મારા ભાભી તમે રહેજો - Mara Bhabhi Tame Rahejo - Gujarati

મારા ભાભી તમે રહેજો

ઓ ભાભી તમે
મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં

  વહુવારુ થઈ આવ્યા તમે સાસરના દ્વારમાં
  વહુવારુ થઈ આવ્યા તમે સાસરના દ્વારમાં

  ઓ  ભાભી તમે
  મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં

  પ્રેમ કેરા પંથમાં કહ્યાગરો  કંથ મળ્યો
  પ્રેમ કેરા પંથમાં કહ્યાગરો  કંથ મળ્યો

  સમજુ થઈ
  હવે  સમજુ  થઈ  રહેજો  સંસારમાં
  હવે  સમજુ  થઈ  રહેજો  સંસારમાં

  ઓ  ભાભી તમે
  મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં

  પ્રેમ  કેરી  મર્યાદા  જીરવીને  જાણજો
  ઊઘાડું  માથું  રાખી  ઘૂંઘટડો તાણજો

  બહુ ઘેલાં ન થાશો ભરથારમાં
  બહુ ઘેલાં ન થાશો ભરથારમાં

  ઓ  ભાભી તમે
  મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં

  વરઘેલાં  થોડાં
  વરઘેલાં  થોડાં થોડાં  ઘરઘેલાં  ઝાઝા
  રાખીને  રહેજો ભાભી સાસરની માઝા
  રાખીને  રહેજો ભાભી સાસરની માઝા

  બહુ શોભે ન ગળપણ કંસારમાં
  બહુ શોભે ન ગળપણ કંસારમાં

  ઓ  ભાભી તમે
  મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં

मारा भाभी तमे रहेजो

ओ भाभी तमे
मारा भाभी तमे रहेजो तमारा भारमां

  वहुवारु थई आव्या तमे सासरना द्वारमां
  वहुवारु थई आव्या तमे सासरना द्वारमां

  ओ  भाभी तमे
  मारा भाभी तमे रहेजो तमारा भारमां

  प्रेम केरा पंथमां कह्यागरो  कंथ मळ्यो
  प्रेम केरा पंथमां कह्यागरो  कंथ मळ्यो

  समजु थई
  हवे  समजु  थई  रहेजो  संसारमां
  हवे  समजु  थई  रहेजो  संसारमां

  ओ  भाभी तमे
  मारा भाभी तमे रहेजो तमारा भारमां

  प्रेम  केरी  मर्यादा  जीरवीने  जाणजो
  ऊघाडुं  माथुं  राखी  घूंघटडो ताणजो

  बहु घेलां न थाशो भरथारमां
  बहु घेलां न थाशो भरथारमां

  ओ  भाभी तमे
  मारा भाभी तमे रहेजो तमारा भारमां

  वरघेलां  थोडां
  वरघेलां  थोडां थोडां  घरघेलां  झाझा
  राखीने  रहेजो भाभी सासरनी माझा
  राखीने  रहेजो भाभी सासरनी माझा

  बहु शोभे न गळपण कंसारमां
  बहु शोभे न गळपण कंसारमां

  ओ  भाभी तमे
  मारा भाभी तमे रहेजो तमारा भारमां

Mara Bhabhi Tame Rahejo

O bhabhi tame
mara bhabhi tame rahejo tamara bharaman

  vahuvaru thai avya tame sasarana dvaraman
  vahuvaru thai avya tame sasarana dvaraman

  o  bhabhi tame
  mara bhabhi tame rahejo tamara bharaman

  prem kera panthaman kahyagaro  kanth malyo
  prem kera panthaman kahyagaro  kanth malyo

  samaju thai
  have  samaju  thai  rahejo  sansaraman
  have  samaju  thai  rahejo  sansaraman

  o  bhabhi tame
  mara bhabhi tame rahejo tamara bharaman

  prem  keri  maryada  jiravine  janajo
  ughadun  mathun  rakhi  ghunghatado tanajo

  bahu ghelan n thasho bharatharaman
  bahu ghelan n thasho bharatharaman

  o  bhabhi tame
  mara bhabhi tame rahejo tamara bharaman

  varaghelan  thodan
  varaghelan  thodan thodan  gharaghelan  zaza
  rakhine  rahejo bhabhi sasarani maza
  rakhine  rahejo bhabhi sasarani maza

  bahu shobhe n galapan kansaraman
  bahu shobhe n galapan kansaraman

  o  bhabhi tame
  mara bhabhi tame rahejo tamara bharaman

Mārā bhābhī tame rahejo

O bhābhī tame
mārā bhābhī tame rahejo tamārā bhāramān

  vahuvāru thaī āvyā tame sāsaranā dvāramān
  vahuvāru thaī āvyā tame sāsaranā dvāramān

  o  bhābhī tame
  mārā bhābhī tame rahejo tamārā bhāramān

  prem kerā panthamān kahyāgaro  kanth maḷyo
  prem kerā panthamān kahyāgaro  kanth maḷyo

  samaju thaī
  have  samaju  thaī  rahejo  sansāramān
  have  samaju  thaī  rahejo  sansāramān

  o  bhābhī tame
  mārā bhābhī tame rahejo tamārā bhāramān

  prem  kerī  maryādā  jīravīne  jāṇajo
  ūghāḍun  māthun  rākhī  ghūnghaṭaḍo tāṇajo

  bahu ghelān n thāsho bharathāramān
  bahu ghelān n thāsho bharathāramān

  o  bhābhī tame
  mārā bhābhī tame rahejo tamārā bhāramān

  varaghelān  thoḍān
  varaghelān  thoḍān thoḍān  gharaghelān  zāzā
  rākhīne  rahejo bhābhī sāsaranī māzā
  rākhīne  rahejo bhābhī sāsaranī māzā

  bahu shobhe n gaḷapaṇ kansāramān
  bahu shobhe n gaḷapaṇ kansāramān

  o  bhābhī tame
  mārā bhābhī tame rahejo tamārā bhāramān

Source : સ્વર: રાજકુમારી
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ વરઘેલી (૧૯૪૯)