મારો સોનાનો ઘડુલો રે - Maro Sonano Ghadulo Re - Lyrics

મારો સોનાનો ઘડુલો રે

મારો સોનાનો, ઘડુલો રે
હા, પાણીડાં છલકે છે હા,પાણીડાં છલકે છે

હે ઘૂંઘટની ઓરકોર હે પાલવની ઓરકોર
ગોરું મુખલડું મલકે છે હા, પાણીડાં છલકે છે

હે પચરંગી પાઘડી વા’લાને બહુ શોભે રાજ
હે નવરંગી ચૂંદડી ચટકે ને મન મોહે રાજ

હે ઘૂંઘટની ઓરકોર હે પાલવની ઓરકોર
ગોરું મુખલડું મલકે છે હા, પાણીડાં છલકે છે

મારો સોનાનો, ઘડુલો રે
હા, પાણીડાં છલકે છે હા,પાણીડાં છલકે છે

હે અંગે અંગરખું વા’લાને બહુ શોભે રાજ
હે રેશમનો ચણિયો ચટકે ને મન મોહે રાજ

હે ઘૂંઘટની ઓરકોર હે પાલવની ઓરકોર
ગોરું મુખલડું મલકે છે હા, પાણીડાં છલકે છે

મારો સોનાનો, ઘડુલો રે
હા, પાણીડાં છલકે છે હા,પાણીડાં છલકે છે

હે માથડિયે ઝૂલફાં વા’લાને બહુ શોભે રાજ
હે અંબોડે ફૂલડાં ચટકે ને મન મોહે રાજ

હે ઘૂંઘટની ઓરકોર હે પાલવની ઓરકોર
ગોરું મુખલડું મલકે છે હા, પાણીડાં છલકે છે

મારો સોનાનો, ઘડુલો રે
હા, પાણીડાં છલકે છે હા,પાણીડાં છલકે છે


Maro Sonano Ghadulo Re

Maro sonano, ghadulo re
Ha, panidan chhalake chhe ha,panidan chhalake chhe

He ghunghaṭani orakor he palavani orakora
Gorun mukhaladun malake chhe ha, panidan chhalake chhe

He pacharangi paghadi va’lane bahu shobhe raja
He navarangi chundadi chaṭake ne man mohe raja

He ghunghaṭani orakor he palavani orakora
Gorun mukhaladun malake chhe ha, panidan chhalake chhe

Maro sonano, ghadulo re
Ha, panidan chhalake chhe ha,panidan chhalake chhe

He ange angarakhun va’lane bahu shobhe raja
He reshamano chaniyo chaṭake ne man mohe raja

He ghunghaṭani orakor he palavani orakora
Gorun mukhaladun malake chhe ha, panidan chhalake chhe

Maro sonano, ghadulo re
Ha, panidan chhalake chhe ha,panidan chhalake chhe

He mathadiye zulafan va’lane bahu shobhe raja
He anbode fuladan chaṭake ne man mohe raja

He ghunghaṭani orakor he palavani orakora
Gorun mukhaladun malake chhe ha, panidan chhalake chhe

Maro sonano, ghadulo re
Ha, panidan chhalake chhe ha,panidan chhalake chhe

Source: Mavjibhai