કેવાં કેવાં ઘાટ કર્યાં - Kevan Kevan Ghat Karyan - Gujarati

કેવાં કેવાં ઘાટ કર્યાં

વ્હાલાજીએ મારી કાયાની નગરીમાં
કેવાં કેવાં ઘાટ કર્યાં
હાડચામના પીંજર માથે ચમકદાર બહુ રંગ ભર્યાં
કેવાં કેવાં ઘાટ કર્યાં, કેવાં કેવાં ઘાટ કર્યાં

નાભિકમળ ને હૃદયસરોવર અમૃત કેરાં કૂપ ભર્યાં
નેણરૂપી બે માછલીઉં ઈ નટખટ નર્યાં રે નખરાં
કેવાં કેવાં ઘાટ કર્યાં, કેવાં કેવાં ઘાટ કર્યાં

એ… કંઠની ડાળે કોયલ બોલે શબદોનાં મોતીડાં ખર્યાં
આ મનભમરલા ગુંજ્યા કરે ઈ ગુલાબી દેહતણાં ગજરા
કેવાં કેવાં ઘાટ કર્યાં, કેવાં કેવાં ઘાટ કર્યાં

માટી કેરાં પુતળાં માથે ચિતરામણ કેવાં ચિતર્યાં તેં
ચિતરામણ કેવાં ચિતર્યાં
નાથ તારે આ નમણે નજરાણે એ કાળજે ઊંડા ઘાવ કર્યાં
કેવાં કેવાં ઘાટ કર્યાં, કેવાં કેવાં ઘાટ કર્યાં


केवां केवां घाट कर्यां

व्हालाजीए मारी कायानी नगरीमां
केवां केवां घाट कर्यां
हाडचामना पींजर माथे चमकदार बहु रंग भर्यां
केवां केवां घाट कर्यां, केवां केवां घाट कर्यां

नाभिकमळ ने हृदयसरोवर अमृत केरां कूप भर्यां
नेणरूपी बे माछलीउं ई नटखट नर्यां रे नखरां
केवां केवां घाट कर्यां, केवां केवां घाट कर्यां

ए… कंठनी डाळे कोयल बोले शबदोनां मोतीडां खर्यां
आ मनभमरला गुंज्या करे ई गुलाबी देहतणां गजरा
केवां केवां घाट कर्यां, केवां केवां घाट कर्यां

माटी केरां पुतळां माथे चितरामण केवां चितर्यां तें
चितरामण केवां चितर्यां
नाथ तारे आ नमणे नजराणे ए काळजे ऊंडा घाव कर्यां
केवां केवां घाट कर्यां, केवां केवां घाट कर्यां


Kevan Kevan Ghat Karyan

Vhalajie mari kayani nagariman
Kevan kevan ghat karyan
Hadachamana pinjar mathe chamakadar bahu ranga bharyan
Kevan kevan ghat karyan, kevan kevan ghat karyan

Nabhikamal ne hrudayasarovar amrut keran kup bharyan
Nenarupi be machhaliun i natakhat naryan re nakharan
Kevan kevan ghat karyan, kevan kevan ghat karyan

E… Kanthani dale koyal bole shabadonan motidan kharyan
A manabhamarala gunjya kare i gulabi dehatanan gajara
Kevan kevan ghat karyan, kevan kevan ghat karyan

Mati keran putalan mathe chitaraman kevan chitaryan ten
Chitaraman kevan chitaryan
Nath tare a namane najarane e kalaje unda ghav karyan
Kevan kevan ghat karyan, kevan kevan ghat karyan


Kevān kevān ghāṭ karyān

Vhālājīe mārī kāyānī nagarīmān
Kevān kevān ghāṭ karyān
Hāḍachāmanā pīnjar māthe chamakadār bahu ranga bharyān
Kevān kevān ghāṭ karyān, kevān kevān ghāṭ karyān

Nābhikamaḷ ne hṛudayasarovar amṛut kerān kūp bharyān
Neṇarūpī be māchhalīun ī naṭakhaṭ naryān re nakharān
Kevān kevān ghāṭ karyān, kevān kevān ghāṭ karyān

E… Kanṭhanī ḍāḷe koyal bole shabadonān motīḍān kharyān
Ā manabhamaralā gunjyā kare ī gulābī dehataṇān gajarā
Kevān kevān ghāṭ karyān, kevān kevān ghāṭ karyān

Māṭī kerān putaḷān māthe chitarāmaṇ kevān chitaryān ten
Chitarāmaṇ kevān chitaryān
Nāth tāre ā namaṇe najarāṇe e kāḷaje ūnḍā ghāv karyān
Kevān kevān ghāṭ karyān, kevān kevān ghāṭ karyān


Source : સ્વરઃ દમયંતી બારડાઈ અને નિરંજન પંડ્યા
ગીતઃ કવિ દાદ
સંગીતઃ સી. અર્જુન
ચિત્રપટઃ સંત તુલસીદાસ (૧૯૮૪)