ખરું કહું તો - Kharun Kahun To - Gujarati

ખરું કહું તો

દોસ્ત એટલો જ ફરક છે આ અગરબત્તી ને માણસમાં
એક બળીને સુગંધ આપે છે, એક સુગંધ જોઈને બળે છે

ખરું કહું તો એ કંટક નથી, ગુલાબ નથી
જીવન જીવન છે, જીવનનો કશો જવાબ નથી

ખરાબ દૃષ્ટિથી ભાસે છે સારું વિશ્વ ખરાબ
નજર ખરાબ નથી તો, કોઈ ખરાબ નથી.

તમે પીતાં નથી આવડતો, મૂર્ખ મન મારાં
પદાર્થ એવો ક્યો છે કે જે શરાબ નથી?

વિજયપરસ્તને ‘ઘાયલ’ હું કેમ સમજાવું?
કે કામિયાબ, હકીકતમાં કામિયાબ નથી!


खरुं कहुं तो

दोस्त एटलो ज फरक छे आ अगरबत्ती ने माणसमां
एक बळीने सुगंध आपे छे, एक सुगंध जोईने बळे छे

खरुं कहुं तो ए कंटक नथी, गुलाब नथी
जीवन जीवन छे, जीवननो कशो जवाब नथी

खराब दृष्टिथी भासे छे सारुं विश्व खराब
नजर खराब नथी तो, कोई खराब नथी.

तमे पीतां नथी आवडतो, मूर्ख मन मारां
पदार्थ एवो क्यो छे के जे शराब नथी?

विजयपरस्तने ‘घायल’ हुं केम समजावुं?
के कामियाब, हकीकतमां कामियाब नथी!


Kharun Kahun To

Dosta etalo j farak chhe a agarabatti ne manasaman
Ek baline suganda ape chhe, ek suganda joine bale chhe

Kharun kahun to e kantak nathi, gulab nathi
Jivan jivan chhe, jivanano kasho javab nathi

Kharab drushtithi bhase chhe sarun vishva kharaba
Najar kharab nathi to, koi kharab nathi.

Tame pitan nathi avadato, murkh man maran
Padarth evo kyo chhe ke je sharab nathi?

Vijayaparastane ‘ghayala’ hun kem samajavun? Ke kamiyaba, hakikataman kamiyab nathi!


Kharun kahun to

Dosta eṭalo j farak chhe ā agarabattī ne māṇasamān
Ek baḷīne suganḍa āpe chhe, ek suganḍa joīne baḷe chhe

Kharun kahun to e kanṭak nathī, gulāb nathī
Jīvan jīvan chhe, jīvanano kasho javāb nathī

Kharāb dṛuṣhṭithī bhāse chhe sārun vishva kharāba
Najar kharāb nathī to, koī kharāb nathī.

Tame pītān nathī āvaḍato, mūrkh man mārān
Padārth evo kyo chhe ke je sharāb nathī?

Vijayaparastane ‘ghāyala’ hun kem samajāvun? Ke kāmiyāba, hakīkatamān kāmiyāb nathī!


Source : અમૃત ‘ઘાયલ