ખોડિયાર છે જોગમાયા - Khodiyar Chhe Jogamaya - Garba Lyrics

ખોડિયાર છે જોગમાયા

ખોડિયાર છે જોગમાયા
મામડિયાની ખોડિયાર છે જોગમાયા

માડી ને દ્વારે વાંજીયા રે આવતા
વાંજીયા ને પારણાં બંધાવે મામડિયાની
ખોડિયાર છે જોગમાયા

ખોડિયાર છે જોગમાયા મામડિયાની
ખોડિયાર છે જોગમાયા

માડી ને પારે અંધાળા રે આવતા
અંધાળા રે આંખો આપે મામડિયાની
ખોડિયાર છે જોગમાયા

ખોડિયાર છે જોગમાયા મામડિયાની
ખોડિયાર છે જોગમાયા

માડી ને દ્વારે દુખીયા રે આવતા
દુખીયા ના દુઃખડા મટાડે રે મામડિયાની
ખોડિયાર છે જોગમાયા

ખોડિયાર છે જોગમાયા મામડિયાની
ખોડિયાર છે જોગમાયા

એ….ખોડલ ખમકારી માં અવતારી
દુઃખ હરનારી દાતારી…દાતારી
માં ત્રિશુલ ધારી મગર સવાળી
દેવી દયાળી ડુંગરાળી
પ્રગટ પરચાળી માં મમતાળી
લોબડીયાળી નેજાળી
માં મંગલ કારી માટેલ વાળી
કરતી સહુ ની રખવાળી રે
માં કરતી સહુ ની રખવાળી રે
માં કરતી સહુ ની રખવાળી


Khodiyar Chhe Jogamaya

Khodiyar chhe jogamaya
Mamadiyani khodiyar chhe jogamaya

Madi ne dvare vanjiya re avata
Vanjiya ne paranan bandhave mamadiyani
Khodiyar chhe jogamaya

Khodiyar chhe jogamaya mamadiyani
Khodiyar chhe jogamaya

Madi ne pare andhal re avata
Andhal re ankho ape mamadiyani
Khodiyar chhe jogamaya

Khodiyar chhe jogamaya mamadiyani
Khodiyar chhe jogamaya

Madi ne dvare dukhiya re avata
Dukhiya n duahkhad matade re mamadiyani
Khodiyar chhe jogamaya

Khodiyar chhe jogamaya mamadiyani
Khodiyar chhe jogamaya

E….khodal khamakari man avatari
Duahkha haranari datari…datari
Man trishul dhari magar savali
Devi dayali dungarali
Pragat parachali man mamatali
Lobadiyali nejali
Man mangal kari matel vali
Karati sahu ni rakhavali re
Man karati sahu ni rakhavali re
Man karati sahu ni rakhavali