મારે આંગણિયે તલાવડી - Mare Anganiye Talavadi - Gujarati

મારે આંગણિયે તલાવડી

મારે આંગણિયે તલાવડી છબછબિયાં પાણી
એમાં તે અણવર લપટ્યો રે એની કેડ લચકાણી

વેવાઈને માંડવે વેવલી રે એની આંખ છે કાણી
નદીએ નાવા ગઈ’તી રે એને દેડકે તાણી
ધોળજો છોકરાં ધોળજો રે એની કેડ લચકાણી
ગોળને બદલે ખોળ દ્યો રે એની કેડ લચકાણી

અળવીંતરી તું એવી કે એની અવળી વાણી
એણે ચોરીને ચીભડું ખાધું રે
એણે ચોરીને ચુરમું ખાધું રે
એણે ચોરીને ચટણી ચાટી રે
એ તો…
ખાઉં ખાઉં કરતી ફરતી રે જાણે ભેંશની ભાણી
મારે આંગણિયે તલાવડી છબછબિયાં પાણી

ઓલ્યા અણવરને જાનમાંથી કાઢો રે હું તો લાજી મરું
એના હાથ હડીંબા જેવા એના પગ ધડીંબા જેવા
એનું માથું બુઝારા જેવું રે હું તો લાજી મરું

ઓલી વેવલીને માંડવેથી કાઢો રે હું તો લાજી મરું
એનું નાક નળીયા જેવું એનો ફાંદો ફળીયા જેવો
ઓલી કાણીનો કાંકરો કાઢો રે હું તો લાજી મરું

ઓલ્યા અણવરને જાનમાંથી કાઢો રે હું તો લાજી મરું

તું થોડું થોડું જમજે રે કે અણવર અધરાયો
તારા પેટડાંમાં દુઃખશે રે કે અણવર અધરાયો

એક આકડાની ડાળ એક લીમડાની ડાળ
માંય લસણ કળી માંય તેલ પળી
માંય મરચું મેલો રે કે અણવર અધરાયો

તને રાંધતાય આવડે નહીં કે વેવલી વંઠેલી
તું તો શીરામાં નાખે દહીં કે વેવલી વંઠેલી
તેં તો પૂરણ પોળી કરી છાશમાં બોળી
તું તો મીઠે મોળી ને વળી થાય છે ભોળી
તને વેચે તો મળે ન પઈ કે વેવલી વંઠેલી

તું થોડું થોડું જમજે રે કે અણવર અધરાયો
તને રાંધતાય આવડે નહીં કે વેવલી વંઠેલી

અણવર અધરાયો… વેવલી વંઠેલી…


मारे आंगणिये तलावडी

मारे आंगणिये तलावडी छबछबियां पाणी
एमां ते अणवर लपट्यो रे एनी केड लचकाणी

वेवाईने मांडवे वेवली रे एनी आंख छे काणी
नदीए नावा गई’ती रे एने देडके ताणी
धोळजो छोकरां धोळजो रे एनी केड लचकाणी
गोळने बदले खोळ द्यो रे एनी केड लचकाणी

अळवींतरी तुं एवी के एनी अवळी वाणी
एणे चोरीने चीभडुं खाधुं रे
एणे चोरीने चुरमुं खाधुं रे
एणे चोरीने चटणी चाटी रे
ए तो…
खाउं खाउं करती फरती रे जाणे भेंशनी भाणी
मारे आंगणिये तलावडी छबछबियां पाणी

ओल्या अणवरने जानमांथी काढो रे हुं तो लाजी मरुं
एना हाथ हडींबा जेवा एना पग धडींबा जेवा
एनुं माथुं बुझारा जेवुं रे हुं तो लाजी मरुं

ओली वेवलीने मांडवेथी काढो रे हुं तो लाजी मरुं
एनुं नाक नळीया जेवुं एनो फांदो फळीया जेवो
ओली काणीनो कांकरो काढो रे हुं तो लाजी मरुं

ओल्या अणवरने जानमांथी काढो रे हुं तो लाजी मरुं

तुं थोडुं थोडुं जमजे रे के अणवर अधरायो
तारा पेटडांमां दुःखशे रे के अणवर अधरायो

एक आकडानी डाळ एक लीमडानी डाळ
मांय लसण कळी मांय तेल पळी
मांय मरचुं मेलो रे के अणवर अधरायो

तने रांधताय आवडे नहीं के वेवली वंठेली
तुं तो शीरामां नाखे दहीं के वेवली वंठेली
तें तो पूरण पोळी करी छाशमां बोळी
तुं तो मीठे मोळी ने वळी थाय छे भोळी
तने वेचे तो मळे न पई के वेवली वंठेली

