માન તમારે હાથ ન સોંપ્યું - Man Tamare Hath N Sonpyun - Gujarati

માન તમારે હાથ ન સોંપ્યું

(રાગ કેદાર)

માન તમારે હાથ ન સોંપ્યું કેમ કરી અપમાનશો?
વજ્રસમું અણભેદ હૃદય આ શર સૌ પાછા પામશો!

ઘન ગાજે વાયુ ફુંકાયે વીજળી કકડી ત્રાટકે
બાર મેઘ વરસી વરસીને પર્વત ચીરે ઝાટકે

હિમાદ્રિ અમલિન સુહાસે ઊભો આભ અઢેલતો
આત્મા મુજ તમ અપમાનોને હાસ્ય કરી અવહેલતો

રેતી કેરા રણ ઉપર ના બાંધ્યાં મહેલ સ્વમાનના
શ્રદ્ધાના અણડગ ખડકો પર પાયા રોપ્યા પ્રાણના

માન તમારે હાથ ન સોંપ્યું કેમ કરી અપમાનશો?
વજ્રસમું અણભેદ હૃદય આ શર સૌ પાછા પામશો!


मान तमारे हाथ न सोंप्युं

(राग केदार)

मान तमारे हाथ न सोंप्युं केम करी अपमानशो?
वज्रसमुं अणभेद हृदय आ शर सौ पाछा पामशो!

घन गाजे वायु फुंकाये वीजळी ककडी त्राटके
बार मेघ वरसी वरसीने पर्वत चीरे झाटके

हिमाद्रि अमलिन सुहासे ऊभो आभ अढेलतो
आत्मा मुज तम अपमानोने हास्य करी अवहेलतो

रेती केरा रण उपर ना बांध्यां महेल स्वमानना
श्रद्धाना अणडग खडको पर पाया रोप्या प्राणना

मान तमारे हाथ न सोंप्युं केम करी अपमानशो?
वज्रसमुं अणभेद हृदय आ शर सौ पाछा पामशो!


Man Tamare Hath N Sonpyun

(rag kedara)

Man tamare hath n sonpyun kem kari apamanasho? Vajrasamun anabhed hrudaya a shar sau pachha pamasho!

Ghan gaje vayu funkaye vijali kakadi tratake
Bar megh varasi varasine parvat chire zatake

Himadri amalin suhase ubho abh adhelato
Atma muj tam apamanone hasya kari avahelato

Reti kera ran upar na bandhyan mahel svamanana
Shraddhana anadag khadako par paya ropya pranana

Man tamare hath n sonpyun kem kari apamanasho? Vajrasamun anabhed hrudaya a shar sau pachha pamasho!


Mān tamāre hāth n sonpyun

(rāg kedāra)

Mān tamāre hāth n sonpyun kem karī apamānasho? Vajrasamun aṇabhed hṛudaya ā shar sau pāchhā pāmasho!

Ghan gāje vāyu funkāye vījaḷī kakaḍī trāṭake
Bār megh varasī varasīne parvat chīre zāṭake

Himādri amalin suhāse ūbho ābh aḍhelato
Ātmā muj tam apamānone hāsya karī avahelato

Retī kerā raṇ upar nā bāndhyān mahel svamānanā
Shraddhānā aṇaḍag khaḍako par pāyā ropyā prāṇanā

Mān tamāre hāth n sonpyun kem karī apamānasho? Vajrasamun aṇabhed hṛudaya ā shar sau pāchhā pāmasho!


Source : કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી