મને એક એક ઝાડની માયા - Mane Ek Ek Zadani Maya - Gujarati

મને એક એક ઝાડની માયા

મને એક એક ઝાડની માયા
કે ઝાડ મને લાગે નહીં, કોઈ દિ’ પરાયાં

ઝાડ ઉપર ફૂલ થઈ ફૂટું
ને પંખી થઈ બાંધું હું માળો,
ખિસકોલી થઈને હું દોડ્યા કરું છું ભલે
ઉનાળો હોય કે શિયાળો.
મને એક એક ઝાડની છાયા,
કે ઝાડ મને લાગે નહીં, કોઈ દિ’ પરાયાં

ઝાડની હું ડાળી ને ઝાડનું થડ હું તો
પાંદડાં ને ઝાડનું હું મૂળ છું,
ઝાકળની જેમ હું તો વળગું છું ઝાડને,
સોનેરી કિરણોની ધૂળ છું.
લીલા લીલા વાયરા વાયા,
કે ઝાડ મને લાગે નહીં, કોઈ દિ’ પરાયાં.


मने एक एक झाडनी माया

मने एक एक झाडनी माया
के झाड मने लागे नहीं, कोई दि’ परायां

झाड उपर फूल थई फूटुं
ने पंखी थई बांधुं हुं माळो,
खिसकोली थईने हुं दोड्या करुं छुं भले
उनाळो होय के शियाळो.
मने एक एक झाडनी छाया,
के झाड मने लागे नहीं, कोई दि’ परायां

झाडनी हुं डाळी ने झाडनुं थड हुं तो
पांदडां ने झाडनुं हुं मूळ छुं,
झाकळनी जेम हुं तो वळगुं छुं झाडने,
सोनेरी किरणोनी धूळ छुं.
लीला लीला वायरा वाया,
के झाड मने लागे नहीं, कोई दि’ परायां.


Mane Ek Ek Zadani Maya

Mane ek ek zadani maya
Ke zad mane lage nahin, koi di’ parayan

Zad upar ful thai futun
Ne pankhi thai bandhun hun malo,
Khisakoli thaine hun dodya karun chhun bhale
Unalo hoya ke shiyalo. Mane ek ek zadani chhaya,
Ke zad mane lage nahin, koi di’ parayan

Zadani hun dali ne zadanun thad hun to
Pandadan ne zadanun hun mul chhun,
Zakalani jem hun to valagun chhun zadane,
Soneri kiranoni dhul chhun. Lila lila vayara vaya,
Ke zad mane lage nahin, koi di’ parayan.


Mane ek ek zāḍanī māyā

Mane ek ek zāḍanī māyā
Ke zāḍ mane lāge nahīn, koī di’ parāyān

Zāḍ upar fūl thaī fūṭun
Ne pankhī thaī bāndhun hun māḷo,
Khisakolī thaīne hun doḍyā karun chhun bhale
Unāḷo hoya ke shiyāḷo. Mane ek ek zāḍanī chhāyā,
Ke zāḍ mane lāge nahīn, koī di’ parāyān

Zāḍanī hun ḍāḷī ne zāḍanun thaḍ hun to
Pāndaḍān ne zāḍanun hun mūḷ chhun,
Zākaḷanī jem hun to vaḷagun chhun zāḍane,
Sonerī kiraṇonī dhūḷ chhun. Līlā līlā vāyarā vāyā,
Ke zāḍ mane lāge nahīn, koī di’ parāyān.


Source : સુરેશ દલાલ