લીટી વચ્ચેનો મર્મ જડ્યો માંડ - Liti Vachcheno Marma Jadyo Manda - Gujarati

લીટી વચ્ચેનો મર્મ જડ્યો માંડ

અડચણ નડે કદીક, કદી માર્ગ પણ નડે
પહેલાં તરસ નડે ને પછીથી ઝરણ નડે
નકશાઓ, સીમાચિહ્ન, ત્રિભેટા તો ઠીક છે
પગલાં નડે છે અન્યનાં, ખુદના ચરણ નડે

પડદા ઉપરના ચિત્રની પૂજા બહુ કરી
દર્શનની છે શરત કે પ્રથમ આવરણ નડે
તારી શકે છે સત્ય ફક્ત શોધનારને
છે શક્ય, તુજને હે અનુગામી! રટણ નડે

તરવું જો હો, તણખલું કદી ક્યાં દૂર હતું?
બાંધેલ બોજ જેવું મને શાણપણ નડે
લીટીની વચ્ચે મર્મ જડ્યો માંડ, બાકી તો-
ભાષા સમજવા જાઉં અને વ્યાકરણ નડે

શું ભેદ? આખું વિશ્વ વિરોધી બને અગર
શું ભેદ? આખા વિશ્વમાં એકાદ જણ નડે
માગે ઊતરતો ઢાળ સતત આપણી ગતિ
સમજી શકાય, કે પછી મેદાન પણ નડે

નડતરનું હોવું એ બહુ સાપેક્ષ ચીજ છે
આગળ વધી જવાનું નિરંતર વલણ નડે


लीटी वच्चेनो मर्म जड्यो मांड

अडचण नडे कदीक, कदी मार्ग पण नडे
पहेलां तरस नडे ने पछीथी झरण नडे
नकशाओ, सीमाचिह्न, त्रिभेटा तो ठीक छे
पगलां नडे छे अन्यनां, खुदना चरण नडे

पडदा उपरना चित्रनी पूजा बहु करी
दर्शननी छे शरत के प्रथम आवरण नडे
तारी शके छे सत्य फक्त शोधनारने
छे शक्य, तुजने हे अनुगामी! रटण नडे

तरवुं जो हो, तणखलुं कदी क्यां दूर हतुं?
बांधेल बोज जेवुं मने शाणपण नडे
लीटीनी वच्चे मर्म जड्यो मांड, बाकी तो-
भाषा समजवा जाउं अने व्याकरण नडे

शुं भेद? आखुं विश्व विरोधी बने अगर
शुं भेद? आखा विश्वमां एकाद जण नडे
मागे ऊतरतो ढाळ सतत आपणी गति
समजी शकाय, के पछी मेदान पण नडे

नडतरनुं होवुं ए बहु सापेक्ष चीज छे
आगळ वधी जवानुं निरंतर वलण नडे


Liti Vachcheno Marma Jadyo Manda

Adachan nade kadika, kadi marga pan nade
Pahelan taras nade ne pachhithi zaran nade
Nakashao, simachihna, tribheta to thik chhe
Pagalan nade chhe anyanan, khudana charan nade

Padada uparana chitrani puja bahu kari
Darshanani chhe sharat ke pratham avaran nade
Tari shake chhe satya fakta shodhanarane
Chhe shakya, tujane he anugami! ratan nade

Taravun jo ho, tanakhalun kadi kyan dur hatun? Bandhel boj jevun mane shanapan nade
Litini vachche marma jadyo manda, baki to-
Bhasha samajava jaun ane vyakaran nade

Shun bheda? akhun vishva virodhi bane agara
Shun bheda? akha vishvaman ekad jan nade
Mage utarato dhal satat apani gati
Samaji shakaya, ke pachhi medan pan nade

Nadataranun hovun e bahu sapeksh chij chhe
Agal vadhi javanun nirantar valan nade


Līṭī vachcheno marma jaḍyo mānḍa

Aḍachaṇ naḍe kadīka, kadī mārga paṇ naḍe
Pahelān taras naḍe ne pachhīthī zaraṇ naḍe
Nakashāo, sīmāchihna, tribheṭā to ṭhīk chhe
Pagalān naḍe chhe anyanān, khudanā charaṇ naḍe

Paḍadā uparanā chitranī pūjā bahu karī
Darshananī chhe sharat ke pratham āvaraṇ naḍe
Tārī shake chhe satya fakta shodhanārane
Chhe shakya, tujane he anugāmī! raṭaṇ naḍe

Taravun jo ho, taṇakhalun kadī kyān dūr hatun? Bāndhel boj jevun mane shāṇapaṇ naḍe
Līṭīnī vachche marma jaḍyo mānḍa, bākī to-
Bhāṣhā samajavā jāun ane vyākaraṇ naḍe

Shun bheda? ākhun vishva virodhī bane agara
Shun bheda? ākhā vishvamān ekād jaṇ naḍe
Māge ūtarato ḍhāḷ satat āpaṇī gati
Samajī shakāya, ke pachhī medān paṇ naḍe

Naḍataranun hovun e bahu sāpekṣh chīj chhe
Āgaḷ vadhī javānun nirantar valaṇ naḍe


Source : રઈશ મનીઆર