લાલ રંગના લહેરણીયા - Lal Rangana Laheraniya - Gujarati

લાલ રંગના લહેરણીયા

લાલ રંગના લહેરણીયા ને માથે લીલી ચોળી
હાલને દેવરિયા સંગે રંગે રમીએ હોળી

તારો મારો રંગ નિરાળો હું કાળો તું ધોળી
હાલને ભાભલડી સંગે રંગે રમીએ હોળી

લાલ રંગના લહેરણીયા ને માથે લીલી ચોળી
હાલને દેવરિયા સંગે રંગે રમીએ હોળી

રાતો ચૂડલો રાતી ઓઢણી રાતી આંખલડી
ભાભી તારે તાણે વાણે વાગે રૂપની વાંસલડી

અંગે અંગે રંગી કોણે જોબનની રંગોળી
હાલને દેવરિયા સંગે રંગે રમીએ હોળી

લાલ રંગના લહેરણીયા ને માથે લીલી ચોળી
હાલને દેવરિયા સંગે રંગે રમીએ હોળી

રાતી પાઘડી મૂછો વાંકડી આંખ્યું મસ્તીખોર
આંખે આંખ પરોવી કહે તું કોના ચિત્તનો ચોર

તારે તનડે મનડે તેં તો કેસર દીધું ઘોળી
હાલને ભાભલડી સંગે રંગે રમીએ હોળી

લાલ રંગના લહેરણીયા ને માથે લીલી ચોળી
હાલને દેવરિયા સંગે રંગે રમીએ હોળી


लाल रंगना लहेरणीया

लाल रंगना लहेरणीया ने माथे लीली चोळी
हालने देवरिया संगे रंगे रमीए होळी

तारो मारो रंग निराळो हुं काळो तुं धोळी
हालने भाभलडी संगे रंगे रमीए होळी

लाल रंगना लहेरणीया ने माथे लीली चोळी
हालने देवरिया संगे रंगे रमीए होळी

रातो चूडलो राती ओढणी राती आंखलडी
भाभी तारे ताणे वाणे वागे रूपनी वांसलडी

अंगे अंगे रंगी कोणे जोबननी रंगोळी
हालने देवरिया संगे रंगे रमीए होळी

लाल रंगना लहेरणीया ने माथे लीली चोळी
हालने देवरिया संगे रंगे रमीए होळी

राती पाघडी मूछो वांकडी आंख्युं मस्तीखोर
आंखे आंख परोवी कहे तुं कोना चित्तनो चोर

तारे तनडे मनडे तें तो केसर दीधुं घोळी
हालने भाभलडी संगे रंगे रमीए होळी

लाल रंगना लहेरणीया ने माथे लीली चोळी
हालने देवरिया संगे रंगे रमीए होळी


Lal Rangana Laheraniya

Lal rangana laheraniya ne mathe lili choli
Halane devariya sange range ramie holi

Taro maro ranga niralo hun kalo tun dholi
Halane bhabhaladi sange range ramie holi

Lal rangana laheraniya ne mathe lili choli
Halane devariya sange range ramie holi

Rato chudalo rati odhani rati ankhaladi
Bhabhi tare tane vane vage rupani vansaladi

Ange ange rangi kone jobanani rangoli
Halane devariya sange range ramie holi

Lal rangana laheraniya ne mathe lili choli
Halane devariya sange range ramie holi

Rati paghadi muchho vankadi ankhyun mastikhora
Ankhe ankh parovi kahe tun kona chittano chora

Tare tanade manade ten to kesar didhun gholi
Halane bhabhaladi sange range ramie holi

Lal rangana laheraniya ne mathe lili choli
Halane devariya sange range ramie holi


Lāl ranganā laheraṇīyā

Lāl ranganā laheraṇīyā ne māthe līlī choḷī
Hālane devariyā sange range ramīe hoḷī

Tāro māro ranga nirāḷo hun kāḷo tun dhoḷī
Hālane bhābhalaḍī sange range ramīe hoḷī

Lāl ranganā laheraṇīyā ne māthe līlī choḷī
Hālane devariyā sange range ramīe hoḷī

Rāto chūḍalo rātī oḍhaṇī rātī ānkhalaḍī
Bhābhī tāre tāṇe vāṇe vāge rūpanī vānsalaḍī

Ange ange rangī koṇe jobananī rangoḷī
Hālane devariyā sange range ramīe hoḷī

Lāl ranganā laheraṇīyā ne māthe līlī choḷī
Hālane devariyā sange range ramīe hoḷī

Rātī pāghaḍī mūchho vānkaḍī ānkhyun mastīkhora
Ānkhe ānkh parovī kahe tun konā chittano chora

Tāre tanaḍe manaḍe ten to kesar dīdhun ghoḷī
Hālane bhābhalaḍī sange range ramīe hoḷī

Lāl ranganā laheraṇīyā ne māthe līlī choḷī
Hālane devariyā sange range ramīe hoḷī


Source : સ્વરઃ ગીતા દત્ત અને મુકેશ
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ કાદુ મકરાણી (૧૯૬૦)