કહો કોઈ ચાંદાને કે - Kaho Koi Chandane Ke - Gujarati

કહો કોઈ ચાંદાને કે

કહો કોઈ ચાંદાને કે ડૂબી મરે
પેલી પૂનમની યાદે
ઉરને સતાવતો આકાશે રોજ ફરે

ઊગે શું મોઢું લઈને નકટો નઠારો
રાત્રિએ ચેન ચોરી લેતો લૂંટારો

રખે કોઈ બીજી ભોળી અબળા પર
ચાંદનીનો ગોઝારો જાદુ કરે
કહો કોઈ ચાંદાને કે ડૂબી મરે

એના કરતાં તો તપતો સૂરજ સારો
જાતે જળીને આપે તેજ બિચારો
આ તો અમૃત કહીને તરસ્યાં હૈયામાં
હલાહલ ઝેર ભરે
કહો કોઈ ચાંદાને કે ડૂબી મરે


कहो कोई चांदाने के

कहो कोई चांदाने के डूबी मरे
पेली पूनमनी यादे
उरने सतावतो आकाशे रोज फरे

ऊगे शुं मोढुं लईने नकटो नठारो
रात्रिए चेन चोरी लेतो लूंटारो

रखे कोई बीजी भोळी अबळा पर
चांदनीनो गोझारो जादु करे
कहो कोई चांदाने के डूबी मरे

एना करतां तो तपतो सूरज सारो
जाते जळीने आपे तेज बिचारो
आ तो अमृत कहीने तरस्यां हैयामां
हलाहल झेर भरे
कहो कोई चांदाने के डूबी मरे


Kaho Koi Chandane Ke

Kaho koi chandane ke dubi mare
Peli punamani yade
Urane satavato akashe roj fare

Uge shun modhun laine nakato natharo
Ratrie chen chori leto luntaro

Rakhe koi biji bholi abala para
Chandanino gozaro jadu kare
Kaho koi chandane ke dubi mare

Ena karatan to tapato suraj saro
Jate jaline ape tej bicharo
A to amrut kahine tarasyan haiyaman
Halahal zer bhare
Kaho koi chandane ke dubi mare


Kaho koī chāndāne ke

Kaho koī chāndāne ke ḍūbī mare
Pelī pūnamanī yāde
Urane satāvato ākāshe roj fare

Ūge shun moḍhun laīne nakaṭo naṭhāro
Rātrie chen chorī leto lūnṭāro

Rakhe koī bījī bhoḷī abaḷā para
Chāndanīno gozāro jādu kare
Kaho koī chāndāne ke ḍūbī mare

Enā karatān to tapato sūraj sāro
Jāte jaḷīne āpe tej bichāro
Ā to amṛut kahīne tarasyān haiyāmān
Halāhal zer bhare
Kaho koī chāndāne ke ḍūbī mare


Source : સ્વરઃ મીના કપૂર
ગીત-સંગીતઃ નિનુ મઝુમદાર