મારો ચકલાંનો માળો - Maro Chakalanno Malo - Gujarati

મારો ચકલાંનો માળો

એ જી મારો ચકલાંનો માળો ચૂંથાણો
વડવાયું કોણે વીંખિયું હો જી

એ જી મારો મીઠો મેરામણ ઉલેચાણો
માછલિયું ક્યાં જઈ નાખવી હો જી

વા’લાના વાવડ ન્હોતા, સાથીના સગડ ન્હોતા
મારે પાને પાને દવ પથરાણો
વડવાયું કોણે વીંખિયું હો જી

એ જી મારો ચકલાંનો માળો ચૂંથાણો
વડવાયું કોણે વીંખિયું હો જી

આંખ્યુંની એંધાણી ન્હોતી, પ્રીતડી બંધાણી ન્હોતી
મારે પાંખે પાંખે તીર પરોવાણા
વડવાયું કોણે વીંખિયું હો જી

સોણાં સૂકાણાં મારાં, ભાણાં ભરખાણાં
મારા અંતરના તૂટ્યાં તાણાવાણા
વડવાયું કોણે વીંખિયું હો જી

એ જી મારો ચકલાંનો માળો ચૂંથાણો
વડવાયું કોણે વીંખિયું હો જી

વડવાયું કોણે વીંખિયું હો જી
વડવાયું કોણે વીંખિયું હો જી


मारो चकलांनो माळो

ए जी मारो चकलांनो माळो चूंथाणो
वडवायुं कोणे वींखियुं हो जी

ए जी मारो मीठो मेरामण उलेचाणो
माछलियुं क्यां जई नाखवी हो जी

वा’लाना वावड न्होता, साथीना सगड न्होता
मारे पाने पाने दव पथराणो
वडवायुं कोणे वींखियुं हो जी

ए जी मारो चकलांनो माळो चूंथाणो
वडवायुं कोणे वींखियुं हो जी

आंख्युंनी एंधाणी न्होती, प्रीतडी बंधाणी न्होती
मारे पांखे पांखे तीर परोवाणा
वडवायुं कोणे वींखियुं हो जी

सोणां सूकाणां मारां, भाणां भरखाणां
मारा अंतरना तूट्यां ताणावाणा
वडवायुं कोणे वींखियुं हो जी

ए जी मारो चकलांनो माळो चूंथाणो
वडवायुं कोणे वींखियुं हो जी

वडवायुं कोणे वींखियुं हो जी
वडवायुं कोणे वींखियुं हो जी


Maro Chakalanno Malo

e ji maro chakalanno malo chunthano
Vadavayun kone vinkhiyun ho ji

E ji maro mitho meraman ulechano
Machhaliyun kyan jai nakhavi ho ji

Va’lana vavad nhota, sathina sagad nhota
Mare pane pane dav patharano
Vadavayun kone vinkhiyun ho ji

E ji maro chakalanno malo chunthano
Vadavayun kone vinkhiyun ho ji

Ankhyunni endhani nhoti, pritadi bandhani nhoti
Mare pankhe pankhe tir parovana
Vadavayun kone vinkhiyun ho ji

Sonan sukanan maran, bhanan bharakhanan
Mara antarana tutyan tanavana
Vadavayun kone vinkhiyun ho ji

E ji maro chakalanno malo chunthano
Vadavayun kone vinkhiyun ho ji

Vadavayun kone vinkhiyun ho ji
Vadavayun kone vinkhiyun ho ji


Māro chakalānno māḷo

e jī māro chakalānno māḷo chūnthāṇo
Vaḍavāyun koṇe vīnkhiyun ho jī

E jī māro mīṭho merāmaṇ ulechāṇo
Māchhaliyun kyān jaī nākhavī ho jī

Vā’lānā vāvaḍ nhotā, sāthīnā sagaḍ nhotā
Māre pāne pāne dav patharāṇo
Vaḍavāyun koṇe vīnkhiyun ho jī

E jī māro chakalānno māḷo chūnthāṇo
Vaḍavāyun koṇe vīnkhiyun ho jī

Ānkhyunnī endhāṇī nhotī, prītaḍī bandhāṇī nhotī
Māre pānkhe pānkhe tīr parovāṇā
Vaḍavāyun koṇe vīnkhiyun ho jī

Soṇān sūkāṇān mārān, bhāṇān bharakhāṇān
Mārā antaranā tūṭyān tāṇāvāṇā
Vaḍavāyun koṇe vīnkhiyun ho jī

E jī māro chakalānno māḷo chūnthāṇo
Vaḍavāyun koṇe vīnkhiyun ho jī

Vaḍavāyun koṇe vīnkhiyun ho jī
Vaḍavāyun koṇe vīnkhiyun ho jī


Source : સ્વરઃ પ્રફુલ્લ દવે
ગીતઃ ઈન્‍દુલાલ ગાંધી
સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ અભણ લક્ષ્મી (૧૯૮૦)