तुं थोडुं थोडुं जमजे रे के अणवर अधरायो
तने रांधताय आवडे नहीं के वेवली वंठेली

अणवर अधरायो… वेवली वंठेली…


Mare Anganiye Talavadi

Mare anganiye talavadi chhabachhabiyan pani
Eman te anavar lapatyo re eni ked lachakani

Vevaine mandave vevali re eni ankh chhe kani
Nadie nava gai’ti re ene dedake tani
Dholajo chhokaran dholajo re eni ked lachakani
Golane badale khol dyo re eni ked lachakani

Alavintari tun evi ke eni avali vani
Ene chorine chibhadun khadhun re
Ene chorine churamun khadhun re
Ene chorine chatani chati re
E to… Khaun khaun karati farati re jane bhenshani bhani
Mare anganiye talavadi chhabachhabiyan pani

Olya anavarane janamanthi kadho re hun to laji marun
Ena hath hadinba jeva ena pag dhadinba jeva
Enun mathun buzara jevun re hun to laji marun

Oli vevaline mandavethi kadho re hun to laji marun
Enun nak naliya jevun eno fando faliya jevo
Oli kanino kankaro kadho re hun to laji marun

Olya anavarane janamanthi kadho re hun to laji marun

Tun thodun thodun jamaje re ke anavar adharayo
Tara petadanman duahkhashe re ke anavar adharayo

Ek akadani dal ek limadani dala
Manya lasan kali manya tel pali
Manya marachun melo re ke anavar adharayo

Tane randhataya avade nahin ke vevali vantheli
Tun to shiraman nakhe dahin ke vevali vantheli
Ten to puran poli kari chhashaman boli
Tun to mithe moli ne vali thaya chhe bholi
Tane veche to male n pai ke vevali vantheli

Tun thodun thodun jamaje re ke anavar adharayo
Tane randhataya avade nahin ke vevali vantheli

Anavar adharayo… vevali vantheli…


Māre āngaṇiye talāvaḍī

Māre āngaṇiye talāvaḍī chhabachhabiyān pāṇī
Emān te aṇavar lapaṭyo re enī keḍ lachakāṇī

Vevāīne mānḍave vevalī re enī ānkh chhe kāṇī
Nadīe nāvā gaī’tī re ene deḍake tāṇī
Dhoḷajo chhokarān dhoḷajo re enī keḍ lachakāṇī
Goḷane badale khoḷ dyo re enī keḍ lachakāṇī

Aḷavīntarī tun evī ke enī avaḷī vāṇī
Eṇe chorīne chībhaḍun khādhun re
Eṇe chorīne churamun khādhun re
Eṇe chorīne chaṭaṇī chāṭī re
E to… Khāun khāun karatī faratī re jāṇe bhenshanī bhāṇī
Māre āngaṇiye talāvaḍī chhabachhabiyān pāṇī

Olyā aṇavarane jānamānthī kāḍho re hun to lājī marun
Enā hāth haḍīnbā jevā enā pag dhaḍīnbā jevā
Enun māthun buzārā jevun re hun to lājī marun

Olī vevalīne mānḍavethī kāḍho re hun to lājī marun
Enun nāk naḷīyā jevun eno fāndo faḷīyā jevo
Olī kāṇīno kānkaro kāḍho re hun to lājī marun

Olyā aṇavarane jānamānthī kāḍho re hun to lājī marun

Tun thoḍun thoḍun jamaje re ke aṇavar adharāyo
Tārā peṭaḍānmān duahkhashe re ke aṇavar adharāyo

Ek ākaḍānī ḍāḷ ek līmaḍānī ḍāḷa
Mānya lasaṇ kaḷī mānya tel paḷī
Mānya marachun melo re ke aṇavar adharāyo

Tane rāndhatāya āvaḍe nahīn ke vevalī vanṭhelī
Tun to shīrāmān nākhe dahīn ke vevalī vanṭhelī
Ten to pūraṇ poḷī karī chhāshamān boḷī
Tun to mīṭhe moḷī ne vaḷī thāya chhe bhoḷī
Tane veche to maḷe n paī ke vevalī vanṭhelī

Tun thoḍun thoḍun jamaje re ke aṇavar adharāyo
Tane rāndhatāya āvaḍe nahīn ke vevalī vanṭhelī

Aṇavar adharāyo… vevalī vanṭhelī…


Source : સ્વર: ઉષા મંગેશકર, પ્રફુલ્લ દવે અને સાથીદારો
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ નવરંગ ચૂંદડી (૧૯૭૯)