મને એક વાર રાધા બનાવો - Mane Ek Var Radha Banavo - Gujarati

મને એક વાર રાધા બનાવો

અમે પંખી થાશું તો મોર થાશું
ટહુકો થઈ શ્યામ શ્યામ ગૂંજ્યા કરીશું
અને મુગટની શોભા કહેવાશું
મુગટની શોભા કહેવાશું

નિ…સા…ગ…રે… મ…ગ…સા…નિ… પ…નિ…સા…

તમે શ્યામની ઝાંખી જેવા હું રાધાનું રૂપ
તમે પ્રગટતી જ્યોત કાનજી અનેક ધરંતા રૂપ

મને એક વાર રાધા બનાવો મારા લાલજી
એક વાર રાધા બનાવો

હું તો ઝંખું છું થોડું બસ થોડું રે વ્હાલ જી
એક વાર રાધા બનાવો

મને એક વાર રાધા બનાવો મારા લાલજી
એક વાર રાધા બનાવો

તમે વાંસળી છેડો તો હું દોડી આવું બ્હાર
અમે તો હૈયે ત્રોફાવ્યું છે શ્યામ તમારું નામ

તને વાંસળીના સમ, તને દૂરતના સમ
મારી આંગણિયે એક વાર આવ ને

ભલે ખોટું તો ખોટું પણ રાધે ઓ રાધે
એક વાર કહીને બોલાવ રે
મને એક વાર કહીને બોલાવ રે

મારી પળમાં ન આપવીતી કહી જાય રે લાલજી
એક વાર રાધા બનાવો

તારા માટે હું ફૂલોની જાજમ બિછાવીશ
પાંપણથી કાંટા ઉખાડી

મારા હૈયાને દરબારે તારા તે નામના
પ્રીતનાયે દીવા પ્રગટાવીશ
પ્રીતનાયે દીવા પ્રગટાવીશ

તારા નામના કંકુથી શોભે મારું ભાલ જી
એક વાર રાધા બનાવો

મને એક વાર રાધા બનાવો મારા લાલજી
એક વાર રાધા બનાવો

હું તો ઝંખું છું થોડું બસ થોડું રે વ્હાલ જી
એક વાર રાધા બનાવો


मने एक वार राधा बनावो

अमे पंखी थाशुं तो मोर थाशुं
टहुको थई श्याम श्याम गूंज्या करीशुं
अने मुगटनी शोभा कहेवाशुं
मुगटनी शोभा कहेवाशुं

नि…सा…ग…रे… म…ग…सा…नि… प…नि…सा…

तमे श्यामनी झांखी जेवा हुं राधानुं रूप
तमे प्रगटती ज्योत कानजी अनेक धरंता रूप

मने एक वार राधा बनावो मारा लालजी
एक वार राधा बनावो

हुं तो झंखुं छुं थोडुं बस थोडुं रे व्हाल जी
एक वार राधा बनावो

मने एक वार राधा बनावो मारा लालजी
एक वार राधा बनावो

तमे वांसळी छेडो तो हुं दोडी आवुं ब्हार
अमे तो हैये त्रोफाव्युं छे श्याम तमारुं नाम

तने वांसळीना सम, तने दूरतना सम
मारी आंगणिये एक वार आव ने

भले खोटुं तो खोटुं पण राधे ओ राधे
एक वार कहीने बोलाव रे
मने एक वार कहीने बोलाव रे

मारी पळमां न आपवीती कही जाय रे लालजी
एक वार राधा बनावो

तारा माटे हुं फूलोनी जाजम बिछावीश
पांपणथी कांटा उखाडी

मारा हैयाने दरबारे तारा ते नामना
प्रीतनाये दीवा प्रगटावीश
प्रीतनाये दीवा प्रगटावीश

तारा नामना कंकुथी शोभे मारुं भाल जी
एक वार राधा बनावो

मने एक वार राधा बनावो मारा लालजी
एक वार राधा बनावो

हुं तो झंखुं छुं थोडुं बस थोडुं रे व्हाल जी
एक वार राधा बनावो


Mane Ek Var Radha Banavo

Ame pankhi thashun to mor thashun
Tahuko thai shyam shyam gunjya karishun
Ane mugatani shobha kahevashun
Mugatani shobha kahevashun

Ni…sa…ga…re… Ma…ga…sa…ni… pa…ni…sa…

Tame shyamani zankhi jeva hun radhanun rupa
Tame pragatati jyot kanaji anek dharanta rupa

Mane ek var radha banavo mara lalaji
Ek var radha banavo

Hun to zankhun chhun thodun bas thodun re vhal ji
Ek var radha banavo

Mane ek var radha banavo mara lalaji
Ek var radha banavo

Tame vansali chhedo to hun dodi avun bhara
Ame to haiye trofavyun chhe shyam tamarun nama

Tane vansalina sama, tane duratana sama
Mari anganiye ek var av ne

Bhale khotun to khotun pan radhe o radhe
Ek var kahine bolav re
Mane ek var kahine bolav re

Mari palaman n apaviti kahi jaya re lalaji
Ek var radha banavo

Tara mate hun fuloni jajam bichhavisha
Panpanathi kanta ukhadi

Mara haiyane darabare tara te namana
Pritanaye diva pragatavisha
Pritanaye diva pragatavisha

Tara namana kankuthi shobhe marun bhal ji
Ek var radha banavo

Mane ek var radha banavo mara lalaji
Ek var radha banavo

Hun to zankhun chhun thodun bas thodun re vhal ji
Ek var radha banavo


Mane ek vār rādhā banāvo

Ame pankhī thāshun to mor thāshun
Ṭahuko thaī shyām shyām gūnjyā karīshun
Ane mugaṭanī shobhā kahevāshun
Mugaṭanī shobhā kahevāshun

Ni…sā…ga…re… Ma…ga…sā…ni… pa…ni…sā…

Tame shyāmanī zānkhī jevā hun rādhānun rūpa
Tame pragaṭatī jyot kānajī anek dharantā rūpa

Mane ek vār rādhā banāvo mārā lālajī
Ek vār rādhā banāvo

Hun to zankhun chhun thoḍun bas thoḍun re vhāl jī
Ek vār rādhā banāvo

Mane ek vār rādhā banāvo mārā lālajī
Ek vār rādhā banāvo

Tame vānsaḷī chheḍo to hun doḍī āvun bhāra
Ame to haiye trofāvyun chhe shyām tamārun nāma

Tane vānsaḷīnā sama, tane dūratanā sama
Mārī āngaṇiye ek vār āv ne

Bhale khoṭun to khoṭun paṇ rādhe o rādhe
Ek vār kahīne bolāv re
Mane ek vār kahīne bolāv re

Mārī paḷamān n āpavītī kahī jāya re lālajī
Ek vār rādhā banāvo

Tārā māṭe hun fūlonī jājam bichhāvīsha
Pānpaṇathī kānṭā ukhāḍī

Mārā haiyāne darabāre tārā te nāmanā
Prītanāye dīvā pragaṭāvīsha
Prītanāye dīvā pragaṭāvīsha

Tārā nāmanā kankuthī shobhe mārun bhāl jī
Ek vār rādhā banāvo

Mane ek vār rādhā banāvo mārā lālajī
Ek vār rādhā banāvo

Hun to zankhun chhun thoḍun bas thoḍun re vhāl jī
Ek vār rādhā banāvo


Source : સ્વરઃ સાબીહા ખાન
સંગીતઃ ભવદીપ જયપુરવાલે
નાટકઃ લાઈફ પાર્ટનર