મારું મન એકલું નાચે રે - Marun Man Ekalun Nache Re - Gujarati

મારું મન એકલું નાચે રે

મારું મન એકલું નાચે રે મારું મન એકલું નાચે
કોઈ છકેલા છંદે છાનું રંગમાં રાચે રે

મારું મન એકલું નાચે રે

કોઈ હૈયાનું ફૂલ બની એ ફોરંતું રાન વેરાન
કોઈના નેણે નેણ પરોવી વ્હોરતું તેજ તૂફાન
અજાણ્યું ઉર શું વાચે રે
મારું મન એકલું નાચે રે

કોઈના રૂપે પાગલ થાતું અણસારે શરમાય
કો અધખૂલા અધરે એની ઓળખ એળે જાય
ઝાઝેરુ કાંઈ ન જાચે રે
મારું મન એકલું નાચે રે

મારું મન એકલું નાચે રે મારું મન એકલું નાચે
કોઈ છકેલા છંદે છાનું રંગમાં રાચે રે


मारुं मन एकलुं नाचे रे

मारुं मन एकलुं नाचे रे मारुं मन एकलुं नाचे
कोई छकेला छंदे छानुं रंगमां राचे रे

मारुं मन एकलुं नाचे रे

कोई हैयानुं फूल बनी ए फोरंतुं रान वेरान
कोईना नेणे नेण परोवी व्होरतुं तेज तूफान
अजाण्युं उर शुं वाचे रे
मारुं मन एकलुं नाचे रे

कोईना रूपे पागल थातुं अणसारे शरमाय
को अधखूला अधरे एनी ओळख एळे जाय
झाझेरु कांई न जाचे रे
मारुं मन एकलुं नाचे रे

मारुं मन एकलुं नाचे रे मारुं मन एकलुं नाचे
कोई छकेला छंदे छानुं रंगमां राचे रे


Marun Man Ekalun Nache Re

Marun man ekalun nache re marun man ekalun nache
Koi chhakela chhande chhanun rangaman rache re

Marun man ekalun nache re

Koi haiyanun ful bani e forantun ran verana
Koina nene nen parovi vhoratun tej tufana
Ajanyun ur shun vache re
Marun man ekalun nache re

Koina rupe pagal thatun anasare sharamaya
Ko adhakhula adhare eni olakh ele jaya
Zazeru kani n jache re
Marun man ekalun nache re

Marun man ekalun nache re marun man ekalun nache
Koi chhakela chhande chhanun rangaman rache re


Mārun man ekalun nāche re

Mārun man ekalun nāche re mārun man ekalun nāche
Koī chhakelā chhande chhānun rangamān rāche re

Mārun man ekalun nāche re

Koī haiyānun fūl banī e forantun rān verāna
Koīnā neṇe neṇ parovī vhoratun tej tūfāna
Ajāṇyun ur shun vāche re
Mārun man ekalun nāche re

Koīnā rūpe pāgal thātun aṇasāre sharamāya
Ko adhakhūlā adhare enī oḷakh eḷe jāya
Zāzeru kānī n jāche re
Mārun man ekalun nāche re

Mārun man ekalun nāche re mārun man ekalun nāche
Koī chhakelā chhande chhānun rangamān rāche re


Source : સ્વરઃ ગીતા દત્ત
ગીતઃ ભાસ્કર વોરા
સંગીતઃ એ.આર. ઓઝા
આલ્બમ “ગીતા દત્ત - ગુજરાતી ગીતો” (૧૯૭૧)
ગ્રામોફોન રેકોર્ડ નં. 7EPE 1535