કાળ કેરી કેડીએ - Kal Keri Kedie - Lyrics

કાળ કેરી કેડીએ

કાળની કેડીએ ઘડીક સંગ
રે ભાઈ, આપણો ઘડીક સંગ;
આતમને તોય જનમોજનમ લાગી જશે એનો રંગ !

ધરતી આંગણ માનવીના આ ઘડીક મિલનવેળા,
વાટમાં વચ્ચે એક દી નકી આવશે વિદાયવેળા!
તો કેમ કરીનેય કાળ ભૂલે ના એમ ભમીશું ભેળા!
હૈયાનો હિમાળો ગાળી ગાળીને વહશું હેતની ગંગ!

પગલે પગલે પાવક જાગે ત્યાં ઝરશું નેનની ઝારી,
કંટકપથે સ્મિત વેરીને મ્હોરશું ફૂલની ક્યારી;
એકબીજાને જીતશું, રે ભાઈ, જાતને જાશું હારી!
ક્યાંય ના માય રે આટલો આજ તો ઉરને થાય ઉમંગ!

-નિરંજન ભગત


Kal Keri Kedie

Kalani kedie ghadik sanga
Re bhai, apano ghadik sanga;
Atamane toya janamojanam lagi jashe eno ranga !

Dharati angan manavin a ghadik milanavela,
Vaṭaman vachche ek di naki avashe vidayavela! To kem karineya kal bhule n em bhamishun bhela! Haiyano himalo gali galine vahashun hetani ganga!

Pagale pagale pavak jage tyan zarashun nenani zari,
Kanṭakapathe smit verine mhorashun fulani kyari;
Ekabijane jitashun, re bhai, jatane jashun hari! Kyanya n maya re aṭalo aj to urane thaya umanga!

-niranjan bhagata

Source: Mavjibhai