મારે મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે - Mare Mahisagarane Are Dhol Vage Se - Lyrics

મારે મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

હે મારે મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે!
વાગે સે, ઢોલ વાગે સે
હે મારે મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે!

ગામે ગામનાં સોનીડા આવે સે
એ… આવે સે, હું લાવે સે?

મારા માની નથણીયું લાવે સે!
મારે મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે!

ગામ ગામનાં સુથારી આવે સે
એ… આવે સે, હું લાવે સે?

મારી માનો બાજોઠીયો લાવે સે!
મારે મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે!

ગામ ગામનાં દોશીડા આવે સે
એ… આવે સે, હું લાવે સે?

મારી માની ચુંદડીયો લાવે સે!
મારે મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે!

હે મારે મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે!
વાગે સે, ઢોલ વાગે સે
હે મારે મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે!


Mare Mahisagarane Are Dhol Vage Se

He mare mahisagarane are dhol vage se! Vage se, dhol vage se
He mare mahisagarane are dhol vage se!

Game gamanan sonid ave se
E… Ave se, hun lave se?

Mar mani nathaniyun lave se! Mare mahisagarane are dhol vage se!

Gam gamanan suthari ave se
E… Ave se, hun lave se?

Mari mano bajothiyo lave se! Mare mahisagarane are dhol vage se!

Gam gamanan doshid ave se
E… Ave se, hun lave se?

Mari mani chundadiyo lave se! Mare mahisagarane are dhol vage se!

He mare mahisagarane are dhol vage se! Vage se, dhol vage se
He mare mahisagarane are dhol vage se!

Source: Mavjibhai