મને આપો આંખ મુરારી - Mane Apo Ankh Murari - Gujarati

મને આપો આંખ મુરારી

મને આપો આંખ મુરારી, મને આપો આંખ મુરારી
પ્રભુ એક જ આશા મારી, પ્રભુ એક જ આશા મારી
મને આપો આંખ મુરારી
મને આપો આંખ મુરારી

રંગભરેલી રચના તારી
રંગભરેલી રચના તારી મારે કાળી કાળી
મને આપો આંખ મુરારી

જીવન કલ્પના જગત કલ્પના કાળી આભ અટારી
જીવન કલ્પના જગત કલ્પના કાળી આભ અટારી
કાજળ છાયા ડગલે ડગલે
કાજળ છાયા ડગલે ડગલે
જિંદગી જ્યાં અંધારી

મને આપો આંખ મુરારી

પ્રભાત કાળા સંધ્યા કાળી
પ્રભાત કાળા સંધ્યા કાળી કાળી સૃષ્ટિ સારી
હર અંધારે રોજ ભટકતો
હર અંધારે રોજ ભટકતો દુનિયા લાગે ખારી

મને આપો આંખ મુરારી
મને આપો આંખ મુરારી

પ્રભુ એક જ આશા મારી
પ્રભુ એક જ આશા મારી
પ્રભુ એક જ આશા મારી

મને આપો આંખ મુરારી
મને આપો આંખ મુરારી


मने आपो आंख मुरारी

मने आपो आंख मुरारी, मने आपो आंख मुरारी
प्रभु एक ज आशा मारी, प्रभु एक ज आशा मारी
मने आपो आंख मुरारी
मने आपो आंख मुरारी

रंगभरेली रचना तारी
रंगभरेली रचना तारी मारे काळी काळी
मने आपो आंख मुरारी

जीवन कल्पना जगत कल्पना काळी आभ अटारी
जीवन कल्पना जगत कल्पना काळी आभ अटारी
काजळ छाया डगले डगले
काजळ छाया डगले डगले
जिंदगी ज्यां अंधारी

मने आपो आंख मुरारी

प्रभात काळा संध्या काळी
प्रभात काळा संध्या काळी काळी सृष्टि सारी
हर अंधारे रोज भटकतो
हर अंधारे रोज भटकतो दुनिया लागे खारी

मने आपो आंख मुरारी
मने आपो आंख मुरारी

प्रभु एक ज आशा मारी
प्रभु एक ज आशा मारी
प्रभु एक ज आशा मारी

मने आपो आंख मुरारी
मने आपो आंख मुरारी


Mane Apo Ankh Murari

Mane apo ankh murari, mane apo ankh murari
Prabhu ek j asha mari, prabhu ek j asha mari
Mane apo ankh murari
Mane apo ankh murari

Rangabhareli rachana tari
Rangabhareli rachana tari mare kali kali
Mane apo ankh murari

Jivan kalpana jagat kalpana kali abh atari
Jivan kalpana jagat kalpana kali abh atari
Kajal chhaya dagale dagale
Kajal chhaya dagale dagale
Jindagi jyan andhari

Mane apo ankh murari

Prabhat kala sandhya kali
Prabhat kala sandhya kali kali srushti sari
Har andhare roj bhatakato
Har andhare roj bhatakato duniya lage khari

Mane apo ankh murari
Mane apo ankh murari

Prabhu ek j asha mari
Prabhu ek j asha mari
Prabhu ek j asha mari

Mane apo ankh murari
Mane apo ankh murari


Mane āpo ānkh murārī

Mane āpo ānkh murārī, mane āpo ānkh murārī
Prabhu ek j āshā mārī, prabhu ek j āshā mārī
Mane āpo ānkh murārī
Mane āpo ānkh murārī

Rangabharelī rachanā tārī
Rangabharelī rachanā tārī māre kāḷī kāḷī
Mane āpo ānkh murārī

Jīvan kalpanā jagat kalpanā kāḷī ābh aṭārī
Jīvan kalpanā jagat kalpanā kāḷī ābh aṭārī
Kājaḷ chhāyā ḍagale ḍagale
Kājaḷ chhāyā ḍagale ḍagale
Jindagī jyān andhārī

Mane āpo ānkh murārī

Prabhāt kāḷā sandhyā kāḷī
Prabhāt kāḷā sandhyā kāḷī kāḷī sṛuṣhṭi sārī
Har andhāre roj bhaṭakato
Har andhāre roj bhaṭakato duniyā lāge khārī

Mane āpo ānkh murārī
Mane āpo ānkh murārī

Prabhu ek j āshā mārī
Prabhu ek j āshā mārī
Prabhu ek j āshā mārī

Mane āpo ānkh murārī
Mane āpo ānkh murārī


Source : સ્વરઃ કે.સી. ડે