મન ન માને એ જગાઓ પર - Man N Mane E Jagao Para - Gujarati

મન ન માને એ જગાઓ પર

મન ન માને એ જગાઓ પર જવાનું છોડીએ,
કોઈના દરબારમાં હાજર થવાનું છોડીએ.

પ્રેમના પ્રકરણ વિશે કંઈ બોલવાનું છોડીએ,
ચોપડીમાં એક વચ્ચે કોરું પાનું છોડીએ.

હોય જો તાકાત તો બે-ત્રણ હલેસાં મારીએ,
જળને વહેવાની રસમ શિખવાડવાનું છોડીએ.

આમ સ્હેજે આવવાનું એ છે પાસે ખુદ-બખુદ
અહીં કે ત્યાં આજે કે કાલે શોધવાનું છોડીએ.

કંઠમાં શોભે તો શોભે માત્ર પોતાનો અવાજ,
પારકી રૂપાળી કંઠી બાંધવાનું છોડીએ.

કોઈ દુર્ગમ પથ ઉપર તૂટેલી ભેખડ કાં બનો?
છોડીએ તો એક સીમાચિહ્ન નાનું છોડીએ.


मन न माने ए जगाओ पर

मन न माने ए जगाओ पर जवानुं छोडीए,
कोईना दरबारमां हाजर थवानुं छोडीए.

प्रेमना प्रकरण विशे कंई बोलवानुं छोडीए,
चोपडीमां एक वच्चे कोरुं पानुं छोडीए.

होय जो ताकात तो बे-त्रण हलेसां मारीए,
जळने वहेवानी रसम शिखवाडवानुं छोडीए.

आम स्हेजे आववानुं ए छे पासे खुद-बखुद
अहीं के त्यां आजे के काले शोधवानुं छोडीए.

कंठमां शोभे तो शोभे मात्र पोतानो अवाज,
पारकी रूपाळी कंठी बांधवानुं छोडीए.

कोई दुर्गम पथ उपर तूटेली भेखड कां बनो?
छोडीए तो एक सीमाचिह्न नानुं छोडीए.


Man N Mane E Jagao Para

Man n mane e jagao par javanun chhodie,
Koina darabaraman hajar thavanun chhodie.

Premana prakaran vishe kani bolavanun chhodie,
Chopadiman ek vachche korun panun chhodie.

Hoya jo takat to be-tran halesan marie,
Jalane vahevani rasam shikhavadavanun chhodie.

Am sheje avavanun e chhe pase khuda-bakhuda
Ahin ke tyan aje ke kale shodhavanun chhodie.

Kanthaman shobhe to shobhe matra potano avaja,
Paraki rupali kanthi bandhavanun chhodie.

Koi durgam path upar tuteli bhekhad kan bano? Chhodie to ek simachihna nanun chhodie.


Man n māne e jagāo para

Man n māne e jagāo par javānun chhoḍīe,
Koīnā darabāramān hājar thavānun chhoḍīe.

Premanā prakaraṇ vishe kanī bolavānun chhoḍīe,
Chopaḍīmān ek vachche korun pānun chhoḍīe.

Hoya jo tākāt to be-traṇ halesān mārīe,
Jaḷane vahevānī rasam shikhavāḍavānun chhoḍīe.

Ām sheje āvavānun e chhe pāse khuda-bakhuda
Ahīn ke tyān āje ke kāle shodhavānun chhoḍīe.

Kanṭhamān shobhe to shobhe mātra potāno avāja,
Pārakī rūpāḷī kanṭhī bāndhavānun chhoḍīe.

Koī durgam path upar tūṭelī bhekhaḍ kān bano? Chhoḍīe to ek sīmāchihna nānun chhoḍīe.


Source : હેમેન શાહ