મારે તે ગામડે એક વાર આવજો - Mare Te Gamade Ek Var Avajo - Lyrics

મારે તે ગામડે એક વાર આવજો

હે આવો ત્યારે મને સંદેશો કહાવજો
મારે તે ગામડે એક વાર આવજો

મારાં માખણીયા મીઠાં મીઠાં ચાખજો
મારે તે ગામડે એક વાર આવજો

મીઠાં માખણથી ભરી મટકી મારી આજ
મનમોહન આવો તમે માખણ ખાવા કાજ

સૂનાં સૂનાં છે ગામ રાધાના શ્યામ વિના
સૂનું સૂનું છે ગામ આજે ઘનશ્યામ વિના

અંતરનાં દ્વાર કહો ક્યારે ઉઘાડશો
મીઠી મીઠી મોરલી ક્યારે વગાડશો

હે જમનાને તીર રાસ ક્યારે રચાવશો
મારે તે ગામડે એક વાર આવજો

વાગ્યા મૃદંગ હો રે… જાગ્યા ઉમંગ કંઈ
આવ્યા પ્રસંગ રંગભીના હો

મારાં માખણીયા મીઠાં મીઠાં ચાખજો
મારે તે ગામડે એક વાર આવજો


Mare Te Gamade Ek Var Avajo

Mare te gamade ek var avajo

He avo tyare mane sandesho kahavajo
Mare te gamade ek var avajo

Maran makhaniya mithan mithan chakhajo
Mare te gamade ek var avajo

Mithan makhanathi bhari maṭaki mari aja
Manamohan avo tame makhan khav kaja

Sunan sunan chhe gam radhan shyam vina
Sunun sunun chhe gam aje ghanashyam vina

Antaranan dvar kaho kyare ughadasho
Mithi mithi morali kyare vagadasho

He jamanane tir ras kyare rachavasho
Mare te gamade ek var avajo

Vagya mrudanga ho re… Jagya umanga kani
Avya prasanga rangabhin ho

Maran makhaniya mithan mithan chakhajo
Mare te gamade ek var avajo

Source: Mavjibhai