માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં - Madhav Kyanya Nathi Madhuvanaman - Lyrics

માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં

ફૂલ કહે ભમરાને
ભમરો વાત વહે ગુંજનમાં
માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં

કાલિન્દીના જલ પર ઝૂકી પૂછે કદંબડાળી
યાદ તને બેસી અહીં વેણુ વાતા’તા વનમાળી

લહર વમળને કહે
વમળ એ વાત સ્મરે સ્પંદનમાં
માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં

કોઈ ન માગે દાણ કોઈની આણ ન વાટે ફરતી
હવે કોઈ લજ્જાથી હસતાં રાવ કદી ક્યાં કરતી

નંદ કહે જશુમતીને
માતા વ્હાલ ઝરે લોચનમાં
માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં

શિર પર ગોરસ મટુકી
મારી વાટ ન કેમે ખૂટી
અબ લગ કંકર એક ન લાગ્યો
ગયાં ભાગ્ય મુજ ફૂટી

કાજળ કહે આંખોને
આંખો વાત વહે અંશુવનમાં
માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં

-હરીન્દ્ર દવે


Madhav Kyanya Nathi Madhuvanaman

Ful kahe bhamarane
Bhamaro vat vahe gunjanaman
Madhav kyanya nathi madhuvanaman

Kalindin jal par zuki puchhe kadanbadali
Yad tane besi ahin venu vata’t vanamali

Lahar vamalane kahe
Vamal e vat smare spandanaman
Madhav kyanya nathi madhuvanaman

Koi n mage dan koini an n vate farati
Have koi lajjathi hasatan rav kadi kyan karati

Nanda kahe jashumatine
Mat vhal zare lochanaman
Madhav kyanya nathi madhuvanaman

Shir par goras matuki
Mari vat n keme khuti
Ab lag kankar ek n lagyo
Gayan bhagya muj futi

Kajal kahe ankhone
Ankho vat vahe anshuvanaman
Madhav kyanya nathi madhuvanaman

-harindra dave

Source: Mavjibhai