કોઈ જોડે કોઈ તોડે - Koi Jode Koi Tode - Gujarati

કોઈ જોડે કોઈ તોડે

કોઈ જોડે કોઈ તોડે
પ્રીતડી કોઈ જોડે કોઈ તોડે

કોઈ ગુમાને ઉર-અરમાને અમથું મુખડું મોડે
કો આંખને અધઅણસારે ઉલટથી સામું દોડે
પ્રીતડી કોઈ જોડે કોઈ તોડે

કો એક ગભરુ પ્રણયભીરું ખસી ચાલે થોડે થોડે
કોઈ ઉમંગી રસરંગી ધસી આવે કોડે કોડે
પ્રીતડી કોઈ જોડે કોઈ તોડે

કોઈ અભાગી અધરે લાગી હૃદય કટોરી ફોડે,
કો રસીયા હૈયા ખાતર થઈ મૂકે જીવતર હોડે
પ્રીતડી કોઈ જોડે કોઈ તોડે

કોઈ જોડે કોઈ તોડે
પ્રીતડી કોઈ જોડે કોઈ તોડે


कोई जोडे कोई तोडे

कोई जोडे कोई तोडे
प्रीतडी कोई जोडे कोई तोडे

कोई गुमाने उर-अरमाने अमथुं मुखडुं मोडे
को आंखने अधअणसारे उलटथी सामुं दोडे
प्रीतडी कोई जोडे कोई तोडे

को एक गभरु प्रणयभीरुं खसी चाले थोडे थोडे
कोई उमंगी रसरंगी धसी आवे कोडे कोडे
प्रीतडी कोई जोडे कोई तोडे

कोई अभागी अधरे लागी हृदय कटोरी फोडे,
को रसीया हैया खातर थई मूके जीवतर होडे
प्रीतडी कोई जोडे कोई तोडे

कोई जोडे कोई तोडे
प्रीतडी कोई जोडे कोई तोडे


Koi Jode Koi Tode

Koi jode koi tode
Pritadi koi jode koi tode

Koi gumane ura-aramane amathun mukhadun mode
Ko ankhane adhaanasare ulatathi samun dode
Pritadi koi jode koi tode

Ko ek gabharu pranayabhirun khasi chale thode thode
Koi umangi rasarangi dhasi ave kode kode
Pritadi koi jode koi tode

Koi abhagi adhare lagi hrudaya katori fode,
Ko rasiya haiya khatar thai muke jivatar hode
Pritadi koi jode koi tode

Koi jode koi tode
Pritadi koi jode koi tode


Koī joḍe koī toḍe

Koī joḍe koī toḍe
Prītaḍī koī joḍe koī toḍe

Koī gumāne ura-aramāne amathun mukhaḍun moḍe
Ko ānkhane adhaaṇasāre ulaṭathī sāmun doḍe
Prītaḍī koī joḍe koī toḍe

Ko ek gabharu praṇayabhīrun khasī chāle thoḍe thoḍe
Koī umangī rasarangī dhasī āve koḍe koḍe
Prītaḍī koī joḍe koī toḍe

Koī abhāgī adhare lāgī hṛudaya kaṭorī foḍe,
Ko rasīyā haiyā khātar thaī mūke jīvatar hoḍe
Prītaḍī koī joḍe koī toḍe

Koī joḍe koī toḍe
Prītaḍī koī joḍe koī toḍe


Source : ઉમાશંકર જોશી