મસ્ત બનીને મહાલ - Masta Banine Mahala - Gujarati

મસ્ત બનીને મહાલ

ઓ મુસાફિર… ઓ મુસાફિર
ઓ…ઓ…ઓ…ઓ… ઓઓઓ

મસ્ત બનીને મહાલ મુસાફિર મસ્ત બનીને મહાલ
મસ્ત બનીને મહાલ મુસાફિર મસ્ત બનીને મહાલ
આશાની આંખે તું જોજે સદાય આવતી કાલ
મસ્ત બનીને મહાલ મુસાફિર મસ્ત બનીને મહાલ

બચપણની કેડી ફરાવે યૌવનના ઉત્પાત
ઠોકર પડતાં એ શિખવે છે અનુભવની એ વાત
ભાવિ ઘડજે એ અનુભવથી ભૂલી જા ગઈ કાલ
મસ્ત બનીને મહાલ મુસાફિર મસ્ત બનીને મહાલ

જનમ મરણની છે ઘટમાળા હરવિધ કરતી જાળ
મૃત્યુને કિનારે પાછું નવજીવન સરજાય
ઊગવું ને આથમવું એ તો છે કુદરતની ચાલ
મસ્ત બનીને મહાલ મુસાફિર મસ્ત બનીને મહાલ


मस्त बनीने महाल

ओ मुसाफिर… ओ मुसाफिर
ओ…ओ…ओ…ओ… ओओओ

मस्त बनीने महाल मुसाफिर मस्त बनीने महाल
मस्त बनीने महाल मुसाफिर मस्त बनीने महाल
आशानी आंखे तुं जोजे सदाय आवती काल
मस्त बनीने महाल मुसाफिर मस्त बनीने महाल

बचपणनी केडी फरावे यौवनना उत्पात
ठोकर पडतां ए शिखवे छे अनुभवनी ए वात
भावि घडजे ए अनुभवथी भूली जा गई काल
मस्त बनीने महाल मुसाफिर मस्त बनीने महाल

जनम मरणनी छे घटमाळा हरविध करती जाळ
मृत्युने किनारे पाछुं नवजीवन सरजाय
ऊगवुं ने आथमवुं ए तो छे कुदरतनी चाल
मस्त बनीने महाल मुसाफिर मस्त बनीने महाल


Masta Banine Mahala

O musafira… o musafira
O…o…o…o… Ooo

Masta banine mahal musafir masta banine mahala
Masta banine mahal musafir masta banine mahala
Ashani ankhe tun joje sadaya avati kala
Masta banine mahal musafir masta banine mahala

Bachapanani kedi farave yauvanana utpata
Thokar padatan e shikhave chhe anubhavani e vata
Bhavi ghadaje e anubhavathi bhuli ja gai kala
Masta banine mahal musafir masta banine mahala

Janam maranani chhe ghatamala haravid karati jala
Mrutyune kinare pachhun navajivan sarajaya
Ugavun ne athamavun e to chhe kudaratani chala
Masta banine mahal musafir masta banine mahala


Masta banīne mahāla

O musāfira… o musāfira
O…o…o…o… Ooo

Masta banīne mahāl musāfir masta banīne mahāla
Masta banīne mahāl musāfir masta banīne mahāla
Āshānī ānkhe tun joje sadāya āvatī kāla
Masta banīne mahāl musāfir masta banīne mahāla

Bachapaṇanī keḍī farāve yauvananā utpāta
Ṭhokar paḍatān e shikhave chhe anubhavanī e vāta
Bhāvi ghaḍaje e anubhavathī bhūlī jā gaī kāla
Masta banīne mahāl musāfir masta banīne mahāla

Janam maraṇanī chhe ghaṭamāḷā haraviḍ karatī jāḷa
Mṛutyune kināre pāchhun navajīvan sarajāya
Ūgavun ne āthamavun e to chhe kudaratanī chāla
Masta banīne mahāl musāfir masta banīne mahāla


Source : સ્વરઃ મુકેશ
ગીતઃ પ્રફુલ્લ દેસાઈ
સંગીતઃ મુકુલ રોય
ચિત્રપટઃ વિધાતા (૧૯૫૦)