કોકે તો કરવું પડશે ભાઈ! - Koke To Karavun Padashe Bhai! - Gujarati

કોકે તો કરવું પડશે ભાઈ!

કોક જણે તો કરવું પડશે ભાઈ!
એક જણે તો કરવું પડશે ભાઈ!
કશું એ ના કરવાની કેવી તામસ આ હરિફાઈ?

ના ચાલે મન સર્વ ધર્યે એ,
આ અવગુણ અપકાર પરે યે
દિલથી કોક જણે તો અંતે કરવી રહી ભલાઈ,
તું કરશે તો યે નથી કરતો કંઈ ઉપકાર નવાઈ!

ચહુદિશ આ અંધાર છવાયાં
ઘૂમે મરુદ્ગણ ઢોર હરાયાં,
કોકે, નહિં તો તારે, પડશે દાખવવી જ સરાઈ,
ઊભા રહેવું પડશે કોકે મારગ દીપ સ્હાઈ;

આ આવું ને આવું દુર્ભગ
રહેવા ના સર્જાયુ છે જગ,
કોક જણે તો અમૃતદેશે દોરવું પડશે સ્હાઈ,
કોક જણે તો નિમિત્ત કેરી રળવી ભાગ્યકમાઈ;

શા લખવાર વિચારો એમાં
કેવળ છે જીતવાનું જેમાં?
તું હોતાં દીનહીન રહે જગ, તું જાશે નિંદાઈ,
તું હોતાં શું બીજો રળશે નિમિત્ત ભાગ્યવડાઈ!

કોકે કલશરૂપે પ્રાસાદે,
કોકે મિટ્ટીરૂપે બુનિયાદે,
વિશ્વસૌખ્યનું ભવન ભલા, રચી જાવું પડશે આંહિં.

તારે પાયે ગૃહફૂલ ફૂટશે,
સૌ સૌનું પછીથી કરી છૂટશે,
આજ કસોટી પરે ચઢી છે તારી પ્રેમસગાઈ.


कोके तो करवुं पडशे भाई!

कोक जणे तो करवुं पडशे भाई!
एक जणे तो करवुं पडशे भाई!
कशुं ए ना करवानी केवी तामस आ हरिफाई?

ना चाले मन सर्व धर्ये ए,
आ अवगुण अपकार परे ये
दिलथी कोक जणे तो अंते करवी रही भलाई,
तुं करशे तो ये नथी करतो कंई उपकार नवाई!

चहुदिश आ अंधार छवायां
घूमे मरुद्गण ढोर हरायां,
कोके, नहिं तो तारे, पडशे दाखववी ज सराई,
ऊभा रहेवुं पडशे कोके मारग दीप स्हाई;

आ आवुं ने आवुं दुर्भग
रहेवा ना सर्जायु छे जग,
कोक जणे तो अमृतदेशे दोरवुं पडशे स्हाई,
कोक जणे तो निमित्त केरी रळवी भाग्यकमाई;

शा लखवार विचारो एमां
केवळ छे जीतवानुं जेमां?
तुं होतां दीनहीन रहे जग, तुं जाशे निंदाई,
तुं होतां शुं बीजो रळशे निमित्त भाग्यवडाई!

कोके कलशरूपे प्रासादे,
कोके मिट्टीरूपे बुनियादे,
विश्वसौख्यनुं भवन भला, रची जावुं पडशे आंहिं.

तारे पाये गृहफूल फूटशे,
सौ सौनुं पछीथी करी छूटशे,
आज कसोटी परे चढी छे तारी प्रेमसगाई.


Koke To Karavun Padashe Bhai!

Kok jane to karavun padashe bhai! Ek jane to karavun padashe bhai! Kashun e na karavani kevi tamas a harifai?

Na chale man sarva dharye e,
A avagun apakar pare ye
Dilathi kok jane to ante karavi rahi bhalai,
Tun karashe to ye nathi karato kani upakar navai!

Chahudish a andhar chhavayan
Ghume marudgan dhor harayan,
Koke, nahin to tare, padashe dakhavavi j sarai,
Ubha rahevun padashe koke marag dip shai;

A avun ne avun durbhaga
Raheva na sarjayu chhe jaga,
Kok jane to amrutadeshe doravun padashe shai,
Kok jane to nimitta keri ralavi bhagyakamai;

Sha lakhavar vicharo eman
Keval chhe jitavanun jeman? Tun hotan dinahin rahe jaga, tun jashe nindai,
Tun hotan shun bijo ralashe nimitta bhagyavadai!

Koke kalasharupe prasade,
Koke mittirupe buniyade,
Vishvasaukhyanun bhavan bhala, rachi javun padashe anhin.

Tare paye gruhaful futashe,
Sau saunun pachhithi kari chhutashe,
Aj kasoti pare chadhi chhe tari premasagai.


Koke to karavun paḍashe bhāī!

Kok jaṇe to karavun paḍashe bhāī! Ek jaṇe to karavun paḍashe bhāī! Kashun e nā karavānī kevī tāmas ā harifāī?

Nā chāle man sarva dharye e,
Ā avaguṇ apakār pare ye
Dilathī kok jaṇe to ante karavī rahī bhalāī,
Tun karashe to ye nathī karato kanī upakār navāī!

Chahudish ā andhār chhavāyān
Ghūme marudgaṇ ḍhor harāyān,
Koke, nahin to tāre, paḍashe dākhavavī j sarāī,
Ūbhā rahevun paḍashe koke mārag dīp shāī;

Ā āvun ne āvun durbhaga
Rahevā nā sarjāyu chhe jaga,
Kok jaṇe to amṛutadeshe doravun paḍashe shāī,
Kok jaṇe to nimitta kerī raḷavī bhāgyakamāī;

Shā lakhavār vichāro emān
Kevaḷ chhe jītavānun jemān? Tun hotān dīnahīn rahe jaga, tun jāshe nindāī,
Tun hotān shun bījo raḷashe nimitta bhāgyavaḍāī!

Koke kalasharūpe prāsāde,
Koke miṭṭīrūpe buniyāde,
Vishvasaukhyanun bhavan bhalā, rachī jāvun paḍashe ānhin.

Tāre pāye gṛuhafūl fūṭashe,
Sau saunun pachhīthī karī chhūṭashe,
Āj kasoṭī pare chaḍhī chhe tārī premasagāī.


Source : ઉશનસ્