માણસ જેવો માણસ છું - Manas Jevo Manas Chhun - Gujarati

માણસ જેવો માણસ છું

કોમળ છું, કાંટાળો છું; માણસ જેવો માણસ છું.
પોચટ છું, પથરાળો છું; માણસ જેવો માણસ છું.

આકાશે અણથક ઊડવું, આ ધરતી પર તરફડવું;
ઘાયલ છું, પાંખાળો છું; માણસ જેવો માણસ છું.

આંખે અશ્રુની ધારા, હોઠે સ્મિતના ઝબકારા;
ખુલ્લો છું, મર્માળો છું, માણસ જેવો માણસ છું.

ધિક્કારું છું હું પળમાં, પ્રેમ કરું છું હું પળમાં,
આશિક છું, કજિયાળો છું; માણસ જેવો માણસ છું.

ચોમાસે પાણી પાણી; ચૈત્રે લૂ ઝરતી વાણી;
ભેજલ છું, તડકાળો છું; માણસ જેવો માણસ છું.

શ્વાસોની મનભર માયા, મૃત્યુની નિશદિન છાયા;
ક્ષણક્ષણનો તરગાળો છું, માણસ જેવો માણસ છું.


माणस जेवो माणस छुं

कोमळ छुं, कांटाळो छुं; माणस जेवो माणस छुं.
पोचट छुं, पथराळो छुं; माणस जेवो माणस छुं.

आकाशे अणथक ऊडवुं, आ धरती पर तरफडवुं;
घायल छुं, पांखाळो छुं; माणस जेवो माणस छुं.

आंखे अश्रुनी धारा, होठे स्मितना झबकारा;
खुल्लो छुं, मर्माळो छुं, माणस जेवो माणस छुं.

धिक्कारुं छुं हुं पळमां, प्रेम करुं छुं हुं पळमां,
आशिक छुं, कजियाळो छुं; माणस जेवो माणस छुं.

चोमासे पाणी पाणी; चैत्रे लू झरती वाणी;
भेजल छुं, तडकाळो छुं; माणस जेवो माणस छुं.

श्वासोनी मनभर माया, मृत्युनी निशदिन छाया;
क्षणक्षणनो तरगाळो छुं, माणस जेवो माणस छुं.


Manas Jevo Manas Chhun

Komal chhun, kantalo chhun; manas jevo manas chhun. Pochat chhun, patharalo chhun; manas jevo manas chhun.

Akashe anathak udavun, a dharati par tarafadavun;
Ghayal chhun, pankhalo chhun; manas jevo manas chhun.

Ankhe ashruni dhara, hothe smitana zabakara;
Khullo chhun, marmalo chhun, manas jevo manas chhun.

Dhikkarun chhun hun palaman, prem karun chhun hun palaman,
Ashik chhun, kajiyalo chhun; manas jevo manas chhun.

Chomase pani pani; chaitre lu zarati vani;
Bhejal chhun, tadakalo chhun; manas jevo manas chhun.

Shvasoni manabhar maya, mrutyuni nishadin chhaya;
Kshanakshanano taragalo chhun, manas jevo manas chhun.


Māṇas jevo māṇas chhun

Komaḷ chhun, kānṭāḷo chhun; māṇas jevo māṇas chhun. Pochaṭ chhun, patharāḷo chhun; māṇas jevo māṇas chhun.

Ākāshe aṇathak ūḍavun, ā dharatī par tarafaḍavun;
Ghāyal chhun, pānkhāḷo chhun; māṇas jevo māṇas chhun.

Ānkhe ashrunī dhārā, hoṭhe smitanā zabakārā;
Khullo chhun, marmāḷo chhun, māṇas jevo māṇas chhun.

Dhikkārun chhun hun paḷamān, prem karun chhun hun paḷamān,
Āshik chhun, kajiyāḷo chhun; māṇas jevo māṇas chhun.

Chomāse pāṇī pāṇī; chaitre lū zaratī vāṇī;
Bhejal chhun, taḍakāḷo chhun; māṇas jevo māṇas chhun.

Shvāsonī manabhar māyā, mṛutyunī nishadin chhāyā;
Kṣhaṇakṣhaṇano taragāḷo chhun, māṇas jevo māṇas chhun.


Source : ભગવતીકુમાર શર્મા