લગ્નનો અર્થ - Lagnano Artha - Gujarati

લગ્નનો અર્થ

લગ્નનો અર્થ તો સરલ છે
યશદેવીને પૂછો, પઢાવશે
પતિએ પત્નીવ્રત લેવું
ને પત્નીએ પતિવ્રત લેવું :
એવી પરસ્પરની પુણ્યપ્રતિજ્ઞા તે લગ્ન

મહાપ્રતાપી માર્તંડરાજ
ને સુધાભરી શશીલેખા સમી
પુરુષસુન્દરીની બે તેજકલાઓ
અન્યોન્યને શણગારે ને શોભાવે !

આત્માના ઓજસ ને શરીરનાં સૌંદર્ય
વિલસાવે અને વિકસાવે :
અન્ધકારની ગુફાઓ અખંડ અજવાળે :
સંસારમાં સ્નેહના સ્વર્ગ સરજાવે !

એકબીજાની સફલતા સધાવે :
અને કલ્યાણપંથની પ્રેરણાઓ સમાં
પરસ્પરને પ્રભુતામાં પ્રેરે
એ લગ્નવ્રતની દીક્ષા.

રાજ્ય અને સંસારના પણ કરતાં
એ ભાવ જૂના છે જગતમાં.
(ઈન્દુકુમાર - અંક ૧લો)


लग्ननो अर्थ

लग्ननो अर्थ तो सरल छे
यशदेवीने पूछो, पढावशे
पतिए पत्नीव्रत लेवुं
ने पत्नीए पतिव्रत लेवुं :
एवी परस्परनी पुण्यप्रतिज्ञा ते लग्न

महाप्रतापी मार्तंडराज
ने सुधाभरी शशीलेखा समी
पुरुषसुन्दरीनी बे तेजकलाओ
अन्योन्यने शणगारे ने शोभावे !

आत्माना ओजस ने शरीरनां सौंदर्य
विलसावे अने विकसावे :
अन्धकारनी गुफाओ अखंड अजवाळे :
संसारमां स्नेहना स्वर्ग सरजावे !

एकबीजानी सफलता सधावे :
अने कल्याणपंथनी प्रेरणाओ समां
परस्परने प्रभुतामां प्रेरे
ए लग्नव्रतनी दीक्षा.

राज्य अने संसारना पण करतां
ए भाव जूना छे जगतमां.
(ईन्दुकुमार - अंक १लो)


Lagnano Artha

Lagnano arth to saral chhe
Yashadevine puchho, padhavashe
Patie patnivrat levun
Ne patnie pativrat levun :
Evi parasparani punyapratijnya te lagna

Mahapratapi martandaraja
Ne sudhabhari shashilekha sami
Purushasundarini be tejakalao
Anyonyane shanagare ne shobhave !

Atmana ojas ne shariranan saundarya
Vilasave ane vikasave :
Andhakarani gufao akhanda ajavale :
Sansaraman snehana svarga sarajave !

Ekabijani safalata sadhave :
Ane kalyanapanthani preranao saman
Parasparane prabhutaman prere
E lagnavratani diksha.

Rajya ane sansarana pan karatan
E bhav juna chhe jagataman.
(indukumar - anka 1lo)


Lagnano artha

Lagnano arth to saral chhe
Yashadevīne pūchho, paḍhāvashe
Patie patnīvrat levun
Ne patnīe pativrat levun :
Evī parasparanī puṇyapratijnyā te lagna

Mahāpratāpī mārtanḍarāja
Ne sudhābharī shashīlekhā samī
Puruṣhasundarīnī be tejakalāo
Anyonyane shaṇagāre ne shobhāve !

Ātmānā ojas ne sharīranān saundarya
Vilasāve ane vikasāve :
Andhakāranī gufāo akhanḍa ajavāḷe :
Sansāramān snehanā svarga sarajāve !

Ekabījānī safalatā sadhāve :
Ane kalyāṇapanthanī preraṇāo samān
Parasparane prabhutāmān prere
E lagnavratanī dīkṣhā.

Rājya ane sansāranā paṇ karatān
E bhāv jūnā chhe jagatamān.
(īndukumār - anka 1lo)


Source : મહાકવિ નાનાલાલ