કેસુડાની કળીએ બેસી - Kesudani Kalie Besi - Gujarati

કેસુડાની કળીએ બેસી

કેસુડાની કળીએ બેસી ફાગણીયો લહેરાય
રૂડો ફાગણીયો લહેરાય

ઉમંગ જાગે કાંઈક નવેલાં મનડું ઝોલાં ખાય
કે મારું મનડું ઝોલાં ખાય

ઋતુ આવી છે ફાગણ કેરી ફૂલે રંગ છંટાય
એમાં મનડાં કાં ભરમાય

આંબાડાળે કોયલ બેઠી ગાતી પંચમસૂર
મનડું ડોલે થઈ ચકચુર

આંબે આવ્યાં મોર રસાળાં કોયલ ગીતડાં ગાય
એમાં મન શાનું ભરમાય

દિલડાંની કંઈ છબી રૂપાળી દીઠી તમારે નૈન
બોલો શાને આવાં વેણ બોલો શાને આવાં વેણ

એ વેણનાં મરમ જુદેરાં સમજ્યા ના સમજાય
કે તમથી દિલડું ના બંધાય

કેસુડાની કળીએ બેસી ફાગણીયો લહેરાય
રૂડો ફાગણીયો લહેરાય


केसुडानी कळीए बेसी

केसुडानी कळीए बेसी फागणीयो लहेराय
रूडो फागणीयो लहेराय

उमंग जागे कांईक नवेलां मनडुं झोलां खाय
के मारुं मनडुं झोलां खाय

ऋतु आवी छे फागण केरी फूले रंग छंटाय
एमां मनडां कां भरमाय

आंबाडाळे कोयल बेठी गाती पंचमसूर
मनडुं डोले थई चकचुर

आंबे आव्यां मोर रसाळां कोयल गीतडां गाय
एमां मन शानुं भरमाय

दिलडांनी कंई छबी रूपाळी दीठी तमारे नैन
बोलो शाने आवां वेण बोलो शाने आवां वेण

ए वेणनां मरम जुदेरां समज्या ना समजाय
के तमथी दिलडुं ना बंधाय

केसुडानी कळीए बेसी फागणीयो लहेराय
रूडो फागणीयो लहेराय


Kesudani Kalie Besi

Kesudani kalie besi faganiyo laheraya
Rudo faganiyo laheraya

Umanga jage kanik navelan manadun zolan khaya
Ke marun manadun zolan khaya

Hrutu avi chhe fagan keri fule ranga chhantaya
Eman manadan kan bharamaya

Anbadale koyal bethi gati panchamasura
Manadun dole thai chakachura

Anbe avyan mor rasalan koyal gitadan gaya
Eman man shanun bharamaya

Diladanni kani chhabi rupali dithi tamare naina
Bolo shane avan ven bolo shane avan vena

E venanan maram juderan samajya na samajaya
Ke tamathi diladun na bandhaya

Kesudani kalie besi faganiyo laheraya
Rudo faganiyo laheraya


Kesuḍānī kaḷīe besī

Kesuḍānī kaḷīe besī fāgaṇīyo laherāya
Rūḍo fāgaṇīyo laherāya

Umanga jāge kānīk navelān manaḍun zolān khāya
Ke mārun manaḍun zolān khāya

Hrutu āvī chhe fāgaṇ kerī fūle ranga chhanṭāya
Emān manaḍān kān bharamāya

Ānbāḍāḷe koyal beṭhī gātī panchamasūra
Manaḍun ḍole thaī chakachura

Ānbe āvyān mor rasāḷān koyal gītaḍān gāya
Emān man shānun bharamāya

Dilaḍānnī kanī chhabī rūpāḷī dīṭhī tamāre naina
Bolo shāne āvān veṇ bolo shāne āvān veṇa

E veṇanān maram juderān samajyā nā samajāya
Ke tamathī dilaḍun nā bandhāya

Kesuḍānī kaḷīe besī fāgaṇīyo laherāya
Rūḍo fāgaṇīyo laherāya


Source : સ્વરઃ મીના કપૂર અને અજિત મરચંટ
ગીતઃ ગિજુભાઈ વ્યાસ ‘ચૈતન્ય’
સંગીતઃ અજિત મરચંટ
ચિત્રપટઃ કરિયાવર (૧૯૪૮)