ખોટ પડી અડધા અક્ષરની - Khot Padi Adadha Aksharani - Gujarati

ખોટ પડી અડધા અક્ષરની

અઢી અક્ષરનું ચોમાસું, ને બે અક્ષરના અમે;
ખોટ પડી અડધા અક્ષરની, પૂરી કરજો તમે!

ત્રણ અક્ષરના આકાશે આ બે અક્ષરની વીજ,
બે અક્ષરનો મોર છેડતો સાત અક્ષરની ચીજ.

ચાર અક્ષરની ઝરમર ઝીલતાં રૂંવાડાં સમસમે,
ખોટ પડી અડધા અક્ષરની, પૂરી કરજો તમે!

ચાર અક્ષરના ધોધમારમાં છલબલ આપણાં ફળિયાં;
આંખમાં આવ્યાં પાંચ અક્ષરનાં ગળાબૂડ ઝળઝળિયાં!

ત્રણ અક્ષરનું કાળજું કહો ને, ઘાવ કેટલા ખમે?
ખોટ પડી અડધા અક્ષરની, પૂરી કરજો તમે!

પાંચ અક્ષરનો મેઘાડંબર, બે અક્ષરનો મેહ,
અઢી અક્ષરના ભાગ્યમાં લખિયો અઢી અક્ષરનો વ્રેહ!

અડધા અક્ષરનો તાળો જો મળે, તો સઘળું ગમે,
ખોટ પડી અડધા અક્ષરની, પૂરી કરજો તમે!


खोट पडी अडधा अक्षरनी

अढी अक्षरनुं चोमासुं, ने बे अक्षरना अमे;
खोट पडी अडधा अक्षरनी, पूरी करजो तमे!

त्रण अक्षरना आकाशे आ बे अक्षरनी वीज,
बे अक्षरनो मोर छेडतो सात अक्षरनी चीज.

चार अक्षरनी झरमर झीलतां रूंवाडां समसमे,
खोट पडी अडधा अक्षरनी, पूरी करजो तमे!

चार अक्षरना धोधमारमां छलबल आपणां फळियां;
आंखमां आव्यां पांच अक्षरनां गळाबूड झळझळियां!

त्रण अक्षरनुं काळजुं कहो ने, घाव केटला खमे?
खोट पडी अडधा अक्षरनी, पूरी करजो तमे!

पांच अक्षरनो मेघाडंबर, बे अक्षरनो मेह,
अढी अक्षरना भाग्यमां लखियो अढी अक्षरनो व्रेह!

अडधा अक्षरनो ताळो जो मळे, तो सघळुं गमे,
खोट पडी अडधा अक्षरनी, पूरी करजो तमे!


Khot Padi Adadha Aksharani

Adhi aksharanun chomasun, ne be aksharana ame;
Khot padi adadha aksharani, puri karajo tame!

Tran aksharana akashe a be aksharani vija,
Be aksharano mor chhedato sat aksharani chija.

Char aksharani zaramar zilatan runvadan samasame,
Khot padi adadha aksharani, puri karajo tame!

Char aksharana dhodhamaraman chhalabal apanan faliyan;
Ankhaman avyan panch aksharanan galabud zalazaliyan!

Tran aksharanun kalajun kaho ne, ghav ketala khame? Khot padi adadha aksharani, puri karajo tame!

Panch aksharano meghadanbara, be aksharano meha,
Adhi aksharana bhagyaman lakhiyo adhi aksharano vreha!

Adadha aksharano talo jo male, to saghalun game,
Khot padi adadha aksharani, puri karajo tame!


Khoṭ paḍī aḍadhā akṣharanī

Aḍhī akṣharanun chomāsun, ne be akṣharanā ame;
Khoṭ paḍī aḍadhā akṣharanī, pūrī karajo tame!

Traṇ akṣharanā ākāshe ā be akṣharanī vīja,
Be akṣharano mor chheḍato sāt akṣharanī chīja.

Chār akṣharanī zaramar zīlatān rūnvāḍān samasame,
Khoṭ paḍī aḍadhā akṣharanī, pūrī karajo tame!

Chār akṣharanā dhodhamāramān chhalabal āpaṇān faḷiyān;
Ānkhamān āvyān pānch akṣharanān gaḷābūḍ zaḷazaḷiyān!

Traṇ akṣharanun kāḷajun kaho ne, ghāv keṭalā khame? Khoṭ paḍī aḍadhā akṣharanī, pūrī karajo tame!

Pānch akṣharano meghāḍanbara, be akṣharano meha,
Aḍhī akṣharanā bhāgyamān lakhiyo aḍhī akṣharano vreha!

Aḍadhā akṣharano tāḷo jo maḷe, to saghaḷun game,
Khoṭ paḍī aḍadhā akṣharanī, pūrī karajo tame!


Source : ભગવતીકુમાર શર્મા