મન મતવાલું માને શેણે? - Man Matavalun Mane Shene? - Gujarati

મન મતવાલું માને શેણે?

મન મતવાલું માને શેણે?
ઘાવ ઝીલે એ વજ્જરના ને ભાંગી પડે મૃદુ વેણે:
મન મતવાલું માને શેણે?

સાત સમંદર પાર કરે ને ડૂબે ઝાકળબિન્દુ;
અગ્નિભડકે બળે નહિ એ સળગે શીતલ ઈન્દુ.
ઉગ્ર તૃષા ઓલાશે ક્યાંથી છો ઘન વરસે નેણે:
મન મતવાલું માને શેણે?

ગિરિવર સરખો બોજ ઉઠાવે, પુષ્પ તળે કચડાતું;
ઝેર ઘૂંટડા જીરવી જઈને અમી છલોછલ પાતું-
આપ ભવોભવ એ નિષ્ઠુરને દીધી વેદના જેણે:
મન મતવાલું માને શેણે?


मन मतवालुं माने शेणे?

मन मतवालुं माने शेणे?
घाव झीले ए वज्जरना ने भांगी पडे मृदु वेणे:
मन मतवालुं माने शेणे?

सात समंदर पार करे ने डूबे झाकळबिन्दु;
अग्निभडके बळे नहि ए सळगे शीतल ईन्दु.
उग्र तृषा ओलाशे क्यांथी छो घन वरसे नेणे:
मन मतवालुं माने शेणे?

गिरिवर सरखो बोज उठावे, पुष्प तळे कचडातुं;
झेर घूंटडा जीरवी जईने अमी छलोछल पातुं-
आप भवोभव ए निष्ठुरने दीधी वेदना जेणे:
मन मतवालुं माने शेणे?


Man Matavalun Mane Shene?

Man matavalun mane shene?
Ghav zile e vajjarana ne bhangi pade mrudu vene:
man matavalun mane shene?

Sat samandar par kare ne dube zakalabindu;
Agnibhadake bale nahi e salage shital indu. Ugra trusha olashe kyanthi chho ghan varase nene:
man matavalun mane shene?

Girivar sarakho boj uthave, pushpa tale kachadatun;
Zer ghuntada jiravi jaine ami chhalochhal patun-
Ap bhavobhav e nishthurane didhi vedana jene:
man matavalun mane shene?


Man matavālun māne sheṇe?

Man matavālun māne sheṇe?
Ghāv zīle e vajjaranā ne bhāngī paḍe mṛudu veṇe:
man matavālun māne sheṇe?

Sāt samandar pār kare ne ḍūbe zākaḷabindu;
Agnibhaḍake baḷe nahi e saḷage shītal īndu. Ugra tṛuṣhā olāshe kyānthī chho ghan varase neṇe:
man matavālun māne sheṇe?

Girivar sarakho boj uṭhāve, puṣhpa taḷe kachaḍātun;
Zer ghūnṭaḍā jīravī jaīne amī chhalochhal pātun-
Āp bhavobhav e niṣhṭhurane dīdhī vedanā jeṇe:
man matavālun māne sheṇe?


Source : જયંત પલાણ