કામ કરે ઈ જીતે, રે માલમ - Kam Kare I Jite, Re Malama - Gujarati

કામ કરે ઈ જીતે, રે માલમ

કામ કરે ઈ જીતે રે, માલમ!
કામ કરે ઈ જીતે
આવડો મોટો મલક આપણો
બદલે બીજી કઈ રીતે રે.

ખેતર ખેડીને કરો સીમ સોહામણી!
બાંધો નદીયુંનાં નીર;
માગે છે દેશ આજ મહેનત મજિયારી,
હૈયાનાં માગે ખમીર.

હાલો રે ખેતરે ને હાલો રે વાડીએ,
વેળા અમોલી આ વીતે;
આજે બુલંદ સૂરે માનવીની મહેનતના
ગાઓ જયજયકાર પ્રીતે.


काम करे ई जीते, रे मालम

काम करे ई जीते रे, मालम!
काम करे ई जीते
आवडो मोटो मलक आपणो
बदले बीजी कई रीते रे.

खेतर खेडीने करो सीम सोहामणी!
बांधो नदीयुंनां नीर;
मागे छे देश आज महेनत मजियारी,
हैयानां मागे खमीर.

हालो रे खेतरे ने हालो रे वाडीए,
वेळा अमोली आ वीते;
आजे बुलंद सूरे मानवीनी महेनतना
गाओ जयजयकार प्रीते.


Kam Kare I Jite, Re Malama

Kam kare i jite re, malama!
kam kare i jite
Avado moto malak apano
badale biji kai rite re.

Khetar khedine karo sim sohamani!
bandho nadiyunnan nira;
Mage chhe desh aj mahenat majiyari,
haiyanan mage khamira.

Halo re khetare ne halo re vadie,
vela amoli a vite;
Aje bulanda sure manavini mahenatana
gao jayajayakar prite.


Kām kare ī jīte, re mālama

Kām kare ī jīte re, mālama!
kām kare ī jīte
Āvaḍo moṭo malak āpaṇo
badale bījī kaī rīte re.

Khetar kheḍīne karo sīm sohāmaṇī!
bāndho nadīyunnān nīra;
Māge chhe desh āj mahenat majiyārī,
haiyānān māge khamīra.

Hālo re khetare ne hālo re vāḍīe,
veḷā amolī ā vīte;
Āje bulanda sūre mānavīnī mahenatanā
gāo jayajayakār prīte.


Source : નાથાલાલ દવે