મા મને કોઈ દી સાંભરે નૈ - Ma Mane Koi Di Sanbhare Nai - Gujarati

મા મને કોઈ દી સાંભરે નૈ

કેવી હશે ને કેવી નૈ
મા મને કોઈ દી સાંભરે નૈ
કોઈ દી સાંભરે નૈ
મા મને કોઈ દી સાંભરે નૈ
મા મને કોઈ દી સાંભરે નૈ

   કોક કોક વાર વળી રમ્મત વચાળે મારા
   કાનમાં ગણગણ થાય
   કોક કોક વાર વળી રમ્મત વચાળે મારા
   કાનમાં ગણગણ થાય
   હુ તુ તુ તુની હડિયાપાટીમાં
   માનો શબદ સંભળાય
   મા જાણે હીંચકોરતી વઈ ગઈ
   હાલાંના સૂર થોડા વેરતી ગઈ

   કેવી હશે ને કેવી નૈ
   મા મને કોઈ દી સાંભરે નૈ
   મા મને કોઈ દી સાંભરે નૈ

   શ્રાવણની કોક કોક વે’લી સવારમાં
   સાંભરી આવે બા
   શ્રાવણની કોક કોક વે’લી સવારમાં
   સાંભરી આવે બા
   પારિજાતકની મીઠી સુગંધ લઈ
   વાડીએથી આવતો વા
   દેવને પૂજતી ફૂલ લૈ લૈ
   મા એની મ્હેક મ્હેક મેલતી ગઈ

   કેવી હશે ને કેવી નૈ
   મા મને કોઈ દી સાંભરે નૈ
   મા મને કોઈ દી સાંભરે નૈ

   સૂવાના ખંડને ખૂણે બેસીને કદી
   આભમાં મીટ માંડું
   સૂવાના ખંડને ખૂણે બેસીને કદી
   આભમાં મીટ માંડું
   માની આંખો જ જાણે
   જોઈ રહી છે મને
   એમ મન થાય ગાંડું
   તગતગ તાકતી ખોળલે લૈ
   ગગનમાં એ જ દૃગ ચોડતી ગૈ

   કેવી હશે ને કેવી નૈ
   મા મને કોઈ દી સાંભરે નૈ
   કોઈ દી સાંભરે નૈ
   મા મને કોઈ દી સાંભરે નૈ
   મા મને કોઈ દી સાંભરે નૈ

मा मने कोई दी सांभरे नै

केवी हशे ने केवी नै
मा मने कोई दी सांभरे नै
कोई दी सांभरे नै
मा मने कोई दी सांभरे नै
मा मने कोई दी सांभरे नै

   कोक कोक वार वळी रम्मत वचाळे मारा
   कानमां गणगण थाय
   कोक कोक वार वळी रम्मत वचाळे मारा
   कानमां गणगण थाय
   हु तु तु तुनी हडियापाटीमां
   मानो शबद संभळाय
   मा जाणे हींचकोरती वई गई
   हालांना सूर थोडा वेरती गई

   केवी हशे ने केवी नै
   मा मने कोई दी सांभरे नै
   मा मने कोई दी सांभरे नै

   श्रावणनी कोक कोक वे’ली सवारमां
   सांभरी आवे बा
   श्रावणनी कोक कोक वे’ली सवारमां
   सांभरी आवे बा
   पारिजातकनी मीठी सुगंध लई
   वाडीएथी आवतो वा
   देवने पूजती फूल लै लै
   मा एनी म्हेक म्हेक मेलती गई

   केवी हशे ने केवी नै
   मा मने कोई दी सांभरे नै
   मा मने कोई दी सांभरे नै

   सूवाना खंडने खूणे बेसीने कदी
   आभमां मीट मांडुं
   सूवाना खंडने खूणे बेसीने कदी
   आभमां मीट मांडुं
   मानी आंखो ज जाणे
   जोई रही छे मने
   एम मन थाय गांडुं
   तगतग ताकती खोळले लै
   गगनमां ए ज दृग चोडती गै

   केवी हशे ने केवी नै
   मा मने कोई दी सांभरे नै
   कोई दी सांभरे नै
   मा मने कोई दी सांभरे नै
   मा मने कोई दी सांभरे नै

Ma Mane Koi Di Sanbhare Nai

Kevi hashe ne kevi nai
ma mane koi di sanbhare nai
koi di sanbhare nai
ma mane koi di sanbhare nai
ma mane koi di sanbhare nai

   kok kok var vali rammat vachale mara
   kanaman ganagan thaya
   kok kok var vali rammat vachale mara
   kanaman ganagan thaya
   hu tu tu tuni hadiyapatiman
   mano shabad sanbhalaya
   ma jane hinchakorati vai gai
   halanna sur thoda verati gai

   kevi hashe ne kevi nai
   ma mane koi di sanbhare nai
   ma mane koi di sanbhare nai

   shravanani kok kok ve'li savaraman
   sanbhari ave ba
   shravanani kok kok ve'li savaraman
   sanbhari ave ba
   parijatakani mithi suganda lai
   vadiethi avato va
   devane pujati ful lai lai
   ma eni mhek mhek melati gai

   kevi hashe ne kevi nai
   ma mane koi di sanbhare nai
   ma mane koi di sanbhare nai

   suvana khandane khune besine kadi
   abhaman mit mandun
   suvana khandane khune besine kadi
   abhaman mit mandun
   mani ankho j jane
   joi rahi chhe mane
   em man thaya gandun
   tagatag takati kholale lai
   gaganaman e j drug chodati gai

   kevi hashe ne kevi nai
   ma mane koi di sanbhare nai
   koi di sanbhare nai
   ma mane koi di sanbhare nai
   ma mane koi di sanbhare nai

Mā mane koī dī sānbhare nai

Kevī hashe ne kevī nai
mā mane koī dī sānbhare nai
koī dī sānbhare nai
mā mane koī dī sānbhare nai
mā mane koī dī sānbhare nai

   kok kok vār vaḷī rammat vachāḷe mārā
   kānamān gaṇagaṇ thāya
   kok kok vār vaḷī rammat vachāḷe mārā
   kānamān gaṇagaṇ thāya
   hu tu tu tunī haḍiyāpāṭīmān
   māno shabad sanbhaḷāya
   mā jāṇe hīnchakoratī vaī gaī
   hālānnā sūr thoḍā veratī gaī

   kevī hashe ne kevī nai
   mā mane koī dī sānbhare nai
   mā mane koī dī sānbhare nai

   shrāvaṇanī kok kok ve’lī savāramān
   sānbharī āve bā
   shrāvaṇanī kok kok ve’lī savāramān
   sānbharī āve bā
   pārijātakanī mīṭhī suganḍa laī
   vāḍīethī āvato vā
   devane pūjatī fūl lai lai
   mā enī mhek mhek melatī gaī

   kevī hashe ne kevī nai
   mā mane koī dī sānbhare nai
   mā mane koī dī sānbhare nai

   sūvānā khanḍane khūṇe besīne kadī
   ābhamān mīṭ mānḍun
   sūvānā khanḍane khūṇe besīne kadī
   ābhamān mīṭ mānḍun
   mānī ānkho j jāṇe
   joī rahī chhe mane
   em man thāya gānḍun
   tagatag tākatī khoḷale lai
   gaganamān e j dṛug choḍatī gai

   kevī hashe ne kevī nai
   mā mane koī dī sānbhare nai
   koī dī sānbhare nai
   mā mane koī dī sānbhare nai
   mā mane koī dī sānbhare nai

Source : ગીતઃ ઝવેરચંદ મેઘાણી
સ્વરઃ મુરલી મેઘાણી
સંગીતઃ ગૌરાંગ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ મા તારા હૈયાનાં હેત (૨૦૦૦)