મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યાં મા કાળી રે - Ma Pav Te Gadhathi Utaryan Ma Kali Re - Lyrics

મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યાં મા કાળી રે

મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યાં, મા કાળી રે
માએ વસાવ્યું ચાંપાનેર, પાવાગઢવાળી રે

મા ચાંપા તે નેરના ચાર ચૌટા, મા કાળી રે
સોનીએ માંડ્યાં હાટ, પાવાગઢવાળી રે
મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યાં, મા કાળી રે

મા સોનીડો લાવે રૂડાં ઝૂમણાં, મા કાળી રે
મારી મા અંબેમાને કાજ, પાવાગઢવાળી રે
મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યાં, મા કાળી રે

મા માળી તે આવે મલપતો, મા કાળી રે
એ લાવે ગજરાની જોડ, પાવાગઢવાળી રે
મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યાં, મા કાળી રે

મા કુંભારી આવે મલપતો, મા કાળી રે
એ લાવે ગરબાની જોડ, પાવાગઢવાળી રે
મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યાં, મા કાળી રે

મા સુથારી આવે મલપતો, મા કાળી રે
એ લાવે બાજઠની જોડ, પાવાગઢવાળી રે
મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યાં, મા કાળી રે

મા ગાય શીખે ને જે સાંભળે, મા કાળી રે
તેની અંબા પૂરજો આશ, પાવાગઢવાળી રે
મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યાં, મા કાળી રે


Ma Pav Te Gadhathi Utaryan Ma Kali Re

M pav te gadhathi utaryan, m kali re
Mae vasavyun chanpanera, pavagadhavali re

M chanpa te neran char chauta, m kali re
Sonie mandyan haṭa, pavagadhavali re
M pav te gadhathi utaryan, m kali re

M sonido lave rudan zumanan, m kali re
Mari m anbemane kaja, pavagadhavali re
M pav te gadhathi utaryan, m kali re

M mali te ave malapato, m kali re
E lave gajarani joda, pavagadhavali re
M pav te gadhathi utaryan, m kali re

M kunbhari ave malapato, m kali re
E lave garabani joda, pavagadhavali re
M pav te gadhathi utaryan, m kali re

M suthari ave malapato, m kali re
E lave bajaṭhani joda, pavagadhavali re
M pav te gadhathi utaryan, m kali re

M gaya shikhe ne je sanbhale, m kali re
Teni anba purajo asha, pavagadhavali re
M pav te gadhathi utaryan, m kali re

Source: Mavjibhai