કૃષ્ણકળી - Krushnakali - Lyrics

કૃષ્ણકળી

ગામનાં માણસ મૂરખાં રે
એને કાળવી કે’તા રે
હું કહેતો કૃષ્ણકળી, કૃષ્ણકળી
કૃષ્ણકળી રે
હરિની કૃષ્ણકળી રે

   દીઠી વૈશાખને દા'ડે
   સીમને કૂબે
   બાપની વાડી રે
   માથે કાંઈ ઘૂમટો નો'તો
   ખંભે કાંઈ સંગટો નો'તો
   ઝૂકાઝૂક ઊડતો ચોટો મોકળો
   એની પીઠ પછાડી રે

   કાળી! મર દેહડી કાળી
   મેં તો જોઈ આંખ બે કાળી

   બીજું કાંઈ દેખવું નો'તું
   આંખ બે કાળી
   હરણાંવાળી રે
   આંજ્યા વિણ આંખ બે કાળી રે

   ગામનાં માણસ મૂરખાં રે
   એને કાળવી કે'તા રે
   હું કહેતો કૃષ્ણકળી, કૃષ્ણકળી
   કૃષ્ણકળી રે
   હરિની કૃષ્ણકળી રે

   આભે એક વાદળી ભાળી
   ભાંભરી ઊઠી ગાય બે કાળી રે
   આવી ફાળ પામતી બાળી
   કાળવી એની ઝૂંપડી બા'રી રે
   સુણી ગગડાટ ને
   આભે શીંગ ઉલાળી
   ગાવડી ચાલી રે 

   તે દી' મેં કાળવી દીઠી
   દીઠી બસ આંખ બે મીઠી
   બીજું કાંઈ દેખવું નો'તું
   આંખ બે કાળી
   હરણાંવાળી રે
   આંજ્યા વિણ આંખ બે કાળી રે

   ગામનાં માણસ મૂરખાં રે
   એને કાળવી કે'તા રે
   હું કહેતો કૃષ્ણકળી, કૃષ્ણકળી
   કૃષ્ણકળી રે
   હરિની કૃષ્ણકળી રે

   ઊગમણી લેરખી આવે
   મોલ ઝૂલાવે
   ખાય હીંચોળા રે
   સીમે કોઈ માનવી નો'તું
   એક ઊભો હું
   ન્યાળતો લીલા રે

   મારી કોર ઠેરવી આંખ્યો
   ઝાંખ્યો કે નવ રે ઝાંખ્યો?

   હું જાણું, કાળવી જાણે,
   કોઈ ત્રીજું જણ કાંઈ ન જાણે રે
   કાળી! મર હોય એ કાળી
   મેં તો બસ આંખડી ન્યાળી

   બીજું કાંઈ ન્યાળવું નો'તું
   આંખ બે કાળી
   હરણાંવાળી રે
   આંજ્યા વિણ આંખ બે કાળી રે

   ગામનાં માણસ મૂરખાં રે
   એને કાળવી કે'તા રે
   હું કહેતો કૃષ્ણકળી, કૃષ્ણકળી
   કૃષ્ણકળી રે
   હરિની કૃષ્ણકળી રે

   એવો જગ જેઠ બેઠો ને
   મેવલો બેઠો આભ ઈશાને રે
   એવી આષાઢની બાદલ-છાંયડી
   કાળી રાવટી તાણે રે
   એવી કોઈ શ્રાવણી રાતે
   દિલ એકાએક
   ડોલવા લાગે રે
   એવી એક કાળવી કેરાં
   કાજળ-ઘેરાં સ્મરણાં જાગે રે

   ગામનાં લોકો કાળવી કો'
   દિલ ચાય તે કે'જો રે 
   હું તો કહું કૃષ્ણકળી, કૃષ્ણકળી
   કૃષ્ણકળી રે
   હરિની કૃષ્ણકળી રે

   માથે કાંઈ ઓઢણી નો'તી
   વેળા લાજવાનીય નો'તી

   બીજું કાંઈ ન્યાળવું નો'તું
   બસ દીઠી બે આંખડી કાળી રે
   કાળી કાળી મેઘની છાયા હેઠ
   મેં દીઠી આંખ બે કાળી રે
   કાળી કાળી હરણાંવાળી રે

   ગામનાં માણસ મૂરખાં રે
   એને કાળવી કે'તા રે
   હું કહેતો કૃષ્ણકળી, કૃષ્ણકળી
   કૃષ્ણકળી રે
   હરિની કૃષ્ણકળી રે

-ઝવેરચંદ મેઘાણી


Krushnakali

Gamanan manas murakhan re
ene kalavi ke’t re
hun kaheto krushnakali, krushnakali
krushnakali re
harini krushnakali re

   dithi vaishakhane da'de
   simane kube
   bapani vadi re
   mathe kani ghumato no'to
   khanbhe kani sangato no'to
   zukazuk udato choto mokalo
   eni pith pachhadi re

   kali! Mar dehadi kali
   men to joi ankha be kali

   bijun kani dekhavun no'tun
   ankha be kali
   harananvali re
   anjya vin ankha be kali re

   gamanan manas murakhan re
   ene kalavi ke't re
   hun kaheto krushnakali, krushnakali
   krushnakali re
   harini krushnakali re

   abhe ek vadali bhali
   bhanbhari uthi gaya be kali re
   avi fal pamati bali
   kalavi eni zunpadi ba'ri re
   suni gagadat ne
   abhe shinga ulali
   gavadi chali re 

   te di' men kalavi dithi
   dithi bas ankha be mithi
   bijun kani dekhavun no'tun
   ankha be kali
   harananvali re
   anjya vin ankha be kali re

   gamanan manas murakhan re
   ene kalavi ke't re
   hun kaheto krushnakali, krushnakali
   krushnakali re
   harini krushnakali re

   ugamani lerakhi ave
   mol zulave
   khaya hinchol re
   sime koi manavi no'tun
   ek ubho hun
   nyalato lil re

   mari kor theravi ankhyo
   zankhyo ke nav re zankhyo?

   hun janun, kalavi jane,
   koi trijun jan kani n jane re
   kali! Mar hoya e kali
   men to bas ankhadi nyali

   bijun kani nyalavun no'tun
   ankha be kali
   harananvali re
   anjya vin ankha be kali re

   gamanan manas murakhan re
   ene kalavi ke't re
   hun kaheto krushnakali, krushnakali
   krushnakali re
   harini krushnakali re

   evo jag jeth betho ne
   mevalo betho abh ishane re
   evi ashadhani badala-chhanyadi
   kali ravati tane re
   evi koi shravani rate
   dil ekaeka
   dolav lage re
   evi ek kalavi keran
   kajala-gheran smaranan jage re

   gamanan loko kalavi ko'
   dil chaya te ke'jo re 
   hun to kahun krushnakali, krushnakali
   krushnakali re
   harini krushnakali re

   mathe kani odhani no'ti
   vel lajavaniya no'ti

   bijun kani nyalavun no'tun
   bas dithi be ankhadi kali re
   kali kali meghani chhaya heṭha
   men dithi ankha be kali re
   kali kali harananvali re

   gamanan manas murakhan re
   ene kalavi ke't re
   hun kaheto krushnakali, krushnakali
   krushnakali re
   harini krushnakali re

-zaverachanda meghani

Source: Mavjibhai