કોકના તે વેણને - Kokan Te Venane - Lyrics

કોકના તે વેણને

કોકના તે વેણને વીણી વીણીને વીરા ઊછી ઉધારાં ન કરીએ
હૈયે ઊગે એવી હૈયાની વાતને ફૂલ જેમ ફોરમતી ધરીએ

કોયલ તો કોઇનો ટહુકો ન માગે ને મોરલો કોઇની કેકા
માનવીનું કાળજ તે કેવું કર્યું પીડ પોતાની પારકા લ્હેકા

રૂડાં રૂપાળાં સઢ કોકના શું કામનાં પોતાને તુંબડે તરીએ
હૈયે ઊગે એવી હૈયાની વાતને ફૂલ જેમ ફોરમતી ધરીએ

કોકના તે વેણને…

કોઈ કોઈ ચીંધે છે રામ ટેકરી કોઈ ઓઢા-હોથલની ગુહા
ચોમાસે ક્યાંક ક્યાંક શલોક ચગે ક્યાંક દરદે નીંગળતા દુહા

જીવતી ને જાગતી જીવનની ખોઈમાં કોઈની ભભૂત ન ભરીએ
હૈયે ઊગે એવી હૈયાની વાતને ફૂલ જેમ ફોરમતી ધરીએ

કોકના તે વેણને…

પોતાની વાંસળી પોતે બજાવીએ ને રેલાવી દઈએ સૂર
ઝીલનારું એને ઝીલી લેશે ભલે પાસે જ હોય કે દૂર

ઓલ્યા તો મોતમાં જીવી ગિયા વીરા જીવતાં ન આપણે મરીએ
હૈયે ઊગે એવી હૈયાની વાતને ફૂલ જેમ ફોરમતી ધરીએ

કોકના તે વેણને વીણી વીણીને વીરા ઊછી ઉધારાં ન કરીએ
હૈયે ઊગે એવી હૈયાની વાતને ફૂલ જેમ ફોરમતી ધરીએ

કોકના તે વેણને…

રચનાઃ મકરંદ દવે

Kokan Te Venane

Kokan te venane vini vinine vir uchhi udharan n karie
Haiye uge evi haiyani vatane ful jem foramati dharie

Koyal to koino ṭahuko n mage ne moralo koini keka
Manavinun kalaj te kevun karyun pid potani parak lheka

Rudan rupalan sadh kokan shun kamanan potane tunbade tarie
Haiye uge evi haiyani vatane ful jem foramati dharie

Kokan te venane…

Koi koi chindhe chhe ram tekari koi odha-hothalani guha
Chomase kyanka kyanka shalok chage kyanka darade ningalat duha

Jivati ne jagati jivanani khoiman koini bhabhut n bharie
Haiye uge evi haiyani vatane ful jem foramati dharie

Kokan te venane…

Potani vansali pote bajavie ne relavi daie sura
Zilanarun ene zili leshe bhale pase j hoya ke dura

Olya to motaman jivi giya vir jivatan n apane marie
Haiye uge evi haiyani vatane ful jem foramati dharie

Kokan te venane vini vinine vir uchhi udharan n karie
Haiye uge evi haiyani vatane ful jem foramati dharie

Kokan te venane…

Rachanaah: Makaranda Dave