જતાં પહેલાં - Jatan Pahelan - Lyrics

જતાં પહેલાં

જતાં પહેલાં મળી લેવું છે ફરી સૌને એક વાર
એક વાર ફરી મળી લેવું છે જૈ સામેથી ધરાર

એક વાર કડકડતી ઠંડી રાત મહીં અંધારી
ધડધડ મેં કીધ બંધ બારણું ધડાક વાસી બારી

અંદર લઈ લેવાં છે સૌને રહી ગયાં છે બ્હાર
જતાં પહેલાં મળી લેવું છે ફરી સૌને એક વાર

તે તે ઘર સામેથી જઈને બોલવું છે બોલાવી
ખોલી મૂકવું છે હૈયું મુજ એમનું યે ખોલાવી

ક્ષમા કૈંકની માગવી ને માગવો છે આભાર
જતાં પહેલાં મળી લેવું છે ફરી સૌને એક વાર

વણચાહ્યાંને એક વાર ફરી ગણીગણી લેવાં છે ચાહી
સાથ રહ્યાંને હાથથી ખેંચી લેવા બાથની માંહી

ઓછા પ્રેમનો હું અપરાધી, હાય રે કેવું આળ
જતાં પહેલાં મળી લેવું છે ફરી સૌને એક વાર

વિદાયપળ ઢૂંકડી તો બમણો ડૂમો કિય અબોલ
વિદાય સૌને હે પાસેના ભૂગોળ, દૂર ખગોળ

વેગળું જતું તે થતું વધુ વ્હાલું, હે યાર
જતાં પહેલાં મળી લેવું છે ફરી સૌને એક વાર

-‘ઉશનસ્’


Jatan Pahelan

Jatan pahelan mali levun chhe fari saune ek vara
Ek var fari mali levun chhe jai samethi dharara

Ek var kadakadati thandi rat mahin andhari
Dhadadhad men kidh bandha baranun dhadak vasi bari

Andar lai levan chhe saune rahi gayan chhe bhara
Jatan pahelan mali levun chhe fari saune ek vara

Te te ghar samethi jaine bolavun chhe bolavi
Kholi mukavun chhe haiyun muj emanun ye kholavi

Ksham kainkani magavi ne magavo chhe abhara
Jatan pahelan mali levun chhe fari saune ek vara

Vanachahyanne ek var fari ganigani levan chhe chahi
Sath rahyanne hathathi khenchi lev bathani manhi

Ochh premano hun aparadhi, haya re kevun ala
Jatan pahelan mali levun chhe fari saune ek vara

Vidayapal dhunkadi to bamano dumo kiya abola
Vidaya saune he pasen bhugola, dur khagola

Vegalun jatun te thatun vadhu vhalun, he yara
Jatan pahelan mali levun chhe fari saune ek vara

-‘ushanas’

Source: Mavjihai