મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ - Mane Jara Zunka Vagi Gai - Gujarati

મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ

મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ, મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ
મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ, મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ

માલતીની ફૂલ કુમળી તોયે ડૂંખ લાગી ગઈ
મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ

માલતીની ફૂલ કુમળી તોયે ડૂંખ લાગી ગઈ
મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ
મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ, મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ

સ્થલ મહીંને જલ ને વળી જલને થાનક વ્યોમ
સ્થલ મહીંને જલ ને વળી જલને થાનક વ્યોમ
એક ઘડીમાં જોઈ લીધાં હજાર સૂરજ સોમ
એક ઘડીમાં જોઈ લીધાં હજાર સૂરજ સોમ
હજાર સૂરજ સોમ

સોણલાને દોર દુનિયા નવી ગૂંથવાતી ગઈ
મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ

સોણલાને દોર દુનિયા નવી ગૂંથવાતી ગઈ
મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ
મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ, મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ

ડંખનું લાગે ઝેર તો હોયે ઝેરનો ઉતારનાર
ડંખનું લાગે ઝેર તો હોયે ઝેરનો ઉતારનાર
મીટ માંડી મેં ખેરવી લીધી નયનની જલઝાર
મીટ માંડી મેં ખેરવી લીધી નયનની જલઝાર
નયનની જલઝાર

મોહન એના મુખની એમાં ભૂખ જાગી ગઈ
મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ

મોહન એના મુખની એમાં ભૂખ જાગી ગઈ
મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ
મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ, મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ

માલતીની ફૂલ કુમળી તોયે ડૂંખ લાગી ગઈ
મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ

માલતીની ફૂલ કુમળી તોયે ડૂંખ લાગી ગઈ
મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ
મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ, મને જરા ઝૂંક વાગી ગઈ


मने जरा झूंक वागी गई

मने जरा झूंक वागी गई, मने जरा झूंक वागी गई
मने जरा झूंक वागी गई, मने जरा झूंक वागी गई

मालतीनी फूल कुमळी तोये डूंख लागी गई
मने जरा झूंक वागी गई

मालतीनी फूल कुमळी तोये डूंख लागी गई
मने जरा झूंक वागी गई
मने जरा झूंक वागी गई, मने जरा झूंक वागी गई

स्थल महींने जल ने वळी जलने थानक व्योम
स्थल महींने जल ने वळी जलने थानक व्योम
एक घडीमां जोई लीधां हजार सूरज सोम
एक घडीमां जोई लीधां हजार सूरज सोम
हजार सूरज सोम

सोणलाने दोर दुनिया नवी गूंथवाती गई
मने जरा झूंक वागी गई

सोणलाने दोर दुनिया नवी गूंथवाती गई
मने जरा झूंक वागी गई
मने जरा झूंक वागी गई, मने जरा झूंक वागी गई

डंखनुं लागे झेर तो होये झेरनो उतारनार
डंखनुं लागे झेर तो होये झेरनो उतारनार
मीट मांडी में खेरवी लीधी नयननी जलझार
मीट मांडी में खेरवी लीधी नयननी जलझार
नयननी जलझार

मोहन एना मुखनी एमां भूख जागी गई
मने जरा झूंक वागी गई

मोहन एना मुखनी एमां भूख जागी गई
मने जरा झूंक वागी गई
मने जरा झूंक वागी गई, मने जरा झूंक वागी गई

मालतीनी फूल कुमळी तोये डूंख लागी गई
मने जरा झूंक वागी गई

मालतीनी फूल कुमळी तोये डूंख लागी गई
मने जरा झूंक वागी गई
मने जरा झूंक वागी गई, मने जरा झूंक वागी गई


Mane Jara Zunka Vagi Gai

Mane jara zunka vagi gai, mane jara zunka vagi gai
Mane jara zunka vagi gai, mane jara zunka vagi gai

Malatini ful kumali toye dunkh lagi gai
Mane jara zunka vagi gai

Malatini ful kumali toye dunkh lagi gai
Mane jara zunka vagi gai
Mane jara zunka vagi gai, mane jara zunka vagi gai

Sthal mahinne jal ne vali jalane thanak vyoma
Sthal mahinne jal ne vali jalane thanak vyoma
Ek ghadiman joi lidhan hajar suraj soma
Ek ghadiman joi lidhan hajar suraj soma
hajar suraj soma

Sonalane dor duniya navi gunthavati gai
Mane jara zunka vagi gai

Sonalane dor duniya navi gunthavati gai
Mane jara zunka vagi gai
Mane jara zunka vagi gai, mane jara zunka vagi gai

Dankhanun lage zer to hoye zerano utaranara
Dankhanun lage zer to hoye zerano utaranara
Mit mandi men kheravi lidhi nayanani jalazara
Mit mandi men kheravi lidhi nayanani jalazara
nayanani jalazara

Mohan ena mukhani eman bhukh jagi gai
Mane jara zunka vagi gai

Mohan ena mukhani eman bhukh jagi gai
Mane jara zunka vagi gai
Mane jara zunka vagi gai, mane jara zunka vagi gai

Malatini ful kumali toye dunkh lagi gai
Mane jara zunka vagi gai

Malatini ful kumali toye dunkh lagi gai
Mane jara zunka vagi gai
Mane jara zunka vagi gai, mane jara zunka vagi gai


Mane jarā zūnka vāgī gaī

Mane jarā zūnka vāgī gaī, mane jarā zūnka vāgī gaī
Mane jarā zūnka vāgī gaī, mane jarā zūnka vāgī gaī

Mālatīnī fūl kumaḷī toye ḍūnkh lāgī gaī
Mane jarā zūnka vāgī gaī

Mālatīnī fūl kumaḷī toye ḍūnkh lāgī gaī
Mane jarā zūnka vāgī gaī
Mane jarā zūnka vāgī gaī, mane jarā zūnka vāgī gaī

Sthal mahīnne jal ne vaḷī jalane thānak vyoma
Sthal mahīnne jal ne vaḷī jalane thānak vyoma
Ek ghaḍīmān joī līdhān hajār sūraj soma
Ek ghaḍīmān joī līdhān hajār sūraj soma
hajār sūraj soma

Soṇalāne dor duniyā navī gūnthavātī gaī
Mane jarā zūnka vāgī gaī

Soṇalāne dor duniyā navī gūnthavātī gaī
Mane jarā zūnka vāgī gaī
Mane jarā zūnka vāgī gaī, mane jarā zūnka vāgī gaī

Ḍankhanun lāge zer to hoye zerano utāranāra
Ḍankhanun lāge zer to hoye zerano utāranāra
Mīṭ mānḍī men kheravī līdhī nayananī jalazāra
Mīṭ mānḍī men kheravī līdhī nayananī jalazāra
nayananī jalazāra

Mohan enā mukhanī emān bhūkh jāgī gaī
Mane jarā zūnka vāgī gaī

Mohan enā mukhanī emān bhūkh jāgī gaī
Mane jarā zūnka vāgī gaī
Mane jarā zūnka vāgī gaī, mane jarā zūnka vāgī gaī

Mālatīnī fūl kumaḷī toye ḍūnkh lāgī gaī
Mane jarā zūnka vāgī gaī

Mālatīnī fūl kumaḷī toye ḍūnkh lāgī gaī
Mane jarā zūnka vāgī gaī
Mane jarā zūnka vāgī gaī, mane jarā zūnka vāgī gaī


Source : સ્વરઃ કૌમુદી મુનશી
ગીતઃ રાજેન્દ્ર શાહ
સંગીતઃ નિનુ મઝુમદાર (૧૯૬૧)