ખુશ્બો ચૂપચાપ પ્રસારો - Khushbo Chupachap Prasaro - Gujarati

ખુશ્બો ચૂપચાપ પ્રસારો

ફૂલને ફૂલ સ્વરૂપે જુઓ, ગજરો ન કરો;
ખુશ્બો ચૂપચાપ પ્રસારો, એનો જલસો ન કરો!

પાનખરની ય અદબ હોય છે; જાળવવી પડે,
જો કે વગડો છે, છતાં ચૂપ રહો, ટહૂકો ન કરો!

સાચી ઓળખનો વધારે હશે સંભવ એમાં,
છો ને અંધાર યથાવત્ રહે, દીવો ન કરો!

છે તમારી જ હયાતિનું એ બીજું પાસું,
મોત આવ્યું તો ભલે, એનો યે પરદો ન કરો!


खुश्बो चूपचाप प्रसारो

फूलने फूल स्वरूपे जुओ, गजरो न करो;
खुश्बो चूपचाप प्रसारो, एनो जलसो न करो!

पानखरनी य अदब होय छे; जाळववी पडे,
जो के वगडो छे, छतां चूप रहो, टहूको न करो!

साची ओळखनो वधारे हशे संभव एमां,
छो ने अंधार यथावत् रहे, दीवो न करो!

छे तमारी ज हयातिनुं ए बीजुं पासुं,
मोत आव्युं तो भले, एनो ये परदो न करो!


Khushbo Chupachap Prasaro

Fulane ful svarupe juo, gajaro n karo;
Khushbo chupachap prasaro, eno jalaso n karo!

Panakharani ya adab hoya chhe; jalavavi pade,
Jo ke vagado chhe, chhatan chup raho, tahuko n karo!

Sachi olakhano vadhare hashe sanbhav eman,
Chho ne andhar yathavat rahe, divo n karo!

Chhe tamari j hayatinun e bijun pasun,
Mot avyun to bhale, eno ye parado n karo!


Khushbo chūpachāp prasāro

Fūlane fūl svarūpe juo, gajaro n karo;
Khushbo chūpachāp prasāro, eno jalaso n karo!

Pānakharanī ya adab hoya chhe; jāḷavavī paḍe,
Jo ke vagaḍo chhe, chhatān chūp raho, ṭahūko n karo!

Sāchī oḷakhano vadhāre hashe sanbhav emān,
Chho ne andhār yathāvat rahe, dīvo n karo!

Chhe tamārī j hayātinun e bījun pāsun,
Mot āvyun to bhale, eno ye parado n karo!


Source : ભગવતીકુમાર શર્મા