કાનુડાને બાંધ્યો છે - Kanudane Bandhyo Chhe - Gujarati

કાનુડાને બાંધ્યો છે

કાનુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે
બાળુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે

કોમળ આ અંગ પરે કાપા પડે છે જેવાં
આંગળીથી માખણમાં આંક્યાં;
નાનકડાં નેણ થકી ઝરમર ઝરે છે જેવાં
ઢળતાં શીકેથી દહીં ઢાંક્યાં;

એનાં હોઠ બે બીડાયાં હજી તોરે
કાનુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે
કાનુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે
બાળુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે

માથેથી મોરપિચ્છ હેઠે સર્યું ને સરી
હાથેથી મોગરાની માળા;
આંખેથી કાજળ બે ગાલે જઈ બેઠું
કાનકુંવર શું ઓછા હતા કાળા?

કોઈ જઈને જશોદાને કહો રે
કાનુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે
કાનુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે
બાળુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે


कानुडाने बांध्यो छे

कानुडाने बांध्यो छे हीरना दोरे
बाळुडाने बांध्यो छे हीरना दोरे

कोमळ आ अंग परे कापा पडे छे जेवां
आंगळीथी माखणमां आंक्यां;
नानकडां नेण थकी झरमर झरे छे जेवां
ढळतां शीकेथी दहीं ढांक्यां;

एनां होठ बे बीडायां हजी तोरे
कानुडाने बांध्यो छे हीरना दोरे
कानुडाने बांध्यो छे हीरना दोरे
बाळुडाने बांध्यो छे हीरना दोरे

माथेथी मोरपिच्छ हेठे सर्युं ने सरी
हाथेथी मोगरानी माळा;
आंखेथी काजळ बे गाले जई बेठुं
कानकुंवर शुं ओछा हता काळा?

कोई जईने जशोदाने कहो रे
कानुडाने बांध्यो छे हीरना दोरे
कानुडाने बांध्यो छे हीरना दोरे
बाळुडाने बांध्यो छे हीरना दोरे


Kanudane Bandhyo Chhe

Kanudane bandhyo chhe hirana dore
baludane bandhyo chhe hirana dore

Komal a anga pare kapa pade chhe jevan
angalithi makhanaman ankyan;
Nanakadan nen thaki zaramar zare chhe jevan
dhalatan shikethi dahin dhankyan;

Enan hoth be bidayan haji tore
kanudane bandhyo chhe hirana dore
Kanudane bandhyo chhe hirana dore
baludane bandhyo chhe hirana dore

Mathethi morapichchh hethe saryun ne sari
hathethi mogarani mala;
Ankhethi kajal be gale jai bethun
kanakunvar shun ochha hata kala?

Koi jaine jashodane kaho re
kanudane bandhyo chhe hirana dore
Kanudane bandhyo chhe hirana dore
baludane bandhyo chhe hirana dore


Kānuḍāne bāndhyo chhe

Kānuḍāne bāndhyo chhe hīranā dore
bāḷuḍāne bāndhyo chhe hīranā dore

Komaḷ ā anga pare kāpā paḍe chhe jevān
āngaḷīthī mākhaṇamān ānkyān;
Nānakaḍān neṇ thakī zaramar zare chhe jevān
ḍhaḷatān shīkethī dahīn ḍhānkyān;

Enān hoṭh be bīḍāyān hajī tore
kānuḍāne bāndhyo chhe hīranā dore
Kānuḍāne bāndhyo chhe hīranā dore
bāḷuḍāne bāndhyo chhe hīranā dore

Māthethī morapichchh heṭhe saryun ne sarī
hāthethī mogarānī māḷā;
Ānkhethī kājaḷ be gāle jaī beṭhun
kānakunvar shun ochhā hatā kāḷā?

Koī jaīne jashodāne kaho re
kānuḍāne bāndhyo chhe hīranā dore
Kānuḍāne bāndhyo chhe hīranā dore
bāḷuḍāne bāndhyo chhe hīranā dore


Source : હરીન્દ્ર દવે