મરે કોઈ ને કોઈને ઉજાણી - Mare Koi Ne Koine Ujani - Lyrics

મરે કોઈ ને કોઈને ઉજાણી

છે બલિહારી તારી, ઓ દોરંગી દુનિયા,
મરે કોઈ ને કોઈને છે ઉજાણી;
ખપે યુદ્ધમાં કો’ક વીરલો અડીખમ,
અને ઘેર બેઠાં રળે કો’ક લ્હાણી;

કોઈ જિંદગીભર રુધિર સિંચતું ને
કોઈ હેમથાળે હિંડોળે જમે છે;
મફતમાં શહાદત મળે કો’કને, ને
કોઈ યાતનાઓ અમસ્તી ખમે છે!

જુઓ તો ખરા, આ જગત કેરી લીલા:
કોના સ્મારકો? કોના નામે ચણાતાં!
ઘટે ભૂલવાં તેની ખોડાય ખાંભી,
અને ખાંભી-જોગાના નામો ભૂંસાતા!

કોઈના તપે, કોકને ઈન્દ્ર-આસન,
કોઈની ભૂલે, કોકનાં શિર કપાતાં;
કબર કો’કની, ને દટાયાં કો બીજા,
ત્રીજા કો’ મુજાવર બનીને પૂજાતાં!

હું તો સ્મારકો દેખી આભો બનું છું;
કોના ચહેરા નીચે કોની કાય ભાળું!
દિસે કેસરી સિંહની કો’કની મૂર્તિ,
ને ભીતર હું રેંસાયેલી ગાય ભાળું!
ઠેકન્તા તોખારે તલવાર લઈને
છો બેઠા: હું તો માટીના પાય ભાળું!

-કરસનદાસ માણેક


Mare Koi Ne Koine Ujani

Chhe balihari tari, o dorangi duniya,
Mare koi ne koine chhe ujani;
Khape yuddhaman ko’k viralo adikhama,
Ane gher bethan rale ko’k lhani;

Koi jindagibhar rudhir sinchatun ne
Koi hemathale hindole jame chhe;
Mafataman shahadat male ko’kane, ne
Koi yatanao amasti khame chhe!

Juo to khara, a jagat keri lila:
Kon smarako? Kon name chanatan! Ghate bhulavan teni khodaya khanbhi,
Ane khanbhi-jogan namo bhunsata!

Koin tape, kokane indra-asana,
Koini bhule, kokanan shir kapatan;
Kabar ko’kani, ne datayan ko bija,
Trij ko’ mujavar banine pujatan!

Hun to smarako dekhi abho banun chhun;
Kon chaher niche koni kaya bhalun! Dise kesari sinhani ko’kani murti,
Ne bhitar hun rensayeli gaya bhalun! Thekanṭa tokhare talavar laine
Chho betha: hun to matin paya bhalun!

-Karasanadas Maneka