મારા પાયલની છૂટી દોર - Mara Payalani Chhuti Dora - Gujarati

મારા પાયલની છૂટી દોર

મારા પાયલની છૂટી દોર પાછી બાંધી દ્યો ને રસરાજ
મારા પાયલની છૂટી દોર પાછી બાંધી દ્યો ને રસરાજ

મને કહેતા આવે લાજ મને કહેતા આવે લાજ
મારા પાયલની છૂટી દોર પાછી બાંધી દ્યો ને રસરાજ

હું યે ઘાયલ, તું યે ઘાયલ બીજું કાંઈ હું નથી જાણતી
હું યે ઘાયલ, તું યે ઘાયલ બીજું કાંઈ હું નથી જાણતી
ઘણું સમજાવ્યું તો ય પાયલ મારું કહ્યું નથી માનતી

ભાંગી કાળજડાંની કોર પાછી સાંધી દ્યો ને રસરાજ
ભાંગી કાળજડાંની કોર પાછી સાંધી દ્યો ને રસરાજ

મને કહેતા આવે લાજ મને કહેતા આવે લાજ
મારા પાયલની છૂટી દોર પાછી બાંધી દ્યો ને રસરાજ

યૌવનનું ખિલ્યું ઉપવન છે
યૌવનનું ખિલ્યું ઉપવન છે
આકુળ વ્યાકુળ મુજ તનમન છે
આકુળ વ્યાકુળ મુજ તનમન છે

મને કરશો ના નારાજ મને કરશો ના નારાજ
મારા પાયલની છૂટી દોર પાછી બાંધી દ્યો ને રસરાજ
મારા પાયલની છૂટી દોર પાછી બાંધી દ્યો ને રસરાજ


मारा पायलनी छूटी दोर

मारा पायलनी छूटी दोर पाछी बांधी द्यो ने रसराज
मारा पायलनी छूटी दोर पाछी बांधी द्यो ने रसराज

मने कहेता आवे लाज मने कहेता आवे लाज
मारा पायलनी छूटी दोर पाछी बांधी द्यो ने रसराज

हुं ये घायल, तुं ये घायल बीजुं कांई हुं नथी जाणती
हुं ये घायल, तुं ये घायल बीजुं कांई हुं नथी जाणती
घणुं समजाव्युं तो य पायल मारुं कह्युं नथी मानती

भांगी काळजडांनी कोर पाछी सांधी द्यो ने रसराज
भांगी काळजडांनी कोर पाछी सांधी द्यो ने रसराज

मने कहेता आवे लाज मने कहेता आवे लाज
मारा पायलनी छूटी दोर पाछी बांधी द्यो ने रसराज

यौवननुं खिल्युं उपवन छे
यौवननुं खिल्युं उपवन छे
आकुळ व्याकुळ मुज तनमन छे
आकुळ व्याकुळ मुज तनमन छे

मने करशो ना नाराज मने करशो ना नाराज
मारा पायलनी छूटी दोर पाछी बांधी द्यो ने रसराज
मारा पायलनी छूटी दोर पाछी बांधी द्यो ने रसराज


Mara Payalani Chhuti Dora

Mara payalani chhuti dor pachhi bandhi dyo ne rasaraja
Mara payalani chhuti dor pachhi bandhi dyo ne rasaraja

Mane kaheta ave laj mane kaheta ave laja
Mara payalani chhuti dor pachhi bandhi dyo ne rasaraja

Hun ye ghayala, tun ye ghayal bijun kani hun nathi janati
Hun ye ghayala, tun ye ghayal bijun kani hun nathi janati
Ghanun samajavyun to ya payal marun kahyun nathi manati

Bhangi kalajadanni kor pachhi sandhi dyo ne rasaraja
Bhangi kalajadanni kor pachhi sandhi dyo ne rasaraja

Mane kaheta ave laj mane kaheta ave laja
Mara payalani chhuti dor pachhi bandhi dyo ne rasaraja

Yauvananun khilyun upavan chhe
Yauvananun khilyun upavan chhe
Akul vyakul muj tanaman chhe
Akul vyakul muj tanaman chhe

Mane karasho na naraj mane karasho na naraja
Mara payalani chhuti dor pachhi bandhi dyo ne rasaraja
Mara payalani chhuti dor pachhi bandhi dyo ne rasaraja


Mārā pāyalanī chhūṭī dora

Mārā pāyalanī chhūṭī dor pāchhī bāndhī dyo ne rasarāja
Mārā pāyalanī chhūṭī dor pāchhī bāndhī dyo ne rasarāja

Mane kahetā āve lāj mane kahetā āve lāja
Mārā pāyalanī chhūṭī dor pāchhī bāndhī dyo ne rasarāja

Hun ye ghāyala, tun ye ghāyal bījun kānī hun nathī jāṇatī
Hun ye ghāyala, tun ye ghāyal bījun kānī hun nathī jāṇatī
Ghaṇun samajāvyun to ya pāyal mārun kahyun nathī mānatī

Bhāngī kāḷajaḍānnī kor pāchhī sāndhī dyo ne rasarāja
Bhāngī kāḷajaḍānnī kor pāchhī sāndhī dyo ne rasarāja

Mane kahetā āve lāj mane kahetā āve lāja
Mārā pāyalanī chhūṭī dor pāchhī bāndhī dyo ne rasarāja

Yauvananun khilyun upavan chhe
Yauvananun khilyun upavan chhe
Ākuḷ vyākuḷ muj tanaman chhe
Ākuḷ vyākuḷ muj tanaman chhe

Mane karasho nā nārāj mane karasho nā nārāja
Mārā pāyalanī chhūṭī dor pāchhī bāndhī dyo ne rasarāja
Mārā pāyalanī chhūṭī dor pāchhī bāndhī dyo ne rasarāja


Source : સ્વર: કૃષ્ણા કલ્લે
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ જેસલ તોરલ (૧૯૭૧)