કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ - Kabutaronun Ghu Ghu Ghu - Gujarati

કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ

કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ
કોયલ કૂજે કૂ કૂ કૂ
ચકલાં ઉંદર ચૂ ચૂ ચૂ
છછૂંદરોનું છૂ છૂ છૂ

કૂજનમાં શી કક્કાવારી?
હું કુદરતને પૂછું છું.
ઘૂવડ સમા ઘૂઘવાટા કરતો
માનવ ઘૂરકે હું હું હું

કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ
કોયલ કૂજે કૂ કૂ કૂ

લખપતિઓના લાખ નફામાં
સાચું ખોટું કળવું શું?
ટંક ટંકની રોટી માટે
રંકજનોને રળવું શું?

કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ
કોયલ કૂજે કૂ કૂ કૂ

હરિ ભજે છે હોલો
પીડિતોનો પ્રભુ! તું પ્રભુ તું
સમાનતાનો સમય થાશે ત્યાં
ઊંચું શું ને નીચું શું?

ફૂલ્યાં ફાલ્યાં ફરી કરો કાં
ફણિધરો શાં ફૂં ફૂં ફૂં

કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ
કોયલ કૂજે કૂ કૂ કૂ

થાંથાં થઈને થોભી જાતાં
સમાજ કરશે થૂ થૂ થૂ
માન વિનાના મૂકી જાશે
ખોટાં ખૂખલાં ખૂ ખૂ ખૂ

કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ
કોયલ કૂજે કૂ કૂ કૂ

પરમેશ્વર તો પહેલું પૂછશે
કોઈનું સુખદુ:ખ પૂછ્યું’તું?
દર્દભરી દુનિયામાં જઈને
કોઈનું આંસુ લૂછ્યું’તું?

ગેં ગેં ફેં ફેં કરતાં કહેશો
હેં હેં હેં હેં! શું શું શું?
કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ
કોયલ કૂજે કૂ કૂ કૂ


कबूतरोनुं घू घू घू

कबूतरोनुं घू घू घू
कोयल कूजे कू कू कू
चकलां उंदर चू चू चू
छछूंदरोनुं छू छू छू

कूजनमां शी कक्कावारी?
हुं कुदरतने पूछुं छुं.
घूवड समा घूघवाटा करतो
मानव घूरके हुं हुं हुं

कबूतरोनुं घू घू घू
कोयल कूजे कू कू कू

लखपतिओना लाख नफामां
साचुं खोटुं कळवुं शुं?
टंक टंकनी रोटी माटे
रंकजनोने रळवुं शुं?

कबूतरोनुं घू घू घू
कोयल कूजे कू कू कू

हरि भजे छे होलो
पीडितोनो प्रभु! तुं प्रभु तुं
समानतानो समय थाशे त्यां
ऊंचुं शुं ने नीचुं शुं?

फूल्यां फाल्यां फरी करो कां
फणिधरो शां फूं फूं फूं

कबूतरोनुं घू घू घू
कोयल कूजे कू कू कू

थांथां थईने थोभी जातां
समाज करशे थू थू थू
मान विनाना मूकी जाशे
खोटां खूखलां खू खू खू

कबूतरोनुं घू घू घू
कोयल कूजे कू कू कू

परमेश्वर तो पहेलुं पूछशे
कोईनुं सुखदु:ख पूछ्युं’तुं?
दर्दभरी दुनियामां जईने
कोईनुं आंसु लूछ्युं’तुं?

गें गें फें फें करतां कहेशो
हें हें हें हें! शुं शुं शुं?
कबूतरोनुं घू घू घू
कोयल कूजे कू कू कू


Kabutaronun Ghu Ghu Ghu

Kabutaronun ghu ghu ghu
Koyal kuje ku ku ku
Chakalan undar chu chu chu
Chhachhundaronun chhu chhu chhu

Kujanaman shi kakkavari? Hun kudaratane puchhun chhun.
Ghuvad sama ghughavata karato
Manav ghurake hun hun hun

Kabutaronun ghu ghu ghu
Koyal kuje ku ku ku

Lakhapationa lakh nafaman
Sachun khotun kalavun shun? Tanka tankani roti mate
Rankajanone ralavun shun?

Kabutaronun ghu ghu ghu
Koyal kuje ku ku ku

Hari bhaje chhe holo
Piditono prabhu! Tun prabhu tun
Samanatano samaya thashe tyan
Unchun shun ne nichun shun?

Fulyan falyan fari karo kan
Fanidharo shan fun fun fun

Kabutaronun ghu ghu ghu
Koyal kuje ku ku ku

Thanthan thaine thobhi jatan
Samaj karashe thu thu thu
Man vinana muki jashe
Khotan khukhalan khu khu khu

Kabutaronun ghu ghu ghu
Koyal kuje ku ku ku

Parameshvar to pahelun puchhashe
Koinun sukhadu:kh puchhyun’tun? Dardabhari duniyaman jaine
Koinun ansu luchhyun’tun?

Gen gen fen fen karatan kahesho
Hen hen hen hen! shun shun shun? Kabutaronun ghu ghu ghu
Koyal kuje ku ku ku


Kabūtaronun ghū ghū ghū

Kabūtaronun ghū ghū ghū
Koyal kūje kū kū kū
Chakalān undar chū chū chū
Chhachhūndaronun chhū chhū chhū

Kūjanamān shī kakkāvārī? Hun kudaratane pūchhun chhun.
Ghūvaḍ samā ghūghavāṭā karato
Mānav ghūrake hun hun hun

Kabūtaronun ghū ghū ghū
Koyal kūje kū kū kū

Lakhapationā lākh nafāmān
Sāchun khoṭun kaḷavun shun? Ṭanka ṭankanī roṭī māṭe
Rankajanone raḷavun shun?

Kabūtaronun ghū ghū ghū
Koyal kūje kū kū kū

Hari bhaje chhe holo
Pīḍitono prabhu! Tun prabhu tun
Samānatāno samaya thāshe tyān
Ūnchun shun ne nīchun shun?

Fūlyān fālyān farī karo kān
Faṇidharo shān fūn fūn fūn

Kabūtaronun ghū ghū ghū
Koyal kūje kū kū kū

Thānthān thaīne thobhī jātān
Samāj karashe thū thū thū
Mān vinānā mūkī jāshe
Khoṭān khūkhalān khū khū khū

Kabūtaronun ghū ghū ghū
Koyal kūje kū kū kū

Parameshvar to pahelun pūchhashe
Koīnun sukhadu:kh pūchhyun’tun? Dardabharī duniyāmān jaīne
Koīnun ānsu lūchhyun’tun?

Gen gen fen fen karatān kahesho
Hen hen hen hen! shun shun shun? Kabūtaronun ghū ghū ghū
Koyal kūje kū kū kū


Source : દિનકરરાય કેશવલાલ વૈદ્ય