotun
   ghaṭ ghaṭavāsīnun faḷ nānun
   alyā hāchun to kahe ī hāchun ke khoṭun
   kaī re bhāṣhāno tun bhagavanta māro
   tane lakhun re kyā lakhatamān
   ke jat lakhavānun re khatamān

   eīre...gām gām ne dhām dhāma
   tārā mandiranān moṭā re būraja
   ke tane khabar shīd paḍe amāro
   uge ne āthame kyāre sūraja
   ke tāre dvāre ḍole gaja
   ne shikhar pare farake re dhvaja
   tāre abaj paṇ māre karaja
   kiratār karun hun kyān jaī araja
   eīre.. Ā janam janamane fere
   fer nahi mānav ke marakaṭamān
   ke jat lakhavānun re khatamān

   are thoḍun lakhyun tame zāzun vānchajo ne
   vakhat maḷe to ahīn āvajo
   re... likhitanga lakhatān shāhī khūṭī gaī
   eī likhitanga lakhatān shāhī khūṭī gaī
   rahyun n kanī bachatamān
   ke jat lakhavānun re khatamān

   jat lakhavānun jagadīshvarane
   jag madhethī re khatamān re khatamān
   kiyo re khepiyo khoḷe tujane
   kaī re pṛuthvīnān paṭamān
   ke jat lakhavānun re khatamān

Source : સ્વરઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