જીવન મળ્યું જીવનની પછી - Jivan Malyun Jivanani Pachhi - Gujarati

જીવન મળ્યું જીવનની પછી

જીવન મળ્યું જીવનની પછી વેદના મળી
થઈ ગઈ ખતા ખુદાથી અમને સજા મળી

આખું વિશાળ વિશ્વ મને સાંકડું પડ્યું
કોઈના દિલમાં જ્યારથી થોડી જગ્યા મળી

એનાં નયનથી લાગણી છલકાઈ આખરે
એક મૃત્યુની ઘડી જ મને જીવવા મળી

ઈશની ઉદારતા કે જગત આખું દઈ દીધું
મારું નસીબ કે મને કેવળ દુઆ મળી

‘બેફામ’ દિલની પ્યાસ નહિ પારખી શકી
ક્યાં ક્યાં મળ્યું છે ઝેર ક્યાં ક્યાં સુરા મળી


जीवन मळ्युं जीवननी पछी

जीवन मळ्युं जीवननी पछी वेदना मळी
थई गई खता खुदाथी अमने सजा मळी

आखुं विशाळ विश्व मने सांकडुं पड्युं
कोईना दिलमां ज्यारथी थोडी जग्या मळी

एनां नयनथी लागणी छलकाई आखरे
एक मृत्युनी घडी ज मने जीववा मळी

ईशनी उदारता के जगत आखुं दई दीधुं
मारुं नसीब के मने केवळ दुआ मळी

‘बेफाम’ दिलनी प्यास नहि पारखी शकी
क्यां क्यां मळ्युं छे झेर क्यां क्यां सुरा मळी


Jivan Malyun Jivanani Pachhi

Jivan malyun jivanani pachhi vedana mali
Thai gai khata khudathi amane saja mali

Akhun vishal vishva mane sankadun padyun
Koina dilaman jyarathi thodi jagya mali

Enan nayanathi lagani chhalakai akhare
Ek mrutyuni ghadi j mane jivava mali

Ishani udarata ke jagat akhun dai didhun
Marun nasib ke mane keval dua mali

‘befama’ dilani pyas nahi parakhi shaki
Kyan kyan malyun chhe zer kyan kyan sura mali


Jīvan maḷyun jīvananī pachhī

Jīvan maḷyun jīvananī pachhī vedanā maḷī
Thaī gaī khatā khudāthī amane sajā maḷī

Ākhun vishāḷ vishva mane sānkaḍun paḍyun
Koīnā dilamān jyārathī thoḍī jagyā maḷī

Enān nayanathī lāgaṇī chhalakāī ākhare
Ek mṛutyunī ghaḍī j mane jīvavā maḷī

Īshanī udāratā ke jagat ākhun daī dīdhun
Mārun nasīb ke mane kevaḷ duā maḷī

‘befāma’ dilanī pyās nahi pārakhī shakī
Kyān kyān maḷyun chhe zer kyān kyān surā maḷī


Source : સ્વરઃ કૌમુદી મુનશી
રચનાઃ બરકત વિરાણી ‘બેફામ’