કોડભર્યા કોડિયામાં - Kodabharya Kodiyaman - Gujarati

કોડભર્યા કોડિયામાં

કોડભર્યા કોડિયામાં આશાની જ્યોત જલે
ઝળહળ ઝળહળ થાય
મારો દીવડો ડોલતો જાય ડોલતો જાય ડોલતો જાય
દીવડો ડોલતો જાય

કોડભર્યા કોડિયામાં…

તમનો તહેવાર આજ મારે ઉજાશ રે
ઉદાસી ઉરમાં ઉતરે ઉલ્લાસ રે

ઝગમગ ઝગમગ થાય રે ઝળઝળ ઝળહળ થાય રે
મારો દીવડો ડોલતો જાય ડોલતો જાય ડોલતો જાય
દીવડો ડોલતો જાય

કોડભર્યા કોડિયામાં…

સૂરજ શરમાયો આજ મારે આ દીવડે
સંતાયો આભ ને શોધ્યો ય ના જડે!

ટમટમ દીવડો થાય ઝળહળ ઝળહળ થાય રે
મારો દીવડો ડોલતો જાય ડોલતો જાય ડોલતો જાય
દીવડો ડોલતો જાય

કોડભર્યા કોડિયામાં આશાની જ્યોત જલે
ઝળહળ ઝળહળ થાય
મારો દીવડો ડોલતો જાય ડોલતો જાય ડોલતો જાય
દીવડો ડોલતો જાય

કોડભર્યા કોડિયામાં…


कोडभर्या कोडियामां

कोडभर्या कोडियामां आशानी ज्योत जले
झळहळ झळहळ थाय
मारो दीवडो डोलतो जाय डोलतो जाय डोलतो जाय
दीवडो डोलतो जाय

कोडभर्या कोडियामां…

तमनो तहेवार आज मारे उजाश रे
उदासी उरमां उतरे उल्लास रे

झगमग झगमग थाय रे झळझळ झळहळ थाय रे
मारो दीवडो डोलतो जाय डोलतो जाय डोलतो जाय
दीवडो डोलतो जाय

कोडभर्या कोडियामां…

सूरज शरमायो आज मारे आ दीवडे
संतायो आभ ने शोध्यो य ना जडे!

टमटम दीवडो थाय झळहळ झळहळ थाय रे
मारो दीवडो डोलतो जाय डोलतो जाय डोलतो जाय
दीवडो डोलतो जाय

कोडभर्या कोडियामां आशानी ज्योत जले
झळहळ झळहळ थाय
मारो दीवडो डोलतो जाय डोलतो जाय डोलतो जाय
दीवडो डोलतो जाय

कोडभर्या कोडियामां…


Kodabharya Kodiyaman

Kodabharya kodiyaman ashani jyot jale
Zalahal zalahal thaya
Maro divado dolato jaya dolato jaya dolato jaya
Divado dolato jaya

Kodabharya kodiyaman…

Tamano tahevar aj mare ujash re
Udasi uraman utare ullas re

Zagamag zagamag thaya re zalazal zalahal thaya re
Maro divado dolato jaya dolato jaya dolato jaya
Divado dolato jaya

Kodabharya kodiyaman…

Suraj sharamayo aj mare a divade
Santayo abh ne shodhyo ya na jade!

Tamatam divado thaya zalahal zalahal thaya re
Maro divado dolato jaya dolato jaya dolato jaya
Divado dolato jaya

Kodabharya kodiyaman ashani jyot jale
Zalahal zalahal thaya
Maro divado dolato jaya dolato jaya dolato jaya
Divado dolato jaya

Kodabharya kodiyaman…


Koḍabharyā koḍiyāmān

Koḍabharyā koḍiyāmān āshānī jyot jale
Zaḷahaḷ zaḷahaḷ thāya
Māro dīvaḍo ḍolato jāya ḍolato jāya ḍolato jāya
Dīvaḍo ḍolato jāya

Koḍabharyā koḍiyāmān…

Tamano tahevār āj māre ujāsh re
Udāsī uramān utare ullās re

Zagamag zagamag thāya re zaḷazaḷ zaḷahaḷ thāya re
Māro dīvaḍo ḍolato jāya ḍolato jāya ḍolato jāya
Dīvaḍo ḍolato jāya

Koḍabharyā koḍiyāmān…

Sūraj sharamāyo āj māre ā dīvaḍe
Santāyo ābh ne shodhyo ya nā jaḍe!

Ṭamaṭam dīvaḍo thāya zaḷahaḷ zaḷahaḷ thāya re
Māro dīvaḍo ḍolato jāya ḍolato jāya ḍolato jāya
Dīvaḍo ḍolato jāya

Koḍabharyā koḍiyāmān āshānī jyot jale
Zaḷahaḷ zaḷahaḷ thāya
Māro dīvaḍo ḍolato jāya ḍolato jāya ḍolato jāya
Dīvaḍo ḍolato jāya

Koḍabharyā koḍiyāmān…


Source : સ્વરઃ ગીતા રોય
રચનાઃ નિરંજન દેસાઈ
સંગીતઃ ભાનુપ્રસાદ