ખાનગી પત્ર - Khanagi Patra - Gujarati

ખાનગી પત્ર

વરસોથી સંઘરી રાખેલી દિલની વાત જણાવું છું
મમતા રાખીને સાંભળજો હું તમને બહુ ચાહું છું

વાત કરો છો સખીઓ સાથે જ્યારે ધીમી ધીમી
મનની કળીઓ પણ ખીલે છે ત્યારે ધીમી ધીમી

મારી વાત હશે એમ માની હરખાઉ છું મનમાં
વડીલ જેવું કોઈ મળે તો બહુ શરમાઉ છું મનમાં

પગલાં જેવું લાગે છે ત્યાં ફુલો રોજ ધરું છું
સાચું કહી દઉં મનમાં તો ફેરા રોજ ફરું છું

ચાલ તમારા જેવી જ્યારે કોઈ લલના ચાલે છે
એવી હાલત થાય છે બસ મિત્રો જ મને સંભાળે છે

પત્ર લખીને આજે તમને દિલની વાત કહી છે મેં
કહેવાનું બસ એજ કે તમથી છાની પ્રીતિ કરી છે મેં

પણ આ છેલ્લી વાત કહ્યા વિણ મારાથી રહેવાતું નથી
કોને નામે પત્ર લખ્યો છે એજ મને સમજાતું નથી

એક જ ઈચ્છા છે કે મારો પત્ર બધાને કામ આવે
પોતાની પ્રેમિકાને સૌ આ રીતે સમજાવે

દુનિયાનાં સૌ પ્રેમીઓને ભેટ અનોખી આપું છું
મારા શબ્દો વાપરવાની છૂટ બધાને આપું છું

શબ્દો મારા પ્રેમ તમારો બંને સંયોગ થશે
તો જીવનમાં કવિતાનો સાચો સદઉપયોગ થશે

મળી ન હોય કોઈને એવી જાગીરદારી મળશે
દુનિયાની સૌ પ્રીતમાં મુજને ભાગીદારી મળશે


खानगी पत्र

वरसोथी संघरी राखेली दिलनी वात जणावुं छुं
ममता राखीने सांभळजो हुं तमने बहु चाहुं छुं

वात करो छो सखीओ साथे ज्यारे धीमी धीमी
मननी कळीओ पण खीले छे त्यारे धीमी धीमी

मारी वात हशे एम मानी हरखाउ छुं मनमां
वडील जेवुं कोई मळे तो बहु शरमाउ छुं मनमां

पगलां जेवुं लागे छे त्यां फुलो रोज धरुं छुं
साचुं कही दउं मनमां तो फेरा रोज फरुं छुं

चाल तमारा जेवी ज्यारे कोई ललना चाले छे
एवी हालत थाय छे बस मित्रो ज मने संभाळे छे

पत्र लखीने आजे तमने दिलनी वात कही छे में
कहेवानुं बस एज के तमथी छानी प्रीति करी छे में

पण आ छेल्ली वात कह्या विण माराथी रहेवातुं नथी
कोने नामे पत्र लख्यो छे एज मने समजातुं नथी

एक ज ईच्छा छे के मारो पत्र बधाने काम आवे
पोतानी प्रेमिकाने सौ आ रीते समजावे

दुनियानां सौ प्रेमीओने भेट अनोखी आपुं छुं
मारा शब्दो वापरवानी छूट बधाने आपुं छुं

शब्दो मारा प्रेम तमारो बंने संयोग थशे
तो जीवनमां कवितानो साचो सदउपयोग थशे

मळी न होय कोईने एवी जागीरदारी मळशे
दुनियानी सौ प्रीतमां मुजने भागीदारी मळशे


Khanagi Patra

Varasothi sanghari rakheli dilani vat janavun chhun
Mamata rakhine sanbhalajo hun tamane bahu chahun chhun

Vat karo chho sakhio sathe jyare dhimi dhimi
Manani kalio pan khile chhe tyare dhimi dhimi

Mari vat hashe em mani harakhau chhun manaman
Vadil jevun koi male to bahu sharamau chhun manaman

Pagalan jevun lage chhe tyan fulo roj dharun chhun
Sachun kahi daun manaman to fera roj farun chhun

Chal tamara jevi jyare koi lalana chale chhe
Evi halat thaya chhe bas mitro j mane sanbhale chhe

Patra lakhine aje tamane dilani vat kahi chhe men
Kahevanun bas ej ke tamathi chhani priti kari chhe men

Pan a chhelli vat kahya vin marathi rahevatun nathi
Kone name patra lakhyo chhe ej mane samajatun nathi

Ek j ichchha chhe ke maro patra badhane kam ave
Potani premikane sau a rite samajave

Duniyanan sau premione bhet anokhi apun chhun
Mara shabdo vaparavani chhut badhane apun chhun

Shabdo mara prem tamaro banne sanyog thashe
To jivanaman kavitano sacho sadaupayog thashe

Mali n hoya koine evi jagiradari malashe
Duniyani sau pritaman mujane bhagidari malashe


Khānagī patra

Varasothī sangharī rākhelī dilanī vāt jaṇāvun chhun
Mamatā rākhīne sānbhaḷajo hun tamane bahu chāhun chhun

Vāt karo chho sakhīo sāthe jyāre dhīmī dhīmī
Mananī kaḷīo paṇ khīle chhe tyāre dhīmī dhīmī

Mārī vāt hashe em mānī harakhāu chhun manamān
Vaḍīl jevun koī maḷe to bahu sharamāu chhun manamān

Pagalān jevun lāge chhe tyān fulo roj dharun chhun
Sāchun kahī daun manamān to ferā roj farun chhun

Chāl tamārā jevī jyāre koī lalanā chāle chhe
Evī hālat thāya chhe bas mitro j mane sanbhāḷe chhe

Patra lakhīne āje tamane dilanī vāt kahī chhe men
Kahevānun bas ej ke tamathī chhānī prīti karī chhe men

Paṇ ā chhellī vāt kahyā viṇ mārāthī rahevātun nathī
Kone nāme patra lakhyo chhe ej mane samajātun nathī

Ek j īchchhā chhe ke māro patra badhāne kām āve
Potānī premikāne sau ā rīte samajāve

Duniyānān sau premīone bheṭ anokhī āpun chhun
Mārā shabdo vāparavānī chhūṭ badhāne āpun chhun

Shabdo mārā prem tamāro banne sanyog thashe
To jīvanamān kavitāno sācho sadaupayog thashe

Maḷī n hoya koīne evī jāgīradārī maḷashe
Duniyānī sau prītamān mujane bhāgīdārī maḷashe


Source : સ્વરઃ મનહર ઉધાસ
રચનાઃ સૈફ પાલનપુરી