કોની જૂએ છે તું વાટ અભાગી - Koni Jue Chhe Tun Vat Abhagi - Gujarati

કોની જૂએ છે તું વાટ અભાગી

કોની જુવે છે તું વાટ અભાગી!
કોની જુવે છે તું વાટ?
કોણ રે આવી, નાવ લાદી તુજ, નાંગરશે ઉરઘાટ?
કોની જુવે છે તું વાટ અભાગી!
કોની જુવે છે તું વાટ?

ઉઠ, ઉભો થા, ઝાલી લે લાકડી,
લઈ લે તારી, કાંધે તું ગાંસડી;
આવવાનું નથી કોઈ, તેથી ના રહેવું રોઈ
જાવાનું છે તારે, થાવાનું છે તારે, નાના મટીને વિરાટ

કોની જુવે છે તું વાટ અભાગી!
કોની જુવે છે તું વાટ?
કોણ રે આવી, નાવ લાદી તુજ, નાંગરશે ઉરઘાટ?
કોની જુવે છે તું વાટ અભાગી!
કોની જુવે છે તું વાટ?

આફત આવશે આભથી ઊતરી,
લેશે ધરા નિજ દુઃખમાં જોતરી,
તોય છે તારે માથે, થઈ એક જવું સહુ સાથે
લેખ લખ્યા છે, માનવી તારે એક જ ભવ્ય લલાટ

કોની જુવે છે તું વાટ, અભાગી!
કોની જુવે છે તું વાટ?
કોણ રે આવી, નાવ લાદી તુજ, નાંગરશે ઉરઘાટ?
કોની જુવે છે તું વાટ અભાગી!
કોની જુવે છે તું વાટ?


कोनी जूए छे तुं वाट अभागी

कोनी जुवे छे तुं वाट अभागी!
कोनी जुवे छे तुं वाट?
कोण रे आवी, नाव लादी तुज, नांगरशे उरघाट?
कोनी जुवे छे तुं वाट अभागी!
कोनी जुवे छे तुं वाट?

उठ, उभो था, झाली ले लाकडी,
लई ले तारी, कांधे तुं गांसडी;
आववानुं नथी कोई, तेथी ना रहेवुं रोई
जावानुं छे तारे, थावानुं छे तारे, नाना मटीने विराट

कोनी जुवे छे तुं वाट अभागी!
कोनी जुवे छे तुं वाट?
कोण रे आवी, नाव लादी तुज, नांगरशे उरघाट?
कोनी जुवे छे तुं वाट अभागी!
कोनी जुवे छे तुं वाट?

आफत आवशे आभथी ऊतरी,
लेशे धरा निज दुःखमां जोतरी,
तोय छे तारे माथे, थई एक जवुं सहु साथे
लेख लख्या छे, मानवी तारे एक ज भव्य ललाट

कोनी जुवे छे तुं वाट, अभागी!
कोनी जुवे छे तुं वाट?
कोण रे आवी, नाव लादी तुज, नांगरशे उरघाट?
कोनी जुवे छे तुं वाट अभागी!
कोनी जुवे छे तुं वाट?


Koni Jue Chhe Tun Vat Abhagi

Koni juve chhe tun vat abhagi! Koni juve chhe tun vata? Kon re avi, nav ladi tuja, nangarashe uraghata? Koni juve chhe tun vat abhagi! Koni juve chhe tun vata?

Utha, ubho tha, zali le lakadi,
Lai le tari, kandhe tun gansadi;
Avavanun nathi koi, tethi na rahevun roi
Javanun chhe tare, thavanun chhe tare, nana matine virata

Koni juve chhe tun vat abhagi! Koni juve chhe tun vata? Kon re avi, nav ladi tuja, nangarashe uraghata? Koni juve chhe tun vat abhagi! Koni juve chhe tun vata?

Afat avashe abhathi utari,
Leshe dhara nij duahkhaman jotari,
Toya chhe tare mathe, thai ek javun sahu sathe
Lekh lakhya chhe, manavi tare ek j bhavya lalata

Koni juve chhe tun vata, abhagi! Koni juve chhe tun vata? Kon re avi, nav ladi tuja, nangarashe uraghata? Koni juve chhe tun vat abhagi! Koni juve chhe tun vata?


Konī jūe chhe tun vāṭ abhāgī

Konī juve chhe tun vāṭ abhāgī! Konī juve chhe tun vāṭa? Koṇ re āvī, nāv lādī tuja, nāngarashe uraghāṭa? Konī juve chhe tun vāṭ abhāgī! Konī juve chhe tun vāṭa?

Uṭha, ubho thā, zālī le lākaḍī,
Laī le tārī, kāndhe tun gānsaḍī;
Āvavānun nathī koī, tethī nā rahevun roī
Jāvānun chhe tāre, thāvānun chhe tāre, nānā maṭīne virāṭa

Konī juve chhe tun vāṭ abhāgī! Konī juve chhe tun vāṭa? Koṇ re āvī, nāv lādī tuja, nāngarashe uraghāṭa? Konī juve chhe tun vāṭ abhāgī! Konī juve chhe tun vāṭa?

Āfat āvashe ābhathī ūtarī,
Leshe dharā nij duahkhamān jotarī,
Toya chhe tāre māthe, thaī ek javun sahu sāthe
Lekh lakhyā chhe, mānavī tāre ek j bhavya lalāṭa

Konī juve chhe tun vāṭa, abhāgī! Konī juve chhe tun vāṭa? Koṇ re āvī, nāv lādī tuja, nāngarashe uraghāṭa? Konī juve chhe tun vāṭ abhāgī! Konī juve chhe tun vāṭa?


Source : પ્રહ્લાદ પારેખ