જિંદગીના હર કદમ પર - Jindagina Har Kadam Para - Gujarati

જિંદગીના હર કદમ પર

કોણ ભલાને પૂછે છે? અહીં કોણ બૂરાને પૂછે છે?
મતલબથી બધાને નિસ્બત છે અહીં કોણ ખરાને પૂછે છે?
અત્તરને નીચોવી કોણ પછી ફૂલોની દશાને પૂછે છે?
સંજોગ ઝુકાવે છે નહીંતર અહીં કોણ ખુદાને પૂછે છે?

જિંદગીના હર કદમ પર મારે અથડાવું પડ્યું
એટલે મૃત્યુને આધિન છેવટે થાવું પડ્યું
જિંદગીના હર કદમ પર…

ગીત ના ગાઈ શક્યો ને સાજ પણ તૂટી ગયું
એટલે આંસુ વહાવી દિલને બહેલાવું પડ્યું
જિંદગીના હર કદમ પર…

કે વરસતા વાદળા જેવા બધા મિત્રો મળ્યા
પ્યાસ મારી ના બૂઝી નાહકનું ભીંજાવું પડ્યું
જિંદગીના હર કદમ પર…

જે રીતે આંધી ઊઠી થઈને કફન બેસી ગઈ
જોઈ દશા કૈલાસની કુદરતને શરમાવું પડ્યું

જિંદગીના હર કદમ પર મારે અથડાવું પડ્યું
એટલે મૃત્યુને આધિન છેવટે થાવું પડ્યું
જિંદગીના હર કદમ પર…


जिंदगीना हर कदम पर

कोण भलाने पूछे छे? अहीं कोण बूराने पूछे छे?
मतलबथी बधाने निस्बत छे अहीं कोण खराने पूछे छे?
अत्तरने नीचोवी कोण पछी फूलोनी दशाने पूछे छे?
संजोग झुकावे छे नहींतर अहीं कोण खुदाने पूछे छे?

जिंदगीना हर कदम पर मारे अथडावुं पड्युं
एटले मृत्युने आधिन छेवटे थावुं पड्युं
जिंदगीना हर कदम पर…

गीत ना गाई शक्यो ने साज पण तूटी गयुं
एटले आंसु वहावी दिलने बहेलावुं पड्युं
जिंदगीना हर कदम पर…

के वरसता वादळा जेवा बधा मित्रो मळ्या
प्यास मारी ना बूझी नाहकनुं भींजावुं पड्युं
जिंदगीना हर कदम पर…

जे रीते आंधी ऊठी थईने कफन बेसी गई
जोई दशा कैलासनी कुदरतने शरमावुं पड्युं

जिंदगीना हर कदम पर मारे अथडावुं पड्युं
एटले मृत्युने आधिन छेवटे थावुं पड्युं
जिंदगीना हर कदम पर…


Jindagina Har Kadam Para

Kon bhalane puchhe chhe? ahin kon burane puchhe chhe? Matalabathi badhane nisbat chhe ahin kon kharane puchhe chhe? Attarane nichovi kon pachhi fuloni dashane puchhe chhe? Sanjog zukave chhe nahintar ahin kon khudane puchhe chhe?

Jindagina har kadam par mare athadavun padyun
Etale mrutyune adhin chhevate thavun padyun
Jindagina har kadam para…

Git na gai shakyo ne saj pan tuti gayun
Etale ansu vahavi dilane bahelavun padyun
Jindagina har kadam para…

Ke varasata vadala jeva badha mitro malya
Pyas mari na buzi nahakanun bhinjavun padyun
Jindagina har kadam para…

Je rite andhi uthi thaine kafan besi gai
Joi dasha kailasani kudaratane sharamavun padyun

Jindagina har kadam par mare athadavun padyun
Etale mrutyune adhin chhevate thavun padyun
Jindagina har kadam para…


Jindagīnā har kadam para

Koṇ bhalāne pūchhe chhe? ahīn koṇ būrāne pūchhe chhe? Matalabathī badhāne nisbat chhe ahīn koṇ kharāne pūchhe chhe? Attarane nīchovī koṇ pachhī fūlonī dashāne pūchhe chhe? Sanjog zukāve chhe nahīntar ahīn koṇ khudāne pūchhe chhe?

Jindagīnā har kadam par māre athaḍāvun paḍyun
Eṭale mṛutyune ādhin chhevaṭe thāvun paḍyun
Jindagīnā har kadam para…

Gīt nā gāī shakyo ne sāj paṇ tūṭī gayun
Eṭale ānsu vahāvī dilane bahelāvun paḍyun
Jindagīnā har kadam para…

Ke varasatā vādaḷā jevā badhā mitro maḷyā
Pyās mārī nā būzī nāhakanun bhīnjāvun paḍyun
Jindagīnā har kadam para…

Je rīte āndhī ūṭhī thaīne kafan besī gaī
Joī dashā kailāsanī kudaratane sharamāvun paḍyun

Jindagīnā har kadam par māre athaḍāvun paḍyun
Eṭale mṛutyune ādhin chhevaṭe thāvun paḍyun
Jindagīnā har kadam para…


Source : રચનાઃ કૈલાસ પંડિત
સ્વરઃ મનહર ઉધાસ